หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ครั้งที่ ๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2555   3 ต.ค. 2555   4 ต.ค. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
14 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
15 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
16 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
17 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
18 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
19 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
20 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
21 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
22 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
23 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
24 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
25 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
26 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
27 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
28 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
29 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
30 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
31 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
32 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
33 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
34 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
35 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
36 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
37 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
38 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
39 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
40 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
41 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
42 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
43 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
44 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
45 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
46 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
47 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
48 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
49 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
50 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
51 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
52 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
53 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
54 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
55 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
56 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
57 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
58 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
59 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
60 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
61 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
62 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
63 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
64 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
65 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
66 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
67 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
11 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
12 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
13 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
14 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
15 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
16 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
17 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
18 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
19 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
20 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
21 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
22 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
23 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
24 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
25 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
26 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
27 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
28 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
29 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
30 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
31 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
32 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
33 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
34 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
35 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
36 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
37 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
38 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
11 000332 A Math ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
12 000333 A Math ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000154 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000148 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000152 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000164 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000149 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000165 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000151 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000155 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000180 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
11 000183 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
12 000170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
13 000174 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
14 000178 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
15 000171 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
16 000175 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
17 000179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
18 000182 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
19 000186 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
20 000187 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
21 000231 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
22 000226 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
23 000229 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
24 000215 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
25 000218 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
26 000221 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
27 000219 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
28 000222 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
29 000232 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
30 000227 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
31 000230 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
32 000216 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
33 000130 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
34 000133 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
35 000131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
36 000127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
37 000132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
38 000251 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
39 000254 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
40 000257 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
41 000255 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
42 000256 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
43 000248 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
44 000144 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
45 000146 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
46 000145 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
47 000147 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
48 000162 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
49 000167 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
50 000168 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
51 000172 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
52 000189 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
53 000181 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
54 000184 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
55 000190 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
56 000185 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
57 000188 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
58 000194 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
59 000197 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
60 000195 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
61 000193 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
62 000196 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
63 000204 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
64 000200 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
65 000205 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
66 000201 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
67 000209 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
68 000214 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
69 000212 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
70 000208 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
71 000213 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
72 000217 การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
73 000225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
74 000228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
75 000220 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
76 000223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
77 000224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
78 000234 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
79 000237 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
80 000235 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
81 000233 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
82 000236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
83 000021 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
84 000029 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
85 000240 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
86 000246 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
87 000238 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
88 000025 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
89 000244 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
90 000027 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
91 000242 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
92 000020 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
93 000243 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
94 000028 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
95 000022 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
96 000241 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
97 000247 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
98 000030 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
99 000026 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
100 000239 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
101 000245 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
102 000037 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
103 000042 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
104 000249 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
105 000252 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
106 000038 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
107 000250 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
108 000253 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
109 000041 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
110 000078 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
111 000051 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
112 000081 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
113 000059 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
114 000075 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
115 000090 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
116 000102 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
117 000096 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
118 000092 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
119 000093 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
120 000091 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
121 000103 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
122 000097 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]