งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การอ่าน ม.4-ม.6 000273
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นายจารุวัฒน์    นาคะไชย
1. นายชุมพล    วงศ์เพชรชารัต
2 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวดาริน    วิชาเดช
1. นางวันนา    ศรีกุล
3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวอรระยา    ณรงค์ชัย
1. นางประยูร    ขัติยนนท์
4 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐิดา    ไชงาม
1. นางพิมพ์พัฒนรี    เรืองโสภา
5 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวภาวิณี    ไชยชารี
1. นางสมศรี    ทองมี
6 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นายนันทวัฒชัย    พนมไผ่
1. นางภควดี    เพียรสงวน
7 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวนิภาพร    มาตย์พงศ์
1. นางชวลี    ทองวงษ์
8 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวอิสริยาภรณ์็    ไผ่โสภา
1. นางยุวดี    ศิริเม็งราช
9 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวนิตระชา    ท่าไคร่กลาง
1. นางนันท์นภัส    พลบำรุง
10 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทิยา    พลเยี่ยม
1. นางสาวบุษรา    สุริโย
11 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวปิติยาภรณ์    ฝากาบล
1. นางสาวบุษบงค์    พิมพ์สงวน
12 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวเสาวลักษณ์    โสสุด
1. นางสาวสุภัค    เทพสิงห์
13 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวนวลฉวี    อารีชาติ
1. นางสุนันทา    ผกากอง
14 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวกานดาวะศรี    เปรมปรี
1. นางวันเพ็ญ    ศีรษะภูมิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................