งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 000276
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทิพพิมล    สุทธิประภา
1. นางฝอยลม    จงใจสิทธิ์
2 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพาวิณี    กันยา
1. นางนิรมล    ศรีโยธี
3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปานชีวา    คำลา
1. นางทฤฒมน    บุญล้อม
4 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ไค่นุ่นหลาย
1. นางสาวชญาณิศา    ภูมาศ
5 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปวีณา    ชื่นตา
1. นางภควดี    เพียรสงวน
6 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรพร    เดชเจริญ
1. นางสาวสุนันทา    สุวะเสน
7 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวปณิตา    สายศรี
1. นางสาวนันทิวา    กตารัตน์
8 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนัทธมน    ผิวเหลือง
1. นางสาวบุศราภรณ์    ภูมิภาค
9 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรรณิดา    ค่าแพง
1. นางสุคนธ์รัตน์    จันทร์หอม
10 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรนภา    ศรีจันทร์
1. นางดอกเตย    วิผาลา
11 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัยลัดดา    ไชยรส
1. นางสุนันทา    ผกากอง
12 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ชาวประสา
1. นายเด่นศักดิ์    แสงเพ็ชร
13 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธุตินันท์    โจระสา
1. นางเพียงอุมา    ดงตะไน
14 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอริศรา    สินธุเขตร
1. นายนิพนธ์    ชมภูพฤกษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................