งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 000279
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวไพรัตน์    เดื่อดิน
1. นางสาวลักษณาวลัย    ศรีนวล
2 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวพนิดา    ปิ่นนิวงษ์
1. นางอุทัย    วิลัยหอม
3 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวทิพย์ธัญญา    โตมาชา
1. นางนิรมล    ศรีโยธี
4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวปรัชญาณ์ภรณ์    กิตติกุสุริย์
1. นายประสิทธิ์    แย้มศรี
5 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาววินันดา    โพธิ์อ่อนตา
1. นางวชิราภรณ์    ไสยรส
6 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวพรพินิจ    พฤกษชาติ
1. นายสถาพร    พลเยี่ยม
7 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวรุ่งทิพวัลย์    สร้อยเสนา
1. นางภควดี    เพียรสงวน
8 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวเจวรินทร์    สงวนทรัพย์
1. นางชวลี    ทองวงษ์
9 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวกาญจนา    ชินคำ
1. นางณัฐกานต์    อาทิตย์ตั้ง
10 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวพิจักขณา    เสาะใส
1. นายวีระยุทธ    พาสมบูรณ์
11 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวเจษฎาพร    มาศวรรณา
1. นางนันท์นภัส    พลบำรุง
12 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวศิรินภา    แวงวรรณ
1. นายสุบิน    พลเยี่ยม
13 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวชลบุษ    เมืองมูล
1. นางสาวพรพิทักษ์    บุตรแสน
14 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวจารุนนท์    ภูมิเขต
1. นายอนุชา    ฉ่ำมณี
15 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวสิริยากร    แพงแก้ว
1. นางกนกวรรณ    วรรณพัฒน์
16 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทการณ์    แสงหา
1. นางสุนันทา    ผกากอง
17 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวพนิดา    น้อยอามาตย์
1. นางมนูรัตน์    ผดุงสัตย์
18 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราพร    หนองทองทา
1. นางทิพย์ชญาดา    สิมมาเคน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................