หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2555   11 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 709 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
3 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 708 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
4 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 704 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
5 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 , 212 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 , 216 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
3 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 , 218 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
4 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 706 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,122 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
3 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 , 112 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
4 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหน้าอาคาร 1 ทิศตะวันออก 10 ต.ค. 2555 09.30-12.00
5 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 10 ต.ค. 2555 09.30-16.00
2 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 10 ต.ค. 2555 09.30-16.00
3 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวที หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2555 08.30-09.15
4 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวที หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2555 09.20-10.00
5 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 10 ต.ค. 2555 09.30-16.00
6 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 10 ต.ค. 2555 09.30-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง หน้าห้องกิจกรรมสหกรณ์ 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 205 ติดห้องกิจกรรมสหกรณ์ 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เต้นท์ ใต้ร่มไม้ ข้างหอประชุมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
2 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เต้นท์ ใต้ร่มไม้ ข้างหอประชุมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
3 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เต้นท์ ใต้ร่มไม้ ข้างหอประชุมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
4 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เต้นท์ ใต้ร่มไม้ ข้างหอประชุมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
5 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เต้นท์ ใต้ร่มไม้ ข้างหอประชุมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
6 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เต้นท์ ใต้ร่มไม้ ข้างหอประชุมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
7 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เต้นท์ ใต้ร่มไม้ ข้างหอประชุมด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
8 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
9 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
10 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
11 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
12 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
13 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
14 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
15 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
16 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
17 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.00-16.30
18 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
19 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
20 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
21 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
22 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
23 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
24 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
25 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
26 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
27 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
28 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
29 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
30 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีศูนย์อาหาร 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000615 เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000616 เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
3 000617 เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
4 000618 เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุม สลับกับกิจกรรมต่าง ๆ 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com1 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
3 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
4 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง ห้องปฏิบัติการ com 2 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
5 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
6 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com4 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
7 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
8 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com 1 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
9 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
10 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
11 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
12 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com2 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
13 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com2 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
14 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
15 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
16 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com 5 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
17 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com1 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 812 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 813 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
3 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 814 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
4 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 815 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
5 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวที หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2555 13.00-16.30
6 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 828 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
7 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 817 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ลานด้านทิศตะวันตก อาคาร 1 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวที ที่จอดรถยนต์ หลังอาคาร 1 10 ต.ค. 2555 09.00-11.00
3 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวที ที่จอดรถยนต์ หลังอาคาร 1 10 ต.ค. 2555 11.00-13.00
4 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
5 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
6 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
7 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
8 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000213 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com2 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
2 000078 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวที ศูนย์อาหาร 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]