งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 000277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวนิภาพร    สินภักดี
1. นางฝอยลม    จงใจสิทธิ์
2 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาณัฐ    ทิพมูล
1. นางกรรณิการ์    กอมาณี
3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวรัชรินทร์    มั่นคง
1. นางเทวัญ    มณีฉาย
4 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมผกามาศ    อยู่สุข
1. นางสาวชญาณิศา    ภูมาศ
5 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวฉุยฉาย    บูรณะกิติ
1. นางภควดี    เพียรสงวน
6 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิธร    เวียนไธสง
1. นางสาวโฉมศุทธินี    รักจรรยา
7 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราวรรณ    ร้อยลา
1. นางมาลิน    จิตรเหิม
8 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวนภาวดี    หนองขุ่นสาร
1. นางสุคนธ์รัตน์    จันทร์หอม
9 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวอัมพิกา    กลับวิหก
1. นางดอกเตย    วิผาลา
10 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวเกศสุดา    ภูมิภาค
1. นางนวลใย    ดาหลวงมาตร
11 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวดาราวรรณ    พลเยี่ยม
1. นางสุนันทา    ผกากอง
12 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรา    วงศ์เสนา
1. นางวงเดือน    สารพัฒน์
13 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุรัตนา    พลเยี่ยม
1. นางเพียงอุมา    ดงตะไน
14 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวลูกหยี    แท่นคำ
1. นายนิพนธ์    ชมภูพฤกษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................