สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พังโคนวิทยาคม 86 20 7 4 113
2 สว่างแดนดิน 67 15 6 4 88
3 พรรณาวุฒาจารย์ 41 27 9 6 77
4 มัธยมวาริชภูมิ 37 14 7 7 58
5 ธรรมบวรวิทยา 30 28 7 7 65
6 หนองหลวงศึกษา 28 15 8 11 51
7 โคกสีวิทยาสรรค์ 28 14 9 10 51
8 การกุศลวัดบูรพา 28 9 5 6 42
9 ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร 27 7 5 5 39
10 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 27 3 1 1 31
11 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 25 16 3 8 44
12 แวงพิทยาคม 25 15 11 9 51
13 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 24 20 10 8 54
14 ส่องดาววิทยาคม 22 16 11 10 49
15 วาริชวิทยา 18 14 5 3 37
16 บะฮีวิทยาคม 15 14 4 6 33
17 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 15 11 11 8 37
18 ลำปลาหางวิทยา 15 7 8 8 30
19 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 15 5 5 1 25
20 ภูริทัตต์วิทยา 12 9 4 8 25
21 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 8 7 7 6 22
22 อนุบาลสุวรรณเทน 7 6 1 2 14
23 เมธาศึกษา 7 5 7 2 19
24 เทพสวัสดิ์วิทยา 6 6 4 7 16
25 บงเหนือวิทยาคม 4 7 5 2 16
26 นาสีนวล 4 1 1 1 6
รวม 621 311 161 150 1,243