งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การอ่าน ม.1-ม.3 000272
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    บุตรลุน
1. นางสาวตรองปัญญ์    ทรายทอง
2 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปวิมล    อาสาราช
1. นางวันนา    ศรีกุล
3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    บูรณอุดม
1. นางบรรเพ็ญ    ทองบ่อ
4 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ    บุญผง
1. นางพิมพ์พัฒนรี    เรืองโสภา
5 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปณัฐริกา    อ้ายเปี้ย
1. นางสมศรี    ทองมี
6 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกานต์สุดา    เคลือน้ำคำ
1. นางภควดี    เพียรสงวน
7 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชฎาพร    พลเยี่ยม
1. นางชวลี    ทองวงษ์
8 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุดารัตน์    พลมนตรี
1. นางสาวเอมอร    คำแหงพล
9 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบุษบา    โสมาบุตร
1. นางอุไรวรรณ    ร่มเย็น
10 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    พรมวงค์
1. นางสาวเพ็ญพักตร์    ประชาชู
11 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กชายเดโชชัย    พลเยี่ยม
1. นางสาวบุษรา    สุริโย
12 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิราพร    อัตโน
1. นางระบบ    เศษจันทร์
13 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณีรวัลย์    แสงจันทร์
1. นางสาวบุษบงค์    พิมพ์สงวน
14 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชลี    ประเสริฐแก้ว
1. นางสาวสุภัค    เทพสิงห์
15 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิรินยา    มะอาจเลิศ
1. นางสุนันทา    ผกากอง
16 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกตุแก้ว    เหมือนทอง
1. นางวันเพ็ญ    ศีรษะภูมิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................