งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 000281
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นายภูวดล    สร้อยสิงห์
2. นางสาวณัฐติยาภรณ์    ศรีมงคล
1. นายชุมพล    วงศ์เพชรชารัต
2. นางสาวตรองปัญญ์    ทรายทอง
2 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวขวัญวิไล    บุตรภักดี
2. นางสาวศิรินันท์    อ่อนพุทธา
1. นางพวงทอง    แสนเยีย
3 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวมะลิวรรณ    ประจำทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ริยะสาร
1. นางศิริรัตน์    ศรีธรรมา
2. นางวิชิตา    ชะนะเกตุ
4 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาพร    ไร่วิเศษ
2. นายสุทธิพงษ์    คะระวงษ์
1. นางสมศรี    ทองมี
2. นางเบญญาภา    สารีพันธ์
5 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นายสุรสิทธิ์    อินทะไชย
2. นางสาวดวงฤทัย    มณีกัลย์
1. นางภควดี    เพียรสงวน
2. นางสาวสวาท    บุญประจักษ์
6 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวศิรินาท    สุทธิประภา
2. นางสาวกรกนก    เย็นยามสุข
1. นางชวลี    ทองวงษ์
7 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นายอภินันท์    เอี่ยมพงษา
2. นายณัฐพล    ผลสว่าง
1. นางสาวโฉมศุทธินี    รักจรรยา
2. นางสาวภัทรธิดา    เยาวเรศ
8 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวยุวดี    เย็นวัฒนา
2. นางสาวพัชรา    พลเยี่ยม
1. นายฉกรรจ์    วรกมล
2. นายสุบิน    พลเยี่ยม
9 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิธร    ตรีโคตร์
2. นายนิรมิตร    อนันตภูมิ
1. นางสาวบุษบงค์    พิมพ์สงวน
2. นางสาวพรพิทักษ์    บุตรแสน
10 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรี    ขำวงษ์
2. นางสาวสุกัญญา    มั่นเขต
1. นางสาวกรรณิการ์    เงินมั่น
2. นางดอกเตย    วิผาลา
11 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวพุทธรักษา    ศรีศาลา
2. นางสาวกานดา    พิมพ์ภา
1. นางนวลใย    ดาหลวงมาตร
2. นางกนกวรรณ    วรรณพัฒน์
12 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวลักขณา    แก้วกาหลง
2. นางสาวศิริวรรณ    นามสวัสดิ์
1. นางสุนันทา    ผกากอง
13 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวทิพวรรณ    มัดหา
2. นางสาวสุทธินี    อุดคำ
1. นายเด่นศักดิ์    แสงเพ็ชร
2. นางวันเพ็ญ    ศรีษะภูมิ
14 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวอภิษฎา    เกษวิริยะการณ์
2. นางสาวพนิดา    ธีระสุทธิ์
1. นางเอื้อมพร    นราทร
2. นางวันดี    เขจรรักษ์
15 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรียา    กอยสูงเนิน
2. นางสาววิลาวรรณ    บุตรศาสตร์
1. นายชัชวาลย์    โคตรสงคราม
2. นางพรณี    โคตรสงคราม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................