หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายฉลอง มีเนียม ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการประมวลผลกลาง
2 นางสาวกฤติยา พลหาญ ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา คณะกรรมการประมวลผลกลาง
3 นายวีระยุทร อุปเนตร ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลกลาง
4 นางวิภารัตน์ อุปเนตร ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลกลาง
5 นางสาวปวีณา เศษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลกลาง
6 นางสุภาพร พันทะสาร ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
7 นางสาวพิริยา พันทะสาร ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
8 นายวรายุทธ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการประมวลผลกลาง
9 นายสุรวุฒิ แน่นพิมาย ครูโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม คณะกรรมการประมวลผลกลาง
10 นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา คณะกรรมการประมวลผลกลาง
11 นายสุพร มูลศรี ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลกลาง

ผู้ดูแลระบบครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 0849533738 [email protected]
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]