หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-tak1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางนิภาพร ทองโพธิ์ศรีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววีรยา วิโยธาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางฐิติพร พรมวิชัยโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ ผลพงษ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพนอ มั่นเมืองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ เจริญศรีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ วงษ์ชัยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุธารัตน์ คิดถูกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวละอองดาว พรมจวงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ ภู่คงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุเนตร ชัยแก้วโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางกาญจนา ประสาทศิลป์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอัญชรี ทากัมมาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางนพวรรณ ปัญญาดีโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรุณพรรณ การกล้าโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางวิมล พิชัยณรงค์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรสนอง พูลสอนโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวศรีแพร บัวสุขโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางมาลินี ชุมภูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเมทินี หลักคำโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสุภาสินี สอนแก้วโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางปุณฑรา บัวงามโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางอรวรรณ คงปานโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษรโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางพรทิวา วงษ์ทิมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นายวุฒิชัย นาคเจือทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นางลักขณา ศิลาคุปต์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ นันทะปักโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
5. นางภิญโญ มาอ่อนโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางพรเพ็ญ สว่างโชติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางชุติมา ภู่พุกก์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายอารีย์ กันอินต๊ะโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสรัญยาพร ยันตะกนกโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชุติมา วงษ์เขียดโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางพัชรีดา ใยระย้าโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวลำภู จันทร์พรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร เจ็ดกริชโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสันต์ธนันท์ วีรวัฒน์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริกุล กาวินำโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวประไพ แดงไฝโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุจิต สาระติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร รักอ่อนโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเรณู ฉิมสุพรโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประดับพร วงษ์แก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ บุญทอโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางอัญชุลี วาวแววโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมเพชร แตงบุญรอดโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกพงษ์ มูลแก้วโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุลโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายปรัชญวิชญ์ วัฒนธิกุลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางจันทร์จิรา คำน่านโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมเพชร แตงบุญรอดโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกพงษ์ มูลแก้วโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุลโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวมธุรส ฟังทองอยู่โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายจตุพร เกิดพันธุ์โรงเรียนวังหินกิตติกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ยิ้มแย้มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ บุญทอโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางพรทิพย์ ธรรมลังกาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธิดา ทิอุดโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางจินตจิต วงษาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายสมรภูมิ อ่อนอุ่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายวสันต์ สิระใจโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ แสงธนาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์โรงเรียนถนอมราษฏ์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวดุจคณิศร คงเมืองโรงเรียนทุ่งฟัาวิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอารี ประเพชรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางมาลินี สุยะวงศ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางกัลยา ธีระเซียโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศันทนีย์ มีนาศโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิวา เกตุภาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
6. นางสาลี่ เชียงทองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
7. นางนารีนาฏ จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนารี วงค์พิทักษ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรมโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางกาญจนา กาทองโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล คงป้อมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิตินัฏฐ์ บุญกล้าโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จตุพรพิพัฒน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
6. นายวีระกุล สุขสบายโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสมคิด แดงอาสาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ เกษรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย จันทน์วิลาวัณย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางณัฐวดี สืบอ่ำโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางบรรจงรักษ์ กันแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางดรุณี แสงศิริรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ ศรีสุขโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายพงศธร ประเพชรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายอนุภัทร พรมเสนโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายกุศล มนตรีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริพร เครือสูงเนินโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางชิโนลักษณ์ เครือสูงเนินโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ประยูรโภคราชโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุธารา พิชัยณรงค์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐธิญา นันทิพัฒน์ธนกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ จันทร์บุตรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวธวัลรัตน์ สุจิตราโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ กำเงินโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ เงินดีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพิทยา กันทากาศโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอำพรรณ ทรัพย์ประชาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ หน่อคาสุกโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางธิดา อู่ไทยโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธราธร สุขเทศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวอรณี เขียนไสวโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล วงศ์กระจ่างโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธราธร สุขเทศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวอรณี เขียนไสวโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล วงศ์กระจ่างโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ผลพงษ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สอนไวโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายเลอพงษ์ สุธัมโมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ผลพงษ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สอนไวโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายเลอพงษ์ สุธัมโมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ พูลศิริโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา อินสาครโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นางพรทิพย์ เตจ๊ะโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ พูลศิริโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา อินสาครโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นางพรทิพย์ เตจ๊ะโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางฐิติพร ทองมูลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ลำดวนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษบา สิงห์ไฝแก้วโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัมพร แสงสุวรรณโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววันวิสา รอดกล่อมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางฐิติพร ทองมูลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ลำดวนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษบา สิงห์ไฝแก้วโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัมพร แสงสุวรรณโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววันวิสา รอดกล่อมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางชลอ ถนัดวณิชย์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางมธุรส วงษ์พานิชโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวสายพาน ทับนิลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวไพลิน บุญเจริญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายไสว ทัดเทียมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางชลอ พิมพรมโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางกฤษณา โฉมงามโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิมล สุวรรณาภรณ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ทับเอี่ยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุติพร โพธิ์กัณฑ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ บัวแก้วโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางกาญจนา เพ็งสินโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุดมลักษณ์ พลนิรันดร์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมพิรา สกุลไทยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางธนิตตา รอดสุนทราโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ฟักทองอยู่โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา สาระนิตย์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางปานฤดี รอดมาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นางอรวรรณ อยู่อินทร์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางชนิดา นาคประเสริฐโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางช่วงศิลป์ บัวสอนโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤตพล กัณทิยะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายปกรณ์ อภิชาติหิรัญผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
5. พระดร.จุติพร ฐิตตสาสโนเจ้าคณะอำเภอแม่ระมาดกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดิษฐ์ด้วงปล้องโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายธานี สุวรรณปัญญาโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางสาวไพเราะ ขุนวังจีนาโรงเรียนวังเจ้าวิทยาตมกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศักดา โพร้งพนมโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย คำประดิษฐ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายศักดา โพร้งพนมโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย คำประดิษฐ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์วัฒน์ เกตุด้วงโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางจันเพ็ญ มุ่งปั่นกลางโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายราเชนทร์ เปลี่ยนสีบัวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นายธีรวัช นิลขลังโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางรัตนา พูลภักดีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายอุทิศ ใจใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ล้นเหลือโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางอรสา ดำนิลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ วงษ์นายะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจาตุรงค์ พัฒนกุลโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสิรินาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายจาตุรงค์ พัฒนกุลโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายจาตุรงค์ พัฒนกุลโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจาตุรงค์ พัฒนกุลโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจาตุรงค์ พัฒนกุลโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเคริอโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางสินีนาถ รสเคริอโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางสินีนาถ รสเคริอโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางสินีนาถ รสเคริอโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางสินีนาถ รสเคริอโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวัชรี ปัญจอามโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางธิดา ปิ่นพานโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวัชรี ปัญจอามโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางธิดา ปิ่นพานโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายชัยพร พึ่งศิลป์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทร์ิศิลานุรักษ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ตามาโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายจิระวัฒน์ วังกะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
2. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายบุญทาน สารเพ็ชรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายบุญทาน สารเพ็ชรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ วังกะโรงเรียนสงเคราะห์ตากกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางสาวพิริยา มั่นยืนโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมัย วุฒิภัทรวงษ์โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
2. นายฉอ้อน เอี่ยมอินทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ พรวิกุลรัตนาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงศ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงศ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมัย วุฒิภัทรวงษ์โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
2. นายฉอ้อน เอี่ยมอินทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ พรวิกุลรัตนาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ สุทธหลวงโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี พิริยาธาดานนท์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวราตรี ทองอ่อนโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางยุพิน ชัยชนะโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางประภา กลีบเอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นางสาวอัมพร อินทราชาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางวิมล สุวรรณาภรณ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายสันทัศน์ ตันยาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธาราทิพย์ ยาตราโรงเรียน(ผู้เชี่ยวชาญภายนอก)กรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ดวงกมลโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุนันทา แสงจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา นวลนิ่มโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นายจำเนียร เนี่ยมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ วังกะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางบุษบา วงษ์พานิชโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช ปวงแก้วโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางขนิษฐา สุวรรณปัญญาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นางบังอร จันทร์ชุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา นวลนิ่มโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาวพุธชาติ มั่นเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี พิริยาธาดานนท์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี พิริยาธาดานนท์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา วงษ์พานิชโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช ปวงแก้วโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางขนิษฐา สุวรรณปัญญาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นางบังอร จันทร์ชุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร อ่อนแก้วโรงเรียนต.ช.ด.ค่ายพระเจ้าตากกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางสาววิยะดา พลคิดโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นางภานุวัตร จันทร์แดงโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นายพิริยพงษ์ ลอยเลิศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นายสุทัศน์ เฉลยทัศน์โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพสิษฐ์ ทองอินต๊ะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางฐิติพัค กล้องเสียงโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ อยู่รัมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยาใจ เอี่ยมใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
2. นางธันยาภัทร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวพุธชาติ แดงไฝโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวกฤติยา เรือนใจดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวทวีสุข เกียรติสินโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางมุกดา พลนาคโรงเรียนนาโปสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชาลินี ฉาบเพชรโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวทวีสุข เกียรติสินโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางมุกดา พลนาคโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชาลินี ฉาบเพชรโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา เรือนใจดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวทวีสุข เกียรติสินโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ยาตราผู้เชี่ยวชาญภายนอกกรรมการ
3. นางวรรณสิริ วนพฤกษ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวทวีสุข เกียรติสินโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางธาราทิพย์ ยาตราโรงเรียน(ผู้เชี่ยวชาญภายนอก)กรรมการ
3. นางวรรณสิริ วนพฤกษ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา เรือนใจดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวรรณสิริ วนพฤกษ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางเขมจิรา เตชะสุทธิรัฐโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางภัทรพร ขวัญมั่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวรรณสิริ วนพฤกษ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางเขมจิรา เตชะสุทธิรัฐโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางภัทรพร ขวัญมั่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ หมูปินโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายอดิศร โยธาโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี พิริยาธาดานนท์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา จันทะวงศ์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ สุทธหลวงโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิติชนก มากทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นายชัยพร บุญกล้าโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันห่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. MissVanessa L. Oclaritโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรุณา เมืองแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สุธัมโมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรภณ บุญมาสืบโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภาภรณ์ มังแก้วโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. MissVanessa L. Oclaritโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรุณา เมืองแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สุธัมโมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรภณ บุญมาสืบโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภาภรณ์ มังแก้วโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ขวัญเมืองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ จันผงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นางทองแข อุ่นเรืองโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นางขวัญใจ สุวรรณโรจน์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางวนิดา พลอยมาโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางศศิธร ขวัญเมืองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ จันผงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นางทองแข อุ่นเรืองโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นางขวัญใจ สุวรรณโรจน์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางวนิดา พลอยมาโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางพัชนีย์ วิจารณ์พลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายประภาส ขันทองโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุธีธร ขันทโครตโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนัญญา บุญสมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ รัตนภูมิโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางพัชนีย์ วิจารณ์พลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายประภาส ขันทองโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุธีธร ขันทโครตโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนัญญา บุญสมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ รัตนภูมิโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอุดมลักษณ์ เดชะวงษ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ศิริผลโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี ตองใจโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมปภา รัตนารมย์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางจันทร์คำ ปินตาใสโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางวันทนา หมวดเมืองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวนลิน สมวงษ์อินทร์โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. Mrs.Lyland B. Aldaโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันริสา ขุนวังโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
5. นางสาวภาสินี ดีศรีโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางวารุณี จุฑารัตน์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวดาราพร ซ้อนแดงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวกฤษณา จันทรทรัพย์โรงเรียนกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางศิริกัลยา ใจจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางวาสนา พูนเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นางปาณิสรา ขนบดีโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางภักดี ด่านพิทักษ์กูลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางสาวภัคพร ประภารัตน์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางศิริกัลยา ใจจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางวาสนา พูนเอียดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากกรรมการ
3. นางปาณิสรา ขนบดีโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางภักดี ด่านพิทักษ์กูลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางสาวภัคพร ประภารัตน์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ ชำนิจโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. MissLi Jun Linโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวพัทธมน จูทิมโรงเรียนฟรังซิลเซเวียงร์มัธโนทัยกรรมการ
4. MissChen Guangqianมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑามาศ ชำนิจโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. MissLi Jun Linโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวพัทธมน จูทิมโรงเรียนฟรังซิลเซเวียงร์มัธโนทัยกรรมการ
4. MissChen Guangqianมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
Impromptu Speech กลุ่มที่ 3 MEP ม.1-ม.3
1. MissVanessa L. Oclaritโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรุณา เมืองแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สุธัมโมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรภณ บุญมาสืบโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภาภรณ์ มังแก้วโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
Impromptu Speech กลุ่มที่ 2 นักเรียนต่างชาติ ม.4-ม.6
1. MissVanessa L. Oclaritโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรุณา เมืองแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สุธัมโมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรภณ บุญมาสืบโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภาภรณ์ มังแก้วโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปณัฐชา แดงไฝโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ คำเพ็ชรโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนา ประสาทศิลป์โรงเรียนผดุงปัญญา่กรรมการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางสาวปณัฐชา แดงไฝโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ คำเพ็ชรโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ประสาทศิลป์โรงเรียนผดุงปัญญา่กรรมการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายดำรงพล กิตติรัตนวศินโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายกัณฑพิชญ์ ทองจำปาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปราณี อินทฉิมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายดำรงพล กิตติรัตนวศินโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายธนนท์ ทองจำปาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปราณี อินทฉิมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางนริศรา อยู่ชาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายดำรงพล กิตติรัตนวศินโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายกัณฑพิชญ์ ทองจำปาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางนริศรา อยู่ชาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายดำรงพล กิตติรัตนวศินโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายกัณฑพิชญ์ ทองจำปาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลืองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
2. นางรัชนี สวยลมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางชฤตพร ต่ายโพธิ์โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลืองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
2. นางรัชนี สวยลมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางชฤตพร ต่ายโพธิ์โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ คำภาพันธ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางผุสดี อินทโฉมโรงเรียนผดุงปัญญา่กรรมการ
3. นางศิริกานต์ เรืองอ่องโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นายเทวินทร์ คำภาพันธ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางผุสดี อินทโฉมโรงเรียนผดุงปัญญา่กรรมการ
3. นางศิริกานต์ เรืองอ่องโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ด้วงนาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายธานา แก้วทองโรงเรียนผดุงปัญญา่กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ พรมไชยโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา ด้วงนาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายธานา แก้วทองโรงเรียนผดุงปัญญา่กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ พรมไชยโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลืองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
2. นางรัชนี สวยลมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางชฤตพร ต่ายโพธิ์โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
คำคม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลืองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
2. นางรัชนี สวยลมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางชฤตพร ต่ายโพธิ์ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายธานา แก้วทองโรงเรียนผดุงปัญญา่กรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ธรรมลังกาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิรมล เหลืองพิศาลพรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวธานา แก้วทองโรงเรียนผดุงปัญญา่กรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ธรรมลังกาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิรมล เหลืองพิศาลพรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]