งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 000278
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศรัญญา    อาจวิชัย
1. นางมยุรี    มหาวงศ์
2 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแพรวนภา    บัวสะอาด
1. นางสาวชญานิศ    ทิพยชาติ
3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุทธิตา    รัตนวงศฺ์
1. นางอุดมทรัพย์    ไชยขาว
4 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กชายอนุชา    ริมวุฒิ
1. นางวชิราภรณ์    ไสยรส
5 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปิ่นเพชร    กิระสาร
1. นายสถาพร    พลเยี่ยม
6 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัตนวดี    บุตรทอง
1. นางภควดี    เพียรสงวน
7 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    กลมมลี
1. นางณัฐกานต์    อาทิตย์ตั้ง
8 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวพรนิภา    สายรัตน์
1. นางรุ่งรัตน์    สุขแสง
9 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทิวานนท์    มั่นคูณ
1. นางสาวสุนันทา    สุวะเสน
10 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญจนพร    จ้ำสีทา
1. นายชัชวาลย์    ยอดยิ่ง
11 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุภาภรฌ์    ประเสริฐสังข์
1. นายธนวัฒน์    ลาคำ
12 โรงเรียนอนุบาลบุญทวี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ประทุมชาติ
1. นางสาวยุภาพรรณ    ศรีชัย
13 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวนุช    กลางถิ่น
1. นางสุนันทา    ผกากอง
14 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพนิดา    โพธิกมล
1. นางมนูรัตน์    ผดุงสัตย์
15 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กชายชัชวาลย์    ศรีละคร
1. นางสนิดาภรณ์    พันธ์หนองหล้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................