หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2555   4 ต.ค. 2555   5 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-226 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
2 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สืบค้น 1 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
3 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 4 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ห้อง EP+ห้องปฏิบัติการวิทย์ 3 4 ต.ค. 2555 09.00-16.30
2 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 5-6 4 ต.ค. 2555 09.00-16.30
3 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 3-4 4 ต.ค. 2555 09.00-16.30
4 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที 2 4 ต.ค. 2555 09.00-16.30
5 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 1-2 4 ต.ค. 2555 09.00-16.30
6 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สนามฟุตซอล 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สนามฟุตซอล 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
9 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
2 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
2 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ช.3 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ช.3 4 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ช.2 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ช.4 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ช.4 4 ต.ค. 2555 13.00-16.00
6 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์อาหาร 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์อาหาร 4 ต.ค. 2555 13.00-16.00
8 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์อาหาร 4 ต.ค. 2555 90.00-12.00
9 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์อาหาร 4 ต.ค. 2555 13.00-16.00
10 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 4 ต.ค. 2555 13.00-16.00
12 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 4 ต.ค. 2555 13.00-16.00
14 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2555 09.00-10.00
15 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2555 10.00-11.00
16 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2555 11.10-11.30
17 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2555 11.30-12.00
18 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2555 13.00-14.00
19 000269 แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 4 ต.ค. 2555 14.30-15.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนทิศตะวันออก 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
2 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนทิศตะวันออก 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
3 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนทิศตะวันตก 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
4 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 10 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
5 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 11-12 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
6 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
7 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 7-8 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
8 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
9 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 15-16 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
10 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
11 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 17-18 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
12 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 13-14 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00
13 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 4 ต.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง พักครู EP 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
2 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
3 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
4 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
5 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
6 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
7 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
8 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425-428 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
2 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 - 424 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
3 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
4 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
5 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
6 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 418 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
7 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]