งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 000275
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นายไพรวัลย์    พลรัก
1. นางมยุรี    มหาวงศ์
2 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวน้ำฝน    นัยจิต
1. นายสุพรชัย    วิลัยหอม
3 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชราภรณ์    เป้ยเมย
1. นางเทพเทวรรณ    อุดคำ
4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกพร    โคสุพรรณ
1. นางกัลยาณี    แก้วพิกุล
5 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาวดี    ดวงสีเสน
1. นางอาริยา    บุญโต
6 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวญาดา    พรมโสภา
1. นางสมศรี    ทองมี
7 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาววนิดา    หมั่นคง
1. นางภควดี    เพียรสงวน
8 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุทธิดา    ตะเกิงผล
1. นางชวลี    ทองวงษ์
9 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุุวิมล    คำหอม
1. นางยุวดี    ศิริเม็งราช
10 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวจีระกาณต์    บูรณะกิติ
1. นางสาวเพ็ญพักตร์    ประชาชู
11 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นายธนัชชัย    ห้องกุหลาบ
1. นางสาวจตุรพร    เสนาปกรณ์
12 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวอุมารินทร์    บุตรแสน
1. นางไพวรรณ    คุณมี
13 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวธนัชพร    เคาศรี
1. นางดอกเตย    วิผาลา
14 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาววรวรรณ    บุราณก้านตรง
1. นางสาวสุนารี    แก้วขอนแก่น
15 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวปิ่นมณี    ภูจอมนิน
1. นางสุนันทา    ผกากอง
16 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวศรสวรรค์    สุจริต
1. นายเด่นศักดิ์    แสงเพ็ชร
17 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาววิชชุดา    เบ้าหล่อเพชร
1. นางจุฬาภรณ์    สินธิทา
18 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรินทร์    นามจุมจัง
1. นางสนิดาภรณ์    พันธ์หนองหว้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................