หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธาน
2. นายสมพงษ์ เชื่อกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นายแตงอ่อน ตุ่มนอกโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวพัชรี จันทร์เพ็งเพ็ญโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
5. นายสมชัย ไขแสงจันทร์โรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นางสาวจิตรา อาษาสร้อยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางภัคจิรา จันทิมาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นายพุฒิสาร สุวรรณรงค์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธาน
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นางสาวกลิ่นหอม กลยณีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางกนกวรรณ สายธิไชยโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุดมพร ทองคำโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางพรทิพย์ พานิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางมาลา วารินทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
8. นางสาคร พาเสน่ห์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธาน
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นางสาวสุนทรี เลิศสงครามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นางกัญจนา พลขำโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
5. นางจินตนา วงษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางโอวิล อุดมพรสวัสดิ์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นางสมภักดี ดาษจันทึกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
8. นางเบญญทิพย์ พิสิทธิ์ภักดีกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธาน
2. นายสมพงษ์ เชื่อกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางสาวแก้วส่อง กลยนีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางสาวกฤติยา พิลาวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสมคิด ทับสีแก้วโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. ส.ต.อ.ชนะ เพชรพันธ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นายเมธี อาคะราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นางสาวภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์เลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธาน
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นางสุรีพร โฮมวงค์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาวเทวีรัตน์ ขันทีท้าวโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวลำดวน คูณเดชโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางสาวสุมาลี แสนอุบลโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางอรอนงค์ แซ่ล่อโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
8. นางวิภาพรรณ เทศประสิทธิ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธาน
2. นายสมพงษ์ เชื่อกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางสุวลี โสมศรีแพงโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางรัชวรรณ เหมะธุลินโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางรัตนา บัวล้ำโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางรัตนา จิตรเจริญโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอุดมพร ทองคำโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางอรษา แสงอ่อนโรงเรียนหนองหลวงศึกษาเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธาน
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นายภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นางเณริกา บัวภาคำโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางพรชนก พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทนิจ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางวราพร สนิทรัมย์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
8. นางประไพศรี ขจรสัตย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธาน
2. นายสมพงษ์ เชื่อกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางวรรณ์ลี โสนะโชติโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายธวัชชัย คุณเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตาโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ ศรีคำวงษ์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางวิภารัตน์ คำชมภูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นายณัฎฐากร นิลเขตโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธาน
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นายสุขใจ โยคะสิงห์โรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเฉลิม ไตรผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
5. นางสาวกอแก้ว จันทะเกษโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นางพิรณาณ์ ไชยนิลวรรณโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
7. นางจรีรัตน์ ไตรยขันธ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นายสุริยาวุฒิ นาสว่างโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
9. นายอนรรฆพร สุนทราโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธาน
2. นายสมพงษ์ เชื่อกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางปัจจัย นารินรักษ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายนพดล ศรีสาครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
5. นางสาวเปมิกา คำเรืองศรีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
6. นางอัจฉลี ทุ่มไมล์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นายนรพงษ์ปณต นรสารโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นายอนรรฆพร สุนทราโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทอง ธารานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธาน
2. นายไพบูลย์ พจนารองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นายกีรติกร จันทร์วิเศษโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสุมาลี ไชยสาส์นโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายวิมาน บรรการกิจโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางฉลวย ประทุมรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
7. นางระเบียบ ป้อมไชยาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางสาวภัชรินทร์ ราชัยโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
9. นายชัยรัตน์ หาญเขมรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายรพีพงษ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคมประธาน
2. นายตี๋ แซ่ตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคมรองประธาน
3. นายทรงเดช ลุนจักรโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นางวารุณี อาจหาญโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ แสนสามารถโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางวิสาขมาส คำสีลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ ประครองชาติโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นายมหิดล วงศ์อินทร์อยู่โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทอง ธารานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธาน
2. นายไพบูลย์ พจนารองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นายสังข์ทอง รอญศึกโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายเจริญรัตน์ เพ็ญศิริโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางฐิติรัชต์ อริยะไพสิฐโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
6. นางสาวดวงกมล กุลตังธนานนท์โรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นางไขนภา เพริศแก้วโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นางกาญจนา รัตนกรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายรพีพงษ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคมประธาน
2. นายนิรันดร เทศประสิทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธาน
3. นางสมศรี ไชยชมภูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นางดรุณี ภูพันนาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นางรัตนาพร ทุมแสงโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางนิตยา คำชมภูโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
7. นางนภาพร วงศ์ประทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายทอง ธารานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธาน
2. นายสิวพล ปาละสานต์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางสาววิราวรรณ เหมะธุลินโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายประพืช ขาวสุริจันทร์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายธนศักดิ์ จันทร์พรมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางสาวพิศสุณี เจียมตัวโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นายเดชขจร ไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
8. นางสาวสุธิดา ปีคุณโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายรพีพงษ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคมประธาน
2. นายตี๋ แซ่ตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางสุดารัตน์ ถิตย์ประเสริฐโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายบุญเลิศ ไชยปัญหาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
5. นางสาวภัชรินทร์ ราชัยโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายอัคเดช ศรีพรหมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นายสุนทร ศรีพันธ์บุญโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายทอง ธารานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธาน
2. นายนิรันดร เทศประสิทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธาน
3. นางอุดมพร ชิณเทศโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายมานพ โยธายุทธโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางสาวสุทัชชา บุญสีมาโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
6. นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตรโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
7. นายวงศ์สุวรรณ ไชยรบโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
8. นางสาวประหยัด ฤาชากุลโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
9. นางอรอนงค์ พีระธรรมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายรพีพงษ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคมประธาน
2. นายนิรันดร เทศประสิทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธาน
3. นางนิจรินทร์ ธรรมสมบัติโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางบุญยอร ขาวสุริจันทร์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นางปาริชาติ ศรีพันธ์บุญโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางพัฒน์ชรินทร์ ฮาบสุวรรณ์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ รอดถาวรโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวพันทิวา จักษุมาตร์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
9. นายวิมาน บรรณการกิจโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
10. นายวรวิทย์ กิณเรศโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธาน
2. นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธาน
3. นางนิรมล กลยนีย์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุริยันต์ ไชยรบโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมศรี ค่ายหนองสวงโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ เหมะธุลินโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายประวีณา ประทาพันธ์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นางกุสุมา พรมสีตาโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
9. นายพิชิต นนตะเสนโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางสาวแพรวนภา องอาจโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวเพ็ญนภา ยะภักดีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธาน
2. นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธาน
3. นางพรสวรรค์ พรหมโสภาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ทิพย์ทองโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นางกัญญารัตน์ สัพโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
6. นางสาวศิริพร ตะโลกกลางโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นางสรินทร์ทิพย์ วงศ์สำราญโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นางรุ่งนภา พรหมภักดีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
9. นางสาวปาณิสรา แสงเชื้อพ่อโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางยุพิน ขันธวิชัยโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
11. นางทิวากร วงศ์วิชิตโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธาน
2. นางสาวสมใจ อุดมศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางดนยเพชร หมื่นขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางอมรินทร์ เหนือร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
5. นางดวงใจ จันทวงค์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
6. นางปัญจารา ซาหินโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
7. นางสาวอุมาพร เอี่ยมลออโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวนิจติยา อินธิแสงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
9. นางภักดี อามาตรมนตรีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
10. นายทรงยศ คูณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
11. นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธาน
2. นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธาน
3. นายสมพร สายทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายสราวุธ วิเชียรลมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวบุตรญรัตน์ วันโสโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นายปราโมทย์ นนตะเสนโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางวันเพ็ญ เจริญไชยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
8. นางสาวพจณี กุลชาติโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
9. นางใจนุกูล พรมแสงโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางเปรมจิตร ศรีหาเทพโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
11. นางวนิดา สิงจานุสงค์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธาน
2. นางสาวสมใจ อุดมศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางสุทธิพร วงศ์คำโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ อัฐประจงโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางสาวเกตุมะณีย์ คำจันทร์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสาวสาริกา ปิ่นกาโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายสุวรรณ ไชยรบโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
8. นางดารัตน์ งามสันเที๊ยะโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางศรีสุมา จันทร์พรมโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
11. นางสาวดวงพร คำภูแสนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธาน
2. นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธาน
3. นางเบญจวรรณ จุลดาลัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายไพบูรณ์ เกตุวงษาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสุรารัตน์ สัพโสโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
6. นางภิระไทย จันทวงค์โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวอรทัย หาระโคตรโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นายบัญชา โยธายุทธโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์ กลยาณีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
10. นางสุมาลัย บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
11. นายประการ อินทรพานิชย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธาน
2. นางสาวสมใจ อุดมศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางสาวจันทร์ สุขาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นางสุภาพร แสงสีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นางสาวนาตยา สัพโสโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางกวินนาฎ เสียงเลิศโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางเสาวคนธ์ ศิริปาณีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นายรุ่งโรจน์ รูปสมโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
10. นางพิกุลทอง เจริญเชื้อโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
11. นางรุ่งทิพย์ จันทร์อ่อนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธาน
2. นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธาน
3. นายสุบรรณ ป้องสุขโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางวิไล สนิทนาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางนาฏยา สิทธิหาญโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นางสาวจุรีย์รัตน์ สิงห์สมบัติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรมโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
8. นางครสวรรค์ เศษสันต์โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
9. นางสาวนุชจเรตร์ ลาสุดโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
10. นางชินตา สุภาชาติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
11. นางยงจิตร สัพโสโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธาน
2. นางสาวสมใจ อุดมศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางพรสวรรค์ อินทรพานิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาวชนิตา เชื้อกูลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ สุภาชาติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางพรศิริ หล้ามงคลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางเกวลิน แก้วฝ่ายโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
8. นายพิพัฒน์ ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
9. นายณรงค์ แก่นจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ ศรีแสงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
11. นางสาววาสนา ศิริจันทพันธุ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธาน
2. นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธาน
3. นายดำรงศักดิ์ สุดเสน่ห์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายวิกรานต์ มายูรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวปัญญารัตน์ ผุยลาวงค์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายควรคิด สัพโสโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางวันวิสา ไชยตมาตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
8. นางสุวิมล สุริยะโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
9. นางพัชพิชา ไชยสุระโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
10. นายธีรยุทธ แซวกระโทกโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
11. นายพิทยา ไชยเพ็ชรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธาน
2. นางสาวสมใจ อุดมศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นายวารินทร์ บัวภาคำโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายเด็ดเดี่ยว อุดมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงพร คำภูแสนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมหวัง รัตนกรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธาน
2. นางสาวสมใจ อุดมศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นายวารินทร์ บัวภาคำโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางพนาวัลย์ งอสอนโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายเด็ดเดี่ยว อุดมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดวงพร คำภูแสนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
8. นางเมธาวดี สัสดีโรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
9. นายเด่นชัย เถียงเชียงขาวโรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
10. นายชัยเรือง ไชยครองโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการ
11. นางสาววิชญานันท์ พุทราโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
12. นายสมหวัง รัตนกรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธาน
2. นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธาน
3. นายวารินทร์ บัวภาคำโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางพนาวัลย์ งอสอนโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายเด็ดเดี่ยว อุดมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดวงพร คำภูแสนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมหวัง รัตนกรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธาน
2. นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นายวารินทร์ บัวภาคำโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงพร คำภูแสนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมหวัง รัตนกรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ พาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธาน
2. นายประยูร จรรยาเพศรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางรสสุคนธ์ คำภูแสนโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายโกศล แก้วมุงคุณโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นายบรรจง ชำนาญโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. ว่าที่ัพันตรีสมชาย อินทรพานิชย์โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางวนิดา เหมะธุลินโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
8. นางอรุณรัตน์ มูลตรีแก้วโรงเรียนส่องดาววิทยาคมเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายมงคล แสงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธาน
2. นายประยูร จรรยาเพศรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางนาถฤดี หลักทองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายชานนท์ นาคีย์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสฤษธิ์ โสพัฒน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ ราชสีมาโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
7. นางดวงกมล พาเพียเพ็งโรงเรียนมัธยมวาริชวิทยากรรมการ
8. นางพุทธซ้อน แก้วก่าโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ พาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธาน
2. นายวิชัย ภาวะบุตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธาน
3. นางจิตตลดา แมนสถิตโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายบุญถิ่น สุวรรณรงค์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสุทธิพร อ่อนประทุมโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นางสาวพนิดา หวังผลโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
7. นางระเบียบ กิณเรศโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
8. นางเฉลิมลักษณ์ เหลาแตวโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายมงคล แสงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธาน
2. นายวิชัย ภาวะบุตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธาน
3. นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรสโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายเดชชัย ไชยตะมาตย์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายมนตรี ลาผมโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสมพิศ กางทองโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
7. นางระยิ้ม อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
8. นายพูลผล แนวหล้าโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์เลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสายันต์ พาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธาน
2. นายประยูร จรรยาเพศรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางลัดดาวัลย์ เรืองวิชชาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายบัญญัติ ผิวงามโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นางสาวปัญจา แก้วคำแสนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายวิศาสน์ เต็งวัฒนโชติโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
7. นายอุดมศักดิ์ ฝ่ายขันธ์โรงเรียนวาริชวิทยาเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายมงคล แสงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธาน
2. นายประยูร จรรยาเพศรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นายสุรีย์ หาญคำโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายนันทพงศ์ หาญจำปาโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางดารณี ฤทธิธรรมโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นางอัจฉรา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
7. นางสาวพิสมัย วงศ์เตชะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ สีหนาทโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสายันต์ พาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธาน
2. นายประยูร จรรยาเพศรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นายสุรเดช พันธุ์แดงโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายศราวุฒิ พรหมศิริโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุนีวรรณ ทิพชาติโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
6. นางสุกัลยา สุตะโคตรโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายบัญชา สุขะโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
8. นางนารี พรมนิตโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ พาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธาน
2. นายประยูร จรรยาเพศรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ยุทธพงษ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางทัศนีย์ วารีโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นางจีราวัฒน์ วิชนาโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
7. นางอาภรณ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นายภูชัย พันธุขันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
9. นางสาวปาริชาติ ศรีวิไลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
10. นางประภาส สีสถานโรงเรียนการกุศลวัดบูรพาเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายมงคล แสงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธาน
2. นายประยูร จรรยาเพศรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางสาวศิริวรรณ ซาระวงค์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางวีณา กองโพธิ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายเศกสิทธิ์ การีชุมโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
6. นายจเรนทร์ ทิพย์ทองโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางนางอรนุช สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
8. นางจำเนียร ทานะขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ พาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธาน
2. นายประยูร จรรยาเพศรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางวิไลวรรณ กระจ่างคันถมาตร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวปิยะธิดา เหมะธุลินโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายจิระพงษ์ คล้ายถมโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นายสุวะนิช ประสมสีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสาวรัชนีภรณ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
8. นางมณีวรรณ สุวรรณโนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายมงคล แสงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธาน
2. นายประยูร จรรยาเพศรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางวิไลวรรณ กระจ่างคันถมาตร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวอรินทร์ดา ธนะภูมิชัยโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางทนงคิด ธุลารัตน์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายสุนทร ขันศรีโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ ภูดินทรายโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นางวาสนา วงค์กาฬสินธุ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุจิตรา เขื่อนพงศ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายมงคล แสงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธาน
2. นายประยูร จรรยาเพศรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นางสาวปราณี พรหมดีราชโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายเรืองฤทธิ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. พระศักดิ์พิชิต ชัยดีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นางพลับพลึง พรหมจักรโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายชาญชัย อัคพินโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
8. นางวาสนา วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
9. นางสาวสุชาดา อุ่นเทียมโสมโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธาน
2. นายวีระศักดิ์ คำแพงอาจรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธาน
3. นางสุนทรีรัตน์ ยาศิริโรงเรียนกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ แก้วคำสอนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางนันทิยา ธีรนิธิมงคลกุลโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางนิ่มนวล ไชยพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
7. นายเชิดชาย พลไชยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
8. นายสนิท เพ็ญศิริโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
9. นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธาน
2. นายผดุงชัย แสนอุบลรองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงวิทยาคมรองประธาน
3. นายอิทธิฤทธิ์ สมงามโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
4. นายศิริมงคล เจริญไชยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางสุนทรีรัตน์ ยาศิริโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นายสุทธิพงษ์ กันวะนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
7. นายสุรชัย จันทร์ลาวงษ์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นายนุกูล ศิริขันธ์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
9. นางสร้อยสุดา ทองประกอบโรงเรียนสว่างแดนดินเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสาทิน ไชยราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประธาน
2. นายผดุงศักดิ์ แสนอุบลรองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคมรองประธาน
3. นายธนัตถ์พงศ์ จันทิมาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสุภาพ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายเบณจมินทร์ เฟอร์เรียโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายวีระวัฒน์ จุดดาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายศรัญยู พระโนเรศโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
9. นายพงษ์ศักดิ์ น้อยแสงสีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธาน
2. นายศิริ หลักทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธาน
3. นายทองปาน ไชยศรีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายเสนีย์ ธีระสิรินานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ภูเมืองโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายดาบศึก เหมะธุลินโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนันชัย ทาบุตรดีโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายศรัญยู พระโนเรศโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
9. นายมนูญ คุณศรีโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายณรงค์เดช วงศ์ศรีชาโรงเรียนสว่างแดนดินเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสาทิน ไชยราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประธาน
2. นายเรื่อง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธาน
3. นายชวิชญ์ เรืองวิชชาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายบุญเรือง เกื้อทานโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายชาตรี ยาศิริโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นายธนะชัย มูลตรีแก้วโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นายปราโมทย์ เหลาพรมโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
8. นายไวพร ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
9. นายพงษ์ศักดิ์ น้อยแสงสีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธาน
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธาน
3. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายปัญญา กันยาวงค์โรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นางเพียงฤทัย สีสุธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธาน
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธาน
3. นายชาตรี มาจรัลโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายปัญญา กันยาวงค์โรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นางเพียงฤทัย สีสุธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธาน
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธาน
3. นายสมเกียรติ สุวรรณเทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นางซารัญฏา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยากรรมการ
5. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
6. นายบัณฑิต จันทร์ลือชัยโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธาน
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธาน
3. นายสมเกียรติ สุวรรณเทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นางซารัญฎา สุวรรณเทนโรงเรียนบะฮีวิทยากรรมการ
5. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
6. นายบัณฑิต จันทร์ลือชัยโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธาน
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธาน
3. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวัชชัย ดลเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายปริวรรต มุงคุณโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายฉลาด วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
7. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธาน
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธาน
3. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวัชชัย ดลเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายปริวรรต มุงคุณโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายฉลาด วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
7. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธาน
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธาน
3. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางเสาวรัตน์ บุญเฮ้าโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธาน
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธาน
3. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางเสาวรัตน์ บุญเฮ้าโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย มลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธาน
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธาน
3. นายอดิศร ศรีสำราญโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ เชื่อกูลโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
9. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธาน
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธาน
3. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจณฑ์พงศ์ แสงชัยศิลป์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ จิตธรรมโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนกรรมการ
7. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธาน
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธาน
3. นายทนงศักดิ์ คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจณฑ์พงศ์ แสงชัยศิลป์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ จิตธรรมโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนกรรมการ
7. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธาน
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธาน
3. นายอดิศร ศรีสำราญโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ เชื้อกูลโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธาน
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธาน
3. นายอดิศร ศรีสำราญโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ เชื่อกูลโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจำรูญ ธรรมสมบัติรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธาน
3. นายสุรเชษฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจำรูญ ธรรมสมบัติรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธาน
3. นายสุรเชษฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจำรูญ ธรรมสมบัติรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธาน
3. นายสุรเชษฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายธนา วืไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจำรูญ ธรรมสมบัติรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธาน
3. นายสุรเชฎฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจำรูญ ธรรมสมบัติรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธาน
3. นายสุรเชฎฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจำรูญ ธรรมสมบัติรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธาน
3. นายสุรเชฎฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจำรูญ ธรรมสมบัติรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธาน
3. นายสุรเชฎฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรบวรวิทยาประธาน
2. นายจันดา ฤทธิฑรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นายกชกร จันทะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
4. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายวิษณุ จันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจันดา ฤทธิธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางรัชกร พลากุลโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจันดา ฤทธิธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางรัชกร พลากุลโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจันดา ฤทธิธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางรัชกร พลากุลโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจันดา ฤทธิธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางรัชกร พลากุลโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายสง่า อินทรพานิชรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธาน
3. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางรัชกร พลากุลโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายสง่า อินทรพานิชรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธาน
3. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางรัชกร พลากุลโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายสง่า อินทรพานิชรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธาน
3. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางรัชกร พลากุลโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายสง่า อินทรพานิชรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธาน
3. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางรัชกร พลากุลโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายสง่า อินทรพานิชรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธาน
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิท จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายสง่า อินทรพานิชรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธาน
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิท จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจันดา ฤทธิธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิท จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจันดา ฤทธิธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิต จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายสง่า อินทรพานิชรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธาน
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิืท จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายสง่า อินทรพานิชรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธาน
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ จันจำปาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิท จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจันดา ฤทธิธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิท จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจันดา ฤทธิธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิท จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายศาสตร์ สัตถาผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธาน
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิท น้อยสาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
8. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายศาสตร์ สัตถาผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธาน
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิท จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
8. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครประธาน
2. นางพันสา ศรีปากดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นางสาวพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางเรณู นรสารโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวพัชรรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี เกษเพชรโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นายอุกฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครประธาน
2. นางพันสา ศรีปากดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางเรณู นรสารโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวพัชรรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี เกษเพชรโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายอุกฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครประธาน
2. นางพันสา ศรีปากดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางเรณู นรสารโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวพัชรรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี เกษเพชรโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายอุกฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครประธาน
2. นางพันสา ศรีปากดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางเรณู นรสารโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวพัชรรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี เกษเพชรโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายอุกฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครประธาน
2. นางพันสา ศรีปากดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
5. นางสาวศิรินาถ ดวงแก้วโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นางสาววนิดา ไสยวรรณ์โรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายชูเกียรติ ดวงผุยโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครประธาน
2. นางพันสา ศรีปากดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นางสินีนันท์ อริยเดชโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
5. นางสาวศิรินาถ ดวงแก้วโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นางสาววนิดา สีชมพูโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายชูเกียรติ ดวงผุยโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครประธาน
2. นางพันสา ศรีปากดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นางสาวเฟื่องฟ้า วะรินทราโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายอุกฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอุมาพร เจริญจิตโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวรัตนาวรรณ สีสุโพธิ์โรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครประธาน
2. นางพันสา ศรีปากดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นางสาวเฟื่องฟ้า วะรินทราโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายอุกฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอุมาพร เจริญจิตโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวรัตนาวรรณ สีสุโพธิ์โรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครประธาน
2. นางพันสา ศรีปากดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นางสาวเฟื่องฟ้า วะรินทราโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายอุกฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอุมาพร เจริญจิตโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวรัตนาวรรณ สีสุโพธิ์โรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ ไสวิบูลย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันมายากล ม.1-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจันดา ฤทธิธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นายสุรศักดิ์ บังโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายวิษณุ จันทะราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายจรัญ เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายกชกร จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
7. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายศาสตร์ สัตถาผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธาน
3. นายกชกร จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
4. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายวิษณุ จันทะราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ บังโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวแคน ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจันดา ฤทธิธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นายกรกช จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
4. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจันดา ฤทธิธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นายสุรศักดิ์ บังโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายวิษณุ นันทะราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายกชกร จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
7. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพานิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นายจันดา ฤทธิธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นายกรกช จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
4. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายวิษณุ นันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิยาประธาน
2. นายวิเศษ นาคีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมรองประธาน
3. นายยุทธศิลป์ ประเคนชัยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายชาญชัย ศรีเพชรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายอธิการ กวางรัตน์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ โคตพรมโรงเรียนบ้านบัวราฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายบุญล้วน แก้วก่าโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นายจรัญ คะสีทองโรงเรียนโพนพิทยาคมรองประธาน
3. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมประธาน
2. นายจรัญ คะสีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษารองประธาน
3. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิยาประธาน
2. นายวิเศษ นาคีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมรองประธาน
3. นายชาญชัย ศรีเพชรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายอธิการ กวางรัตน์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธศิลป์ ประเคนชัยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ โคตพรมโรงเรียนบ้านบัวราฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายบุญล้วน แก้วก่าโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ ศรีพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธาน
2. นายอังกูล จันทวงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวภาวิณี อ้วนศรีเมืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายปริญญา โชว์สูงเนินโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งามโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายบัญชา ศิลาลัยโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นายยุทธนา สมจันทร์โรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ ไชยแสงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
9. นายทนงศักดิ์ ภูตาคามโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาประธาน
2. นายวิเศษ นาคีรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยารองประธาน
3. นายอดุลย์ ทับสีแก้วโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีชัย อัคนิจโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ ฮังกาสีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายยุทธศิลป์ ประเคนชัยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายเปรม ศรีสร้อยโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นายประชา โฮมวงศ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมรองประธาน
3. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางพิไลพร สวัสดิ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ รักษาพิมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นางนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมรองประธาน
3. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางพิไลพร สวัสดิ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ รักษาพิมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์เลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิยาประธาน
2. นายวิเศษ นาคีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมรองประธาน
3. นายอดุลย์ ทับสีแก้วโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีชัย อัคนิจโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ ฮังกาสีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นายยุทธศิลป์ ประเคนชัยโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายเปรม ศรีสร้อยโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นายประชา โฮมวงศ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ ศรีพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธาน
2. นายอังกูล จันทวงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธาน
3. นายสุรชัย วันดีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายประทวน ครุฑนอกโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พิศา พรมสิทธิ์โรงเรียนบะฮีวิทยากรรมการ
7. นายภานุพล พิทักษ์เทพสมบัติโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
8. นางสาวศิริกุล มาตดายาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
9. นายกิตติภณ ยั่งยืนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาประธาน
2. นายสุพจน์ สัตถาผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยารองประธาน
3. นางสาวสวลี จุลศิริโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
4. นางศรีสวรรค์ ธาตุทำเลโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนวลละออง กลยนีย์โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางนิ่มอนงค์ เริ่มรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธาน
2. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมรองประธาน
3. นายปริวรรต ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายจรัญ คะสีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑารองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาประธาน
2. นายสุพจน์ สัตถาผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยารองประธาน
3. นางอนุรักษ์ สะตะโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางหทัย พจนาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางวิรดา พจนาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางศรีสุธา ราชชมภูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯประธาน
2. นายวิทยา บุญยืนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯรองประธาน
3. นายปริญญา โชว์สูงเนินโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คตโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นายสิทธิพร ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางสาวนิรมล พลสีลาโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ ภูตาคามโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯประธาน
2. นายวิทยา บุญยืนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯรองประธาน
3. นายสุรชัย วันดีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายอลงกต มะลิทองโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
5. นางสาวรัญจวน ไชยโวหารโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายสิทธิพร ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ ภูตาคามโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาประธาน
2. นายสุพจน์ สัตถาผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยารองประธาน
3. นายนราดล นวลมณีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย ประทุมรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
5. นายรุ่งศักดิ์ วรดีโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายชรินทร์ สาตะรักษ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นายกำจัด พรมสุรีย์โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
8. นางจรัสศรี สุวรรณสิงห์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาประธาน
2. นายสุพจน์ สัตถาผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยารองประธาน
3. นายนราดล นวลมณีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย ประทุมรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
5. นายรุ่งศักดิ์ วรดีโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายชรินทร์ สาตะรักษ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นายกำจัด พรมสุรีย์โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
8. นางจรัสศรี สุวรรณสิงห์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯประธาน
2. นายวิทยา บุญยืนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯรองประธาน
3. นางสาวภาวิณี อ้วนศรีเมืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวสุวัลณา ศิริเวชโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายอดิศร จันทราโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสาวจิริยา ทิพย์มาตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
7. นางสาวกัญญารัตน์ จันทะวงค์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาประธาน
2. นายสุพจน์ สัตถาผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยารองประธาน
3. นางชไมพร พิพัธนัมพรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางรัตน์มณี มูลทรัพย์โรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
5. นายภูวดล ศิริขันธ์โรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
6. นายศุภชัย ธุลารัตน์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นายเศวตชัย วงศ์ภาคำโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ เดชภูมีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาประธาน
2. นายสุพจน์ สัตถาผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยารองประธาน
3. นางรัตนาภรณ์ อู่เขียวโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางจงจิตร แก้วพเนาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายวิชัย ทองประภาโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
6. นายอุทิศ จันลาเศษโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นายวิมลศิลป์ เริ่มรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธาน
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นางพัทธรา โนนคู่เขตโขงโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางประภาพร สาขามุละโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายศิริลักษณ์ ศรีแสงโรงเรียนศึกษาสงค์เคราะห์สกลนครกรรมการ
6. นางนิ่มอนงค์ เริ่มรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา ศูนย์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธาศึกษาประธาน
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นางพัทธรา โนนคู่เขตโขงโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางประภาพร สาขามุละโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ศรีแสงโรงเรียนศึกษาสงค์เคราะห์สกลนครกรรมการ
6. นางนื่มอนงค์ เริ่มรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ ศรีพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธาน
2. นายณรงค์ คำสุขุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์รองประธาน
3. นายศรีทอง ลีทองโรงเรียนบ้านพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ คำจวงโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายอดิศร จันทราโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางพิมพ์พิศา นาคขำโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นายปริญญา ศรีโบราณโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา ฮุงหวลผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธาน
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางเพียงใจ ทาบุดดีโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางธนัสถา ไชยรบโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางอวยพร เจริญไชยโรงเรียนวาริชวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยาประธาน
2. นายสุพจน์ สัตถาผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยารองประธาน
3. นางอรุณรัศ กัลยาไสยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นางสิริเพ็ญ แสนภูวาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
5. นางอรรจนภรณ์ ศรีหาญธรรมโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางวชิรวรรณ มิ่งวงศ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นางนิ่มอนงค์ เริ่มรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธาน
2. นายณรงค์ คำสุขุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์รองประธาน
3. ว่าที่ร้อยตรีภัทราวุธ พิลานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นายพิชิต สุจริตโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นายนิกร มาระมิ่งโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ อนุศาสน์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นางสาวสาริกา ศรีแสนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา ศูนย์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธาศึกษาประธาน
2. นางวิชญานันท์ พุทธเพราะรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธาน
3. นางพิมพ์ชนก จรรยาเพศโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพวงทอง สุทธิพิพัตน์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางสถิตย์ พลสีลาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวจีระนันท์ ศิริขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา ฮุงหวลผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธาน
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นางพิมพ์ชนก จรรยาเพศโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพวงทอง สุทธิพิพัตน์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางสถิต พลสีลาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวจิระวรรณ ศิริขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางนิ่มอนงค์ เริ่มรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ ศรีพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธาน
2. นายณรงค์ คำสุขุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์รองประธาน
3. นายประทวน ครุฑนอกโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสิทธิพร ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พิศา พรหมสิทธิ์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายภานุพล พิทักษ์เทพสมบัติโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นางสาวสาริกา ศรีแสนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิยาประธาน
2. นายสุพจน์ สัตถาผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวเพลินจิตร ไชยพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
4. นางนิภาพร ศักดิ์แสนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ศรีแสงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
6. นางสาวมาราศรี เจริญไชยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นางประภาพรรณ สุนันธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุนทราภรณ์ ศรีวรกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิยาประธาน
2. นายสุพจน์ สัตถาผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยารองประธาน
3. นางสาวเพลินจิต ไชยพันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางนิภาพร ศักดิ์แสนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ศรีแสงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
6. นางสาวมารศรี เจริญไชยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นางประภาพรรณ สุนันธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุนทราพร ศรีวรกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบผู้ำอำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯประธาน
2. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยารองประธาน
3. นายสิทธิพร ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไชยวงค์คตโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นางสาวสุวัลนา ศิริเวชโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นายปริญญา ธรรมถาวรกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
7. นายจักรพงษฺ์ ไชยวงค์คตโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุกิจ ศรีพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธาน
2. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยารองประธาน
3. นายศรีทอง ลีทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายธนกฤต สันทราโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ คำจวงโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพลาวรรณ สิงห์งามโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
7. นางสาวนิรมล พลสีลาโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
8. นายนิเวศ วงค์ประทุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
9. นายทนงศักดิ์ ภูตาคมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ ศรีพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธาน
2. นายณรงค์ คำสุขุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์รองประธาน
3. นายพงษ์ขจร บุญพงษ์โรงเรียนมัธยมวาริชวิทยากรรมการ
4. นายอลงกต มะลิทองโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
5. นางสาวรัญจวน ไชยโวหารโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุสรณ์ คำจวงโรงเรียนบ้านบัวราฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายนิกร มาระมิ่งโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
8. นางสาวจิริยา ทิพย์มาตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
9. นายทนงศักดิ์ ภูตาคามโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ ศรีพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธาน
2. นายณรงค์ คำสุขุมผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์รองประธาน
3. นายไชยกิตติพงษ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต สันทาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นายชาญชัย ภูมิประเสริฐโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีเรืองเวชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
7. นางสาววัชราพร ศรีสร้อยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ ศรีพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธาน
2. นายณรงค์ คำสุขุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์รองประธาน
3. นายกิตติภณ ยั่งยืนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชิต สุจริตโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นายบัญชา ศิลาลัยโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายยุทธนา สมจันทร์โรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายพงษ์สวัสดิ์ สายกันโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายจักรพงษฺ์ ไชยวงค์คตโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธาน
2. นายทนงศักดิ์ วงศ์ประทุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธาน
3. นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางโรซานนาลีน แพงมาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นางสุพัตรา สุดเสน่ห์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายนิรันดร์ วงศ์ประทุมโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
7. นายหวล บุญซ้อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุพัตรา วงค์แสงน้อยโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
9. นางมยุรี น้อยแสงศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
10. นางธิดา แก้วก่าโรงเรียนเมธาศึกษาเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธาน
2. นายก่อเกียรติ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธาน
3. นางสมศรี หวันสมันโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางอาโนมา ไตรยขันธ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางเยาวเรศ ชูเมืองโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางเนตรชนก ปัดภัยโรงเรียนบะฮีวิทยากรรมการ
7. นางทองเพียร รอญศึกโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายไชยา บัวชัยสิทธิ์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางจำรูญ คำแพงอาจโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
10. นางสาวพัชรินทร์ อุทัยฉัตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธาน
2. นายก่อเกียรติ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธาน
3. นางสาวสุกัญญา แก้วคำสอนโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. MissSuu Lwinโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายพงศ์นาท พันธ์ชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
6. นายกันตวิชญ์ งาสิทธิ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นางสมจินตนา สุทธิสุวรรณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางใจทิพย์ โคตรวิชาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
9. นายพุท ภูหาดโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
10. นายณรงค์ จันทะรักษ์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
11. นางศิริพร สีหนาทโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธาน
2. นายทรงศีล พรหมโสภารองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นายทองปาน ตองมีทองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายนคร ไฝโสภาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางประทุมพร อุปบุตรโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางลำดวน วงศ์บาสก์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางธุลีกาญจน์ ฟองอ่อนโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวดวงเพชร นาอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
9. นางรัชนี พิลาวรรณโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
10. นายไพบูลย์ พุทธรักษ์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์เลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธาน
2. นายทรงศีล พรหมโสภารองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นายศักดิ์สิทธิ์ จุลราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. Mr.Musa Bahโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางยุพาภรณ์ ศิริกุลโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
7. นายส่งเสริม สาราโรจน์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นางสาวจันทิมา กลั่นดอกไม้โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
9. นางภัธฑิชา เริ่มรักษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
10. นางสาวนัทธมน โพธิ์สาวังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุวชล สุราษฎร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธาน
2. นายก่อเกียรติ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธาน
3. นายวีรยศ ยุตรินทร์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางดวงเดือน บุญประเสริฐโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นางมนัสนันท์ การุญโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายจรัสชัย แสงใสโรงเรียนบะฮีวิทยากรรมการ
7. นางสาวรุจีรัตน์ แก้วคำแสนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นางอัญชลี ศรีวรสารโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
9. นางสุกัญญา สุภาพโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
10. นางสาวแสงเดือน พรหมสุขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธาน
2. นายก่อเกียรติ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธาน
3. นางพรรณิภา โตนางโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายวีรชาติ กาญจนกัญโหโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
5. นางสาวสุดใจ พิมจักแสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นายภพธรรม มะลิทองโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นางสาววิภาพร บาลโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุบัน ดอกไม้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
9. นายพรชัย ศรีพรหมษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
10. นางอัญชลี เวยสารโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
11. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์พานโรงเรียนวาริชวิทยาเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธาน
2. นายทรงศีล พรหมโสภารองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นางสาวกนกวรรณ ศรีดาวเรืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางนิธิมา เจริญชัยโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางภิญญาภรณ์ จุฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ คิอินธิโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางเฉลิมสุข หิรัญไกรลาสโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ เหมือนหมายโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
9. นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
10. นางสาวพราวพร นิลเขตโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์เลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธาน
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธาน
3. นางสาวธดารัตน์ หาญมนตรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นางสาวสุพิชฌาย์ ชื่นบุญโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวจันทิรา กิจเจริญโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศังสิดา เหมะธุลินโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นายศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
9. นางเครือวัลย์ ชาประดิษฐ์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
10. นางสาวศรีณยา อินทวงศ์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
11. นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธาน
2. นายทนงศักดิ์ วงศ์ประทุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธาน
3. นางพัฒนา สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางนุจิรา ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางเถลิงศรี วงศ์ประทุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสาวชนกพร อารยกุลโรงเรียนบ้านนานสีนวลกรรมการ
7. นายนเรศ เปลี่ยนคำโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นางวิภาวดี เหมะธุลินโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
9. นางภิรนันท์ ข่วงทิพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
10. Mr.grachel sedesteโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจินดารัตน์ เทศประสิทธิ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธาน
2. นายก่อเกียรติ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธาน
3. นางสาวเจียมจิต สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. Mr.Tadanori Kuranoโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา สุภาพโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสาทิน ไชยราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประธาน
2. นายประหยัด สัสดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงรองประธาน
3. นายสุรเชษฐ์ นนสุราชโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
4. นายดาบศึก เหมะธุลินโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายเกษมสันต์ ศรีคำมุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ พาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธาน
2. นายประยูร จรรยาเพศรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นายนิคม ปัญญาวิภาคโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นางสาวพักตร์พิภา กุลชาติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายพิสิฐ พิพธกุลโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ สมผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
7. นางสาวอรุษยา ปราบใหญ่โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯเลขานุการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายมงคล แสงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธาน
2. นายประยูร จรรยาเพศรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นายอุกฤษ มะโนชัยโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางสุรัตน์ดา บุญการีโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
5. นายอัธยา วงศ์ตาขี่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสุพารัตน์ คำเพชรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
7. นางสาวสมพร เชื้อสุภาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสาทิน ไชยราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประธาน
2. นายประหยัด สัสดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงรองประธาน
3. นางธิกานดา ศรีสาครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ัพันตรีสุชาติ เจริญไชยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นายวิรัตน์ ขันวิชัยโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
7. นายศรีศาสตร์ ศรีแสงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายเกษมสันต์ ศรีคำมุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นายสาทิน ไชยราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประธาน
2. นายเรือง เซ็นนิลรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธาน
3. นางบุญเพ็ง ศรีพรหมสาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพิชชา ยาโสมศรีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายนเรศ เขมะสิงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
6. นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ ยาศิริโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
8. นายเกษมสันต์ ศรีคำมุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธาน
2. นางรุจิรา วงค์ประทุมโรงเรียนวาริชวิทยารองประธาน
3. นายบุญรักษ์ วงษาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายชาญเดช สุริยภูมิโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางยุภาถรณ์ แก้วคำสอนโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. พระศักดิ์พิชิต ชัยดีโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
7. นางฉันทนา อินทรพานิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นางสาวปราณี ชุมพลภักดีโรงเรียนส่องดาววิทยาคมเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธาน
2. นายสมพงษ์ เชื่อกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นายประจักษ์กร เนืองทองโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางยุวดี หอมไชยราชโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
5. นางสาวปราณี พลศรีลาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางจีระนันท์ มีสันเที๊ยะโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
7. นางณัฐทิยา สวรรณวรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
8. นางอ้อย คูณหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธาน
2. นายก่อเกียรติ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธาน
3. นางดารัตน์ อภัยโสโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายบัญชา นนท์ศิริโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ จงมีโคตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวปทิตตา ตรีพงษ์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นายอมรรัตน์ ศรีวรกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธาน
2. นายทนงศักดิ์ วงศ์ประทุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธาน
3. นางจันทร์จิรา แง่พรหมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นางปรารถนา ฉัตรโพธิ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา ว่องไวโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นายไพบูลย์ ศรีสร้อยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ จันทนุชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายทอง ธารานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธาน
2. นายไพบูลย์ พจนารองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นางวิจิตรา สมพมิตรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางธัญภัค โอนสูงเนินโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายพงศธร นนธิราชโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
6. นางสาววลัยพร เขียวโฮมโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นางสาวกานดา โคตรชมภูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นายรพีพงษ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธาน
2. นายตี๋ แซ่ตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงวิทยาคมรองประธาน
3. นางพัชย์ชนีย์ ยี่สุ่นแขมโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
4. นางสาวยุพาพร โคตะมาโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปาดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
6. นางสาวพิจิตรา ทองนูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธาน
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธาน
3. นางสาวนรสัย หินสอโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
4. นางสุภาพรณ์ วงศ์ทระศนกุลโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิ่มนวล แสงวงค์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางกาญจนา คานเพชนาโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชำนาญโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิเลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธาน
2. นายสมพงษ์ เชื่อกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นายพูลผล จองกัลยาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางนิ่มนวล แสงวงค์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวศศิรดา พงษ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางสาวอรอนงค์ อ้วนอินทร์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นางกฤษณีนารา เจริญสุขโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นางสาวจินตนา ศูนย์จันทร์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายทอง ธารานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธาน
2. นายสิวพล ปาละสานต์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธาน
3. นายครรชิต พลไขยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนครกรรมการ
4. นางสาววรางคณา มณีนพโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร พรมส่วนโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี ไวจำปาโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา ลครไทยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายรพีพงษ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ผู้อำนวยการแวงพิทยาคมประธาน
2. นายนิรันดร เทศประสิทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธาน
3. นางสาวมณีรัตน์ เพ็งแก่นเท้าโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
4. นางสาวหนูพูล เกตุโสระโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายกิตติชัย บุตรโคตรโรงเรียนธรรมบวรศึกษากรรมการ
6. นายการันต์ ไตรธิเลนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]