หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2555   11 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 11 ต.ค. 2555 09.00
2 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 11 ต.ค. 2555 09.00
3 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 11 ต.ค. 2555 09.00
4 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 11 ต.ค. 2555 09.00
5 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 11 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 11 ต.ค. 2555 09.00
2 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 11 ต.ค. 2555 09.00
3 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 2 ชั้น 1 ห้อง พ21 11 ต.ค. 2555 09.00
4 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 2 ชั้น 1 ห้อง พ22 11 ต.ค. 2555 09.00
5 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145-146 11 ต.ค. 2555 09.00
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142-143 11 ต.ค. 2555 09.00
3 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 11 ต.ค. 2555 09.00
4 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 11 ต.ค. 2555 13.00
5 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2555 09.00
6 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ต.ค. 2555 09.00
7 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 11 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225-226 11 ต.ค. 2555 09.00
2 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-224 11 ต.ค. 2555 09.00
3 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 11 ต.ค. 2555 09.00
4 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 11 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 ห้อง พ31 11 ต.ค. 2555 09.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 ห้อง พ31 11 ต.ค. 2555 09.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 ห้อง พ32 11 ต.ค. 2555 09.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 ห้อง พ32 11 ต.ค. 2555 09.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 ห้อง พ33 11 ต.ค. 2555 09.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 ห้อง พ33 11 ต.ค. 2555 09.00
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 ห้อง พ34 11 ต.ค. 2555 09.00
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 ห้อง พ34 11 ต.ค. 2555 09.00
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 ห้อง พ35 11 ต.ค. 2555 09.00
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 ห้อง พ36 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 ห้อง พ36 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 ห้อง พ36 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ชั้น 1 ห้อง พ36 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
14 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2555 09.00
15 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2555 09.00
16 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2555 09.00
17 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2555 09.00
18 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2555 09.00
19 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2555 09.00
20 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2555 09.00
21 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2555 09.00
22 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2555 09.00
23 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2555 09.00
24 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2555 09.00
25 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง เวทีหลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2555 09.00
26 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ห้อง เวทีหอประชุม 11 ต.ค. 2555 09.00
27 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 11 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 311-com1 11 ต.ค. 2555 09.00
2 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง คหกรรม 1(ครูกัลยา) 11 ต.ค. 2555 09.00
3 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 1 ชั้น 1 ห้อง พ11 11 ต.ค. 2555 09.00
4 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-com1 11 ต.ค. 2555 09.00
5 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 1 ชั้น 1 ห้อง พ12 11 ต.ค. 2555 09.00
6 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 1 ชั้น 1 ห้อง พ13 11 ต.ค. 2555 09.00
7 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 1 ชั้น 1 ห้อง พ14 11 ต.ค. 2555 09.00
8 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ห้อง หน้าห้องทูบีนัมเบอร์วัน 11 ต.ค. 2555 09.00
9 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211-com2 11 ต.ค. 2555 09.00
10 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ห้อง หน้าห้องทูบีนัมเบอร์วัน 11 ต.ค. 2555 09.00
11 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 311-com2 11 ต.ค. 2555 09.00
12 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ห้อง หน้าห้องทูบีนัมเบอร์วัน 11 ต.ค. 2555 09.00
13 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ห้อง หน้าห้องทูบีนัมเบอร์วัน 11 ต.ค. 2555 09.00
14 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322,323 11 ต.ค. 2555 09.00
15 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346 11 ต.ค. 2555 09.00
2 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 336 11 ต.ค. 2555 09.00
3 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 11 ต.ค. 2555 09.00
4 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 11 ต.ค. 2555 09.00
5 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 11 ต.ค. 2555 09.00
6 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 11 ต.ค. 2555 09.00
7 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 11 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-333 11 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]