สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พังโคนวิทยาคม 46 29 11 86 86 20 7 4 113
2 สว่างแดนดิน 41 15 9 65 67 15 6 4 88
3 มัธยมวาริชภูมิ 15 5 8 28 37 14 7 7 58
4 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 11 8 4 23 27 3 1 1 31
5 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 10 3 3 16 25 16 3 8 44
6 การกุศลวัดบูรพา 7 13 5 25 28 9 5 6 42
7 ส่องดาววิทยาคม 6 9 1 16 22 16 11 10 49
8 หนองหลวงศึกษา 6 5 8 19 28 15 8 11 51
9 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 5 8 6 19 24 20 10 8 54
10 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 5 2 5 12 15 5 5 1 25
11 ธรรมบวรวิทยา 4 10 8 22 30 28 7 7 65
12 โคกสีวิทยาสรรค์ 4 10 6 20 28 14 9 10 51
13 ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร 4 6 9 19 27 7 5 5 39
14 แวงพิทยาคม 3 8 3 14 25 15 11 9 51
15 วาริชวิทยา 3 4 3 10 18 14 5 3 37
16 พรรณาวุฒาจารย์ 2 13 13 28 41 27 9 6 77
17 บะฮีวิทยาคม 2 6 0 8 15 14 4 6 33
18 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 2 0 4 6 15 11 11 8 37
19 อนุบาลสุวรรณเทน 1 3 4 8 7 6 1 2 14
20 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 1 3 5 8 7 7 6 22
21 นาสีนวล 1 1 0 2 4 1 1 1 6
22 ภูริทัตต์วิทยา 0 5 0 5 12 9 4 8 25
23 ลำปลาหางวิทยา 0 4 2 6 15 7 8 8 30
24 เมธาศึกษา 0 3 2 5 7 5 7 2 19
25 เทพสวัสดิ์วิทยา 0 1 1 2 6 6 4 7 16
26 บงเหนือวิทยาคม 0 0 1 1 4 7 5 2 16
รวม 179 172 119 470 621 311 161 150 1,093