หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2555   11 ต.ค. 2555   12 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1201 11 ต.ค. 2555 09.00-10.00
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1213 11 ต.ค. 2555 09.00-10.30
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1212 11 ต.ค. 2555 09.00-10.30
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1212 11 ต.ค. 2555 09.00-10.30
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1210 11 ต.ค. 2555 09.00-10.00
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1210 11 ต.ค. 2555 10.10-11.10
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1209 11 ต.ค. 2555 09.00-10.00
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1209 11 ต.ค. 2555 10.10-11.10
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1211 11 ต.ค. 2555 09.00-10.00
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1211 11 ต.ค. 2555 10.10-11.10

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 2 ห้อง 4308 11 ต.ค. 2555 09.30-11.30
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 2 ห้อง 4309 11 ต.ค. 2555 09.30-11.30
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 3 ห้อง 4315 11 ต.ค. 2555 08.00-12.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 3 ห้อง 4321 11 ต.ค. 2555 08.00-12.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 2 ห้อง 4310 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 2 ห้อง 4310 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 2 ห้อง 4313 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 2 ห้อง 4313 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 3 (ตึกวิทยาศาสตร์) ชั้น 1-2 ห้อง 3304, 3306, ห้อง ECC 11 ต.ค. 2555 08.30-16.00
2 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 11 ต.ค. 2555 08.30-16.00
3 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 11 ต.ค. 2555 08.30-16.00
4 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 11 ต.ค. 2555 08.30-16.00
5 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 11 ต.ค. 2555 08.30-16.00
6 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ลานมะขาม 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ลานมะขาม 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 11 ต.ค. 2555 08.30-16.00
9 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 11 ต.ค. 2555 08.30-16.00
10 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม สนามกีฬา 11 ต.ค. 2555 08.30-16.00
11 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม สนามกีฬา 11 ต.ค. 2555 08.30-16.00
12 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม สนามกีฬา 11 ต.ค. 2555 08.30-16.00
13 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม สนามกีฬา 11 ต.ค. 2555 08.30-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2422 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2422 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2421 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2421 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2420 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2419 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2419 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
8 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2418 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2418 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง กาญจนาภิเษก 1 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง กาญจนาภิเษก 2 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง กาญจนาภิเษก 2 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 1 ห้อง 1202 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 1 ห้อง 1202 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 1 ห้อง 1203 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 1 ห้อง 1203 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 1 ห้อง 1203 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 1 ห้อง 1203 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 1 ห้อง 1204 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 1 ห้อง 1204 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 1 ห้อง 1204 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 1 ห้อง 1205 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 1 ห้อง 1205 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1ตากสิน ชั้น 1 ห้อง 1205 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 1 ห้อง 1205 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
15 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
16 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
17 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
18 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
19 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
20 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
21 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
22 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
23 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
24 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
25 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
26 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
27 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
28 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
29 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
30 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
31 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
32 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
33 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรีไทย 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
34 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
35 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
36 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
37 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม เวทีหอประชุมกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 2 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
2 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
4 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
5 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
6 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
8 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
9 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
12 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
13 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
14 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
15 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
16 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหารและหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
17 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
18 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องไร้พรมแดน (2406) 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
19 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องไร้พรมแดน (2406) 11 ต.ค. 2555 09.00-16.30
20 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 11 ต.ค. 2555 09.00-14.00
21 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องไร้พรมแดน (2406) 11 ต.ค. 2555 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2406 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2408 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2407 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2407 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง ห้องกาญจนาภิเษก4 11 ต.ค. 2555 09.00-10.30
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง ห้องกาญจนาภิเษก4 11 ต.ค. 2555 10.30-12.00
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2412 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2413 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
9 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม หอประชุมกาญจนาภิเษก3 11 ต.ค. 2555 09.00-10.30
10 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม หอประชุมกาญจนาภิเษก3 11 ต.ค. 2555 10.30-12.00
11 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2417 11 ต.ค. 2555 09.00-10.30
12 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2417 11 ต.ค. 2555 10.30-12.00
13 000616 Impromptu Speech กลุ่มที่ 3 MEP ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2406 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000617 Impromptu Speech กลุ่มที่ 2 นักเรียนต่างชาติ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2408 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม สนามกีฬา 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
2 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน สีฟ้า ห้อง ห้องปลายฟ้า 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน สีฟ้า ห้อง ห้องปลายฟ้า 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
4 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องปลายฟ้า 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารโรงฝึกงาน สีฟ้า ห้อง ห้องปลายฟ้า 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
6 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
8 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 3 ห้อง 4316 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 3 ห้อง 4317 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
10 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องสมุดโรงเรียนตากพิทยาคม 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องสมุดโรงเรียนตากพิทยาคม 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
12 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 (ตึกคณิต) ชั้น 3 ห้อง 4318 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]