ข้อมูลการจัดการแข่งขันต่อ ณ จังหวัดชัยภูมิ
สำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทน ไปประกวด/แข่งขันต่อในระดับภูมิภาค มีรายละเอียด ดังนี้
วันศุกร์ ที่ 05 ตุลาคม 2555 เวลา 22:21 น.