หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2555   4 ต.ค. 2555   5 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที 2 5 ต.ค. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 5 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 5 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สืบค้น 2 5 ต.ค. 2555 09.00-ุ16.00
4 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
5 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215,216 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
6 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 1-3 5 ต.ค. 2555 09.00-15.00
2 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 1-4 5 ต.ค. 2555 09.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ช.2 5 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ช.3 5 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 5 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 5 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 5 ต.ค. 2555 09.00 - 12.00
6 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 5 ต.ค. 2555 09.00 - 12.00
7 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 5 ต.ค. 2555 09.00 - 12.00
8 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 5 ต.ค. 2555 13.00-16.00
9 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์อาหาร 5 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์อาหาร 5 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000615 เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 5 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000616 เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 5 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000617 เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 5 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000618 เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 5 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000619 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 5 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 1-2 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
2 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 3-4 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
3 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนทิศตะวันออก 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
4 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
5 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนทิศตะวันออก 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
6 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 5 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
7 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 6 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
8 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
9 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 7-9 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
10 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 10-12 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
11 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สนามฟุตซอล 5 ต.ค. 2555 13.00-16.00
2 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง ปฏิบัติการชีววิทยา 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
3 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง ปฏิบัติการชีววิทยา 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
4 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง ปฏิบัติการเคมี 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00
5 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง ปฏิบัติการเคมี 5 ต.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]