หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธวัช ธิวงศ์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเล่ห์ ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายประถม ปิ่นพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก"บ้านตากประชาวิทยาคาร" รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นางรัตนา เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายจเร ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
7 นางกาญจนา แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๘ กรรมการอำนวยการ
8 นางสาวกัลยา ไข่มุกเลิศฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา กรรมการอำนวยการ
9 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก กรรมการอำนวยการ
10 นายอนันต์ ทะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
11 นายศักดา โพร้งพนม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
12 นายใจ ยอดดำเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
13 นายสุวัฒน์ กลั่นเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
14 นายเศรษฐสิน สีม่วงคำทวีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม กรรมการอำนวยการ
15 นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๘ กรรมการอำนวยการ
16 นายชัย ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" กรรมการอำนวยการ
17 นายวินัย คำประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
18 นางสุภัทร เงินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา กรรมการอำนวยการ
19 นางนัตยา บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา กรรมการอำนวยการ
20 ดร.วรินทร์ทิพย์ หมี้แสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก กรรมการอำนวยการ
21 นางประสบสุข ศรีหงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
22 นายพงค์ศักดิ์ ทิพย์เนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
23 นายสุวัฒน์ กลั่นเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย
24 นายเสรี พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
25 นางขนิตฐา ต๋าแปง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
26 นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
27 นางสาวยุพิน มาคง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
28 นายบุญทาน สารเพ็ชร ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
29 นายเสรี พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
30 นายวิฑูรย์ ศริพันธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม รองประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
31 นางอรพิณ ศริพันธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
32 นายเจษฎา เจริญศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
33 นายกัมปนาท ทุมสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ICTโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
34 นายชาคริต คำนวนสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการและเลขานุการ
35 นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
36 นายวรพงศ์ ทองมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
37 นายเสรี พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
38 นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
39 นางกันณิกา วงศ์จันทรวิรัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
40 นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
41 นายนิคม อินทฉิม ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
42 นายดำรงพล กิตติรัตนาวศิน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
43 นายเกียรติยศ ตันแก้ว ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
44 นายเจษฎา เจริญศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
45 นายเสรี พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
46 นางรัตนา พูลภักดี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายพยาบาล
47 นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
48 นางรุ่งเดือน ศิริมิลินทร์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม รองประธานฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
49 นางเสาวลักษณ์ บัวแก้ว ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
50 นางสาวหทัยชนก เทียนทอง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
51 นางสาวจำเนียร น้ำสังข์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
52 นายพงษ์วัฒน์ เกตุด้วง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
53 นายพงษ์วัฒน์ เกตุด้วง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
54 นางนารี วงศ์พิทักษ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
55 นางนิภา แหวเมือง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
56 นางอุดมลักษณ์ เดชะวงษ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
57 นายวัชระ วงษ์ดี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
58 นายธนนท์ ทองจำปา ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
59 นางสาวแสงเดือน บุญประสพ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
60 นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
61 นายวรพงศ์ ทองมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
62 นางวราภรณ์ สกุลไทย ครูโรงเรียนตากพิทยาคม รองประธานฝ่ายการเงินและพัสดุ
63 นางอรวรรณ เนื่องเผือก ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
64 นางอ้อมใจ คำนวนสินธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
65 นางอ้อมใจ คำนวนสินธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
66 นางสุภัชชา พรหมแก้ว ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
67 นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการจราจร
68 นายธีรยุทธ์ ทิอุด ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม รองประธานฝ่ายการจราจร
69 นายนิคม อินทฉิม ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายการจราจร
70 นายเทวินทร์ คำภาพันธ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายการจราจร
71 นายอัศวิน มหาวรรณ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร
72 นายเสรี พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
73 นางภัทรพร ขวัญมั่น ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
74 นางอรพิน ศริพันธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ
75 นางสุภัทร เงินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นายชัย ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
77 นางกรรณิการ์ ผลพงษ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
78 นายพิทยา สุขแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
79 นางสาววาธินี อยู่หุ่น ครูโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
80 นางกรรณิการ์ หมูปิน ครูโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
81 นางสาวนิตยา หมีโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
82 นางนิตยา นวลนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
83 นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ
84 นายอุทัย เวียงนาค ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ
85 นายจิตติ ทองจิตติ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ
86 นายดำรงพล กิตติรัตนาวศิน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ
87 นางสาวณิชนันท์ คำนวนสินธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ
88 นายจเร ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
89 นางประสบสุข ศรีหงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
90 นางมณฑิรา มาจันทร์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
91 นายใจ ยอดดำเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
92 นายชัย ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
93 นางกฤษณา โฉมงาม ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
94 นายเศรษฐสิน สีม่วงคำทวีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
95 ดร.วรินทร์ทิพย์ หมี้แสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
96 นางอรทัย ธิวงศ์คำ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
97 นางรัตนา เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ด้านการงานอาชีพ)
98 นางนัตยา บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ด้านการงานอาชีพ)
99 นางประภา กลีบเอม ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ด้านการงานอาชีพ)
100 นางยาใจ เอี่ยมใส ครูโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ด้านการงานอาชีพ)
101 นายประถม ปิ่นพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ด้านคอมพิวเตอร์)
102 นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ด้านคอมพิวเตอร์)
103 นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ด้านคอมพิวเตอร์)
104 นายประถม ปิ่นพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ด้านหุ่นยนต์)
105 นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ด้านหุ่นยนต์)
106 นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ด้านหุ่นยนต์)
107 นายศักดา โพร้งพนม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
108 นายวินัย คำประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
109 นายพงษ์วัฒน์ เกตุด้วง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
110 นายเล่ห์ ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
111 นางสาวกัลยา ไข่มุกเลิศฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
112 นายพงค์ศักดิ์ ทิพย์เนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
113 นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
114 นายอนันต์ ทะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
115 นางกันณิกา วงศ์จันทรวิรัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
116 นางสันต์ธนันท์ วีรวัฒน์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
117 นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
118 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
119 นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก กรรมการและเลขานุการการการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
120 นางรุ่งเดือน ศิริมิลินทร์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประจำกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
121 นางหฤษฎี สุทธปรีดา ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
122 นางวิมล สุวรรณาภรณ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
123 นายดำรงพล กิตติรัตนวศิน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
124 นางสุภัชชา พรหมแก้ว ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
125 นางราตรี พัฒนานันท์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
126 นางกาญจนา สาระนิตย์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
127 นายฉัตรมงคล มูลศรี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
128 นางเสาวนีย์ บัวแก้ว ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
129 นายเกียรติยศ ตันแก้ว ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
130 นางชนิดา นาคประเสริฐ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
131 นางนิภา แหวเมือง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
132 นางจิราภรณ์ ทิอุด ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
133 นางผานิต เพียรมาก ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
134 ว่าที่ ร.ต. สุเทพ มั่นมณี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
135 นายทนงศักดิ์ พรวิกุลรัตนา ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
136 นางสาวสายพาน ทับนิล ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
137 นางภัทรพร ขวัญมั่น ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
138 นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
139 นางขนิตฐา ต๋าแปง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
140 นางหนึ่งนุช วรบัญฑิต ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
141 นางสุนันทา แสงจันทร์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
142 นายสันทัศน์ ตันยา ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
143 นายวัชระ วงษ์ดี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
144 นายบุญทาน สารเพ็ชร ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
145 นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
146 นางพงษ์วัฒน์ เกตุด้วง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
147 นายพยนต์ วนพฤกษ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
148 นางชมพูนุท ฤทธิเลิศ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
149 นายวีระ ปานเนียม ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
150 นางอรสา ดำนิล ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
151 นางรัตนา พูลภัคดี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
152 นางสาวยุพิน มาคง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
153 นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
154 นางรุ่งเดือน ศิริมิลินทร์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
155 นายอุทัย เวียงนาค ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
156 นางนันทนิตย์ สืบรอด ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
157 นายจิตติ ทองจิตติ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
158 นางสันต์ธนันท์ วีรวัฒน์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
159 นางสาวนิรมล เหลืองพิศาลพร ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
160 นายนิคม อินทฉิม ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
161 นางสาวประไพ แดงไฝ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
162 นางสาวปริศนา วิโนสุยะ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
163 นางพรทิพย์ ธรรมลังกา ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
164 นางจันทร์จิรา คำน่าน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
165 นางจิราภรณ์ ธรรมลังกา ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
166 นางอัญชุลี วาวแวว ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
167 นางสาวปณัฐชา แดงไฝ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
168 นางสาวสุภาพร รักอ่อน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
169 นางนภาพร ศรีแสงจันทร์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
170 นางสาวกาญจนา ด้วงนา ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
171 นายสมรภูมิ อ่อนอุ่น ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
172 นางสาวรัชนู เนียมก้อน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
173 นางสาวหทัยชนก เทียนทอง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
174 นางพัชรีดา ใยระย้า ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
175 นางรุ่งเดือน ศิริมิลินทร์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
176 นางรัตนา ทองจิตติ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
177 นายดำรงพล กิตติรัตนวศิน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
178 นายเกียรติยศ ตันแก้ว ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
179 นางสาวปณัฐชา แดงไฝ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
180 นางดวงเดือน ละมูล ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
181 นายกัณฑพิชญ์ ทองจำปา ครูโรงเรียนตากพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
182 นางกรรณิการ์ ผลพงษ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม ประธานคณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
183 นางพรเพ็ญ สว่างโชติ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
184 นางวิมล พิชัยณรงค์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
185 นางมาลินี ชมภู ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
186 นางเพลินจิตร ภูดี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
187 นางพรทิพย์ วงษ์ชัย ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
188 นางนิภาภรณ์ ทองโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
189 นางภิญโญ มาอ่อน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
190 นางปุณฑรา บัวงาม ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
191 นายเจษฎา เจริญศรี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
192 นางสาวแสงเดือน บุญประสพ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
193 นางมณฑิรา มาจันทร์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม ประธานคณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
194 นางณัฐวดี สืบอ่ำ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
195 นางเพ็ญพิศ ตั้งวชิรฉัตร ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
196 นางนงนุช ประยูรโภคราช ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
197 นายนรินทร์ เงินดี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
198 นายปัญญา ผลพงษ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
199 นายกุศล มนตรี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
200 นางสาวอำพรรณ ทรัพย์ประชา ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
201 นายวิฑูรย์ ศริพันธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
202 นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรม ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
203 นางกรรณิกา สะมะโน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม ประธานคณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
204 นางจันทร์ฉาย บุบผะศิริ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
205 นางศิริกัญญา ใจจันทร์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
206 นางอนงค์พร ศรีสุวรรณดี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม ประธานคณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
207 นางสาวนงนุช แหมา ครูโรงเรียนตากพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
208 นางฐิติพร ทองมูล ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
209 นายสุทิน คำน่าน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
210 นางอารีย์ ประเพชร ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
211 นางสมคิด แดงอาสา ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
212 นางสาววฤดา เข็มพิลา ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
213 นายวีระกุล สุขสบาย ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
214 นางอรวรรณ จันทร์บุตร ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
215 ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ ศรีสุข ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
216 นางสาวณิชนันท์ คำนวณสินธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
217 นางสาวอรพรรณ ปัญญาอุด ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
218 นางสาวนารี วงค์พิทักษ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
219 นางพิมพิรา สกุลไทย ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
220 นางอรทัย ธิวงศ์คำ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
221 นางอรพิณ ศริพันธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
222 นางศิริวรรณ เสือสุวรรณ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
223 นางจารุรัตน์ ราชประสิทธิ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
224 นางศิริกานต์ เรืองอ่อง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
225 นางวารุณี จุฑารัตน์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
226 นายเทวินทร์ คำภาพันธ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
227 นางสาวจุฑามาศ ชำนิ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
228 นางสาวจำเนียร น้ำสังข์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
229 นางสาวนุชรี จิโน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
230 นางอรสา ดำนิล ครูโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]