งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 000280
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐมล    เสนาบูรณ์
2. เด็กหญิงจิดาภา    กุมาลา
1. นางมยุรี    มหาวงศ์
2. นางสาวลักษณาวลัย    ศรีนวล
2 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤษณะ    ศรีกกโพธิ์
2. เด็กหญิงอาภัสรา    ประเสริฐสังข์
1. นายชุมพล    วงศ์เพชรชารัต
2. นางสาวตรองปัญญ์    ทรายทอง
3 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กชายนเรล    ผ่าโผน
2. เด็กหญิงนวลนภา    ศิริสุนทร
1. นางกรรณิการ์    กอมาณี
2. นางวันนา    ศรีกุล
4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนฤมล    วาระสิทธิ์
2. เด็กหญิงธนภัทร    แสนสุพรรณ
1. นางรสสุคนธ์    จัตวาภักดี
5 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอทิตยา    บุตมะ
2. เด็กหญิงสุนิสา    มิไพฑูรย์
1. นางวิชิตา    ชะนะเกตุ
2. นางศิริรัตน์    ศรีธรรมา
6 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกิตติยา    ประชุมศรี
2. เด็กหญิงกาญจนา    บุตตะกะ
1. นายสถาพร    พลเยี่ยม
2. นางสาวแพรวีร์    ศรีโอษฐ์
7 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรุจิพร    น้อยวัน
2. เด็กหญิงสริษา    เอาะเบาะ
1. นางสาวสวาท    บุญประจักษ์
2. นางภควดี    เพียรสงวน
8 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    ขุลิลัง
2. เด็กหญิงนิตยา    สุทธิประภา
1. นางชวลี    ทองวงษ์
2. นางสาวเลิศลักษณ์    แสงเส้น
9 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอภิญญา    สายจันลา
2. เด็กหญิงลัลนา    ทิพประมวล
1. นางสุนันทา    สุวะเสน
2. นางนันท์นภัส    พลบำรุง
10 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวรินฤทัย    ตาลเลี่ยม
2. นางสาวกมลชนก    วรรณพฤกษ์
1. นางสาวภควดี    ประเสริฐสังข์
2. นางสาวลัดดาวัลย์    ศรีบุญรัตน์
11 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กชายปวุฒิ    เสมอคำ
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์    มโนศรี
1. นางดวงมะณี    ลาคำ
2. นางสาวบุศราภรณ์    ภูมิภาค
12 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงดวงสุดา    สร้อยมาตย์
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ทัดสี
1. นางสาวบุษบงค์    พิมพ์สงวน
2. นางสาวพรพิทักษ์    บุตรแสน
13 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุรีพร    สุดชาดา
2. เด็กหญิงสุจิตรา    พลเยี่ยม
1. นางสุนันทา    ผกากอง
14 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอนุวรรณ    สระเศษ
2. เด็กหญิงณัฐยา    ถินกระไสย์
1. นางวันดี    เขจรรักษ์
2. นางเอื้อมพร    นราทร
15 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจันทมณี    โพธิ์ศรีขาม
2. เด็กหญิงวรรณิสา    วงศ์สุวรรณ
1. นางทิพย์ชญาดา    สิมมาเคน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................