งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 000274
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศินา    นิยมธรรม
1. นางมยุรี    มหาวงศ์
2 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิชชาพร    จันทรวิมล
1. นางเพชรประคอง    หาญสุวรรณ
3 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเขมรัฐ    เนินภู
1. นางนางเทพเทวรรณ    อุดคำ
4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    พันพละ
1. นายวิเชียร    นามบุญลือ
5 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเครือหยก    ไชยศรี
1. นางอาริยา    บุญโต
6 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    หมุนลี
1. นางสมศรี    ทองมี
7 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    หาญธงชัย
1. นางภควดี    เพียรสงวน
8 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณีรนุช    สุตนนท์
1. นางชวลี    ทองวงษ์
9 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กชายวีรภัทร    พรมชาติ
1. นางสาวกนกวรรณ    คันสินธ์
10 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    กิติลาภ
1. นางสาวภัทรธิดา    เยาวเรศ
11 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา    สุตนนท์
1. นางสาวจตุรพร    เสนาปกรณ์
12 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฤคินันท์    วรแสง
1. นางระบบ    เศษจันทร์
13 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแก้วตา    โภคสวัสดิ์
1. นางไพวรรณ    คุณมี
14 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนิชานันท์    ทองโชติ
1. นางดอกเตย    วิผาลา
15 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงยุวดี    ไค่นุ่นนา
1. นางกนกวรรณ    วรรณพัฒน์
16 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวแคทรียา    ดอนลาดลี
1. นางสุนันทา    ผกากอง
17 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุทธินี    สินธุวา
1. นายเด่นศักดิ์    แสงเพ็ชร
18 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรอนงค์    จันทร์อุดม
1. นางจุฬาภรณ์    สินธิทา
19 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ    ทุมประเสริฐ
1. นางสนิดาภรณ์    พันธ์หนองหว้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................