หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000290 1.000 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 16
2 000291 1.000 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
3 000292 2.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
4 000293 2.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
5 000294 3.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
6 000295 3.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
7 000296 4.000 Science Show ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
8 000297 4.000 Science Show ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
9 000298 5.000 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
10 000299 5.000 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
11 000325 6.000 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
12 000326 7.000 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
13 000327 8.000 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
14 000328 9.000 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1

ผู้ดูแลระบบครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 0849533738 [email protected]
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]