หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2555   4 ต.ค. 2555   5 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 3 ต.ค. 2555 09.00-10.30
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 3 ต.ค. 2555 09.00-10.30
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 3 ต.ค. 2555 09.00-10.30
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 3 ต.ค. 2555 09.00-10.30
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 418 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 3 ต.ค. 2555 09.00-10.00
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 3 ต.ค. 2555 090.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-226 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
4 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สืบค้น 1 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ห้อง EP+ห้องปฏิบัติการวิทย์ 3 3 ต.ค. 2555 09.00-16.30
2 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 5-6 3 ต.ค. 2555 09.00-16.30
3 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 3-4 3 ต.ค. 2555 09.00-16.30
4 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 1-2 3 ต.ค. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
2 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที 2 3 ต.ค. 2555 13.00-17.00
3 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที 2 3 ต.ค. 2555 11.00-13.00
4 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที2 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ช.2 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ช.2 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ช.3 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ช.3 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ช.4 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร ช.4 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
7 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 09.00-11.00
8 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 09.00-11.00
9 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์อาหาร 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์อาหาร 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
11 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์อาหาร 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ศูนย์อาหาร 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
13 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 11.00-16.00
14 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
15 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 11.00-16.00
16 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
17 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 3 ต.ค. 2555 09.30-12.00
18 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 3 ต.ค. 2555 13.30-14.30
19 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 3 ต.ค. 2555 09.30-12.00
20 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม 3 ต.ค. 2555 13.30-14.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 10 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
2 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
3 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 11-12 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
4 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
5 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
6 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 7-8 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
7 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 15-16 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
8 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 17-18 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
9 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 13-14 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
10 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
11 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง พักครู EP 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
2 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
3 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
4 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
5 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
6 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
7 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
2 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]