หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นายจักรวาล เจริญทองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธาน
2. นางสาวสุภัค เทพสิงห์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุษบงค์ พิมพ์สงวนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางบรรเพ็ญ ทองบ่อโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางประยูร ขัติยานนท์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมพ์พัฒนรี เรืองโสภาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางสาวนันท์นภัส พลบำรุงโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
8. นางวันนา ศรีกุลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นางกลิ่นบุปผา โสธรชัยวิทย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
11. นางสาวบุษรา สุริโยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล เจริญทองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธาน
2. นางสาวสุภัค เทพสิงห์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุษบงค์ พิมพ์สงวนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางบรรเพ็ญ ทองบ่อโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางประยูร ขัติยานนท์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมพ์พัฒนรี เรืองโสภาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางสาวนันท์นภัส พลบำรุงโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
8. นางวันนา ศรีกุลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นางกลิ่นบุปผา โสธรชัยวิทย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
11. นางสาวบุษรา สุริโยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุขุมาลย์ อินทเสวกรองผู้อํานวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธาน
2. นางพิชญาภา อ่างเงินโรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
3. นายวิเชียร นามบุญลือโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นางเพียงอุมา ดงตะไนโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุนารี แก้วขอนแก่นโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา กรรมการ
6. นางอาริยา บุญโตโรงเรียนเสลภูมิ กรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กรรมการ
8. นางพรนภา พรหมนารถโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
9. นายแสงทอง ภักดีแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสุขุมาลย์ อินทเสวก รองผู้อํานวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธาน
2. นางไพวรรณ คุณมีโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายสุพรชัย วิลัยหอมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางกัลยาณี แก้วพิกุลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางเทพเทวัญ อุตคําโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นางพรนภา พรหมนารทโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
7. นายแสงทอง ภักดีแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ สุกใส ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประธาน
2. นายศิวดล คําพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นางทฤฒมน บุญล้อม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชญาณิศา ภูมาศ โรงเรียนเสลภูมิ กรรมการ
5. นายอิสระ แสงคํา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางปาริฉัจก์ คําแหงพล โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นางมาลิน จิตรเหิม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ สุกใส ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประธาน
2. นางสุคนธ์รัตน์ จันทร์หอม โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางฝอยลม จงใจสิทธ์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเทวัญ มณีฉาย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
5. นางวันดี เขจรรักษ์ โรงเรียนโพธิ6ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางปาริฉัจก์ คําแหงพล โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
7. นางมาลิน จิตรเหิม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนันศิริ โคตรุฉิน รองผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธาน
2. นางสาวพรพิทักษ์ บุตรแสนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางอุดมทรัพย์ ไชยขาว โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ สินธิทา โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางนิรมล ศรีโยธีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กรรมการ
6. นางรุ่งรัตน์ สุขแสง โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กรรมการ
7. นายธนวัฒน์ ลาคํา โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
8. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชนันศิริ โคตรุฉิน รองผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางเพชรประครอง หาญสุวรรณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ แย้มศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางมนูรัตน์ ผดุงสัตย์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางกนกวรรณ วรรณพัฒน์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นางวชิราภรณ์ ไสยรสโรงเรียนเสลภูมิ กรรมการ
7. นายสุบิน พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นายเมธี บุญอุต ผู้อํานวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธาน
2. นางสาวสวาท บุญประจักษ์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ จัตวาภักดี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางเอื้อมพร นราทร โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางวิชิตา ธนะเกตุ โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ กอมะณี โรงเรียนโพธิ์แกวประชาสรรค์ กรรมการ
7. นางมยุรีย์ มหาวงศ์ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา กรรมการ
8. นางสาวภควดี ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นายเมธี บุญอุต ผู้อํานวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธาน
2. นางภควดี เพียรสงวน โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวตรองปัญญ์ ทรายทอง โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนวลใย ดาหลวงมาตร โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ศรีธรรมา โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายวีระยุทธ พาสมบูรณ์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายฉกรรจ์ วรกมล โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ประธาน
2. นางอุไรรัตน์ ศิริสาละ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศรีดี โรงเรียนโพนทองวิทยายน กรรมการ
4. นายพรชัย พวงพิลา โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภารัตน์ ศรีบุญรัตน์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสนทยา อินทรพจน์ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
7. นายพรรคพงศ์ โสมาเกตุ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางทัศนีย์ เส็งตุ้มหอมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
9. นายปัญญา สีหาบุญมากโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
10. นางวนิดา เลิศศิริรังสรรค์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม ประธาน
2. นางสาวยุพารักษ์ วีระสอน โรงเรียนโพนทองวิทยายน กรรมการ
3. นางทัศนีย์ เส็งคุ้มหอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุชาติ พาอยู่สุข โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางรุจิเรขราณี น้อยวงส์ โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางสาวอัญชลีรัตน์ รอดเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กรรมการ
7. นายทวิชย์ มะระโช โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กรรมการ
8. นางอุำไรรัตน์ ศิริสะละโรงเรียนม่วงมมิตรวิทยาคมกรรมการ
9. นางวนิดา คามวัลย์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ ประธาน
2. นางสมร หอระพร้อม โรงเรียนโพนทองวิทยายน กรรมการ
3. นางสาววลิตา สิทธิศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายมนตรี กาสี โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวณัฐชา แก้วคำ โรงเรียนเสลภูมิ กรรมการ
6. นางสาวอรุณณี กิระสาร โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิต โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายมงคล วรรณพัฒน์ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
9. นางเพ็ญชรีย์ กุลสุวรรณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธาน
2. นางรัตนพร สิมมาหลวง โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางนันธิดา เลื่อมใส โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร กรรมการ
4. นางดาราวรรณ อรัญมิ่ง โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรณชิต พฤษกรรม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
7. นางนงเยาว์ ทองวันดี โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นายสุนทร หารอุดร โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวรัดดาวรรณ มานัด โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายเสน่ห์ ทองอินทร์ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา กรรมการ
11. นางกิตติยา ทองจำรูญ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ประธาน
2. นายวีรวุฒิ แสนโสม โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายยุทธพล เพียสาร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ กรรมการ
5. นางสมปอง กุลค้อ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางพนมพร ชมผา โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวพีริยา พันทะสาร โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางอรวดี หลักแก้ว โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธาน
2. นายทินกร มลาขันธ์ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นางชมพูนุท เพ็งจันทร์ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางถนอมสิน ชำนาญค้า โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวกุสุมาศ เพ็งธรรม โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวณัฐวรรณ วิมลพล โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
7. นางสาวเพ็ญประภา อุดมฤทธิ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธาน
2. นายสุพรชัย แก้วกันยา โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายสงกรานต์ โประวะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางรุ่งนภา เพลงอินทร์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุพรรณี อาวรณ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณัฐวรรณ วิมลพล โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
7. นางสาวเพ็ญประภา อุดมฤทธิ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร เปรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธาน
2. นายเทวินทร์ เมืองแวง โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวลัญชนา สุดานิช โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสำเนียง สรรพวุธ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายณัฐพล ชำนาญค้า โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
6. นางนงนุช ศรีนุกูล โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
7. นายวาสนา สุภารี โรงเรียนเสลภูมิ กรรมการ
8. นายรักชาติ อาวรณ์ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
9. นางสมสวย วิชามุข โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย ศาลารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธาน
2. นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า โรงเรียนโพนทองวิทยายน กรรมการ
3. นางสาวจำปี ไชยเมืองคูน โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสิริการณ์ รุ่งศรี โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พรรณ ถินวิจารย์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางวาสนา อักษรกาญจน์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวสุรีย์พร แดนประกรณ์ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
8. นางสาวนันทนิจ ทิพยมาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
9. นางสาวโสภิดา เสนารัตน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นางสาวใบเงิน ศรีชะตาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ โสภาพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธาน
2. นางสาววารุณี ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายวันที บุญพรม โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
4. นางอำพร ทิพจรูญ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
5. นางสุมาลี ศรีหะวงค์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวธัญทิวา บุญศล โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
7. นางสาวมาลี โทแสง โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิไลภรณ์ เตชะ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
9. นางสุรินธร วังคะฮาด โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ โสภาพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธาน
2. นางสาววัชรี สุดานิช โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร กรรมการ
3. นายบุญสี ทิพจรูญ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายบัญญัติ รอเสนา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ปิตฝ่าย โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
6. นายอัตพร ศรีคำแซง โรงเรียนเสลภูมิ กรรมการ
7. นางสาวสุดา แพงแก้ว โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
8. นางสุรินธร วังคะฮาด โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
9. นายชัยมงคล จันทรวารี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุระ เพชรโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธาน
2. นายเจริญ หงศาลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางพจนีย์ หรดพลิด โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางบัวขาว กิมภา โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวศศิธร พลรักษ์ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
6. นางสาวอัมพร กมลเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
7. นายสัมพันธ์ คามวัลย์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
8. นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสุระ เพชรโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธาน
2. นางสาวประภาพร เจริญศิริ โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวชุติมา พันธะไชย โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางพิริยา นีลเซ่น โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพรชัย กำหอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
6. นางเปรมจิต วงค์กระโซ่ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา กรรมการ
8. นางพรสวรรค์ ชินคำ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม กรรมการ
9. นายสัมพันธ์ คามวัลย์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายภูวนาท คำพมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ประธาน
2. นางสาวเอื้องฟ้า จูมดอก โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
3. นางภัคจิรา สุภศร โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร กรรมการ
4. นางอรทัย โนนแก้ว โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรัตน์ดา พนมเขต โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางศรีนวล สมทรัพย์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นางเยาวภา โพดาพล โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นายภูวนาท คำพมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธาน
2. นายพิพัฒ อักษรกาญจน์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางอมร ชมศรีวรรณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายมาโนช ศรีไพรวรรณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นายมนัส โพธิจักร โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ สารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธาน
2. นายศรัญญู เปลรินทร์ โรงเรียนโพนทองวิทยายน กรรมการ
3. นายเปรมชัย สารบรรณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร กรรมการ
4. นายสุริยดล เพลงอินทร์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายธีรดนย์ โพธิคำ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจักษณาพัต พารา โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ ประทุมอ่อน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
8. นายสิทธิพร ผกากลีบ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ สารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธาน
2. นายศรัญญู เปลรินทร์ โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายเปรมชัย สารบรรณ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุริยดล เพลงอินทร์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสงกรานต์ มูลศรีแก้ว โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรดนย์ โพธิคำ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
7. นางจักษณาพัต พารา โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นางพรสวรรค์ ชินคำ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ ประทุมอ่อน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นายสิทธิพร ผกากลีบ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธาน
2. นายทองคูณ จันทสิงห์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยา โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เจริญตา โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายอุบล ไกรยะบุตร โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ศรีสุลัย โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธาน
2. นายทองคูณ จันทสิงห์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยา โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เจริญตา โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา กรรมการ
5. นายอุบล ไกรยะบุตร โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ศรีสุลัย โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายรัฐ รัฐถาวรโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นายทองคูณ จันทสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เจริญตาโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นายอุบล ไกรยะบุตรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ ศรีสุลัยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายรัฐ รัฐถาวรโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นายทองคูณ จันทสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เจริญตาโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายอุบล ไกรยะบุตรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ ศรีสุลัยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร ไชยแสงรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นายชัชวาลย์ แก่นมณีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอุบล วรรณพาดโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายนฤนาท พลศาเดชโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางหนูกาญจน์ นิโคลัสโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
6. นายชุมศิลป์ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร ไชยแสงรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นายชัชวาลย์ แก่นมณีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอุบล วรรณพาดโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายนฤนาท พลศาเดชโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางหนูกาญจน์ นิโคลัสโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
6. นายชุมศิลป์ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญรวม ผดุงสัตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสุมาลี ศรีชมภูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณา พลซื่อโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางทิพาพร ซาเหลาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางวีรยา แก่นมณีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวันทนี ฉิมพงษ์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยากรรมการ
7. นายบุรี บุรวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
8. นางชมัยพร บัวขาวโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบุญรวม ผดุงสัตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางวันทนี ฉิมพงษ์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางวีรยา แก่นมณีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายไวกูณฑ์ ศีรษะภูมิโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางมะลิวรรณ ศรีสุพรรณโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุมาลี ศรีชมภูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางทิพาพร ซาเหลาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นางสุวรรณา พลซื่อโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
9. นายบุรี บุรวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นางชมัยพร บัวขาวโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสังเวช จอมคำสิงห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายวิโรจน์ พลวงศ์ษาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายนัฐพล ปัญญาโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์นักวิชาการ สพป.ร้อยเอ็ด ๓กรรมการ
5. นางพิราวรรณ น่าบัณฑิตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทรารมย์ รัตนแสงโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นางสุภาพร ชุกชื่นโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสังเวช จอมคำสิงห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายวิโรจน์ พลวงศ์ษาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิราวรรณ น่าบัณฑิตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายกล้ายุทธ แดนราษีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นางพุทธา มรรคนันท์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางจันทรารมย์ รัตนแสงโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นางสุภาพร ชุกชื่นโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายศิวะ จรบุรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธาน
2. นายสุพล ดวงผูยทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นายกล้ายุทธ แดนราษีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นางพิราวรรณ น่าบัณฑิตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางพุทธา มรรคนันท์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ บัวลอยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางวลัยพร พนมเกตุโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางเตือนใจ อดกลั้นโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกพร จันทราโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายชาญชัย นพคุณโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นางสาวจงเพียร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ บัวลอยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางเตือนใจ ทุมวันโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ไพรินทร์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชลธิชา จันท่าม่วงโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นางสาวจงเพียร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีระกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธาน
2. นางนวนจันทร์ เรืองศรีอรัญโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ ขุมทองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางปราณีย์ จันปานโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางชุติกาญจน์ เหมนวลโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นายกาวี สุนทรอุทกโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ ประหาโรงเรียนโพธ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
8. นางสมพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ จันทร์หอมรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธาน
2. นางพิชญาภรณ์ กิ่งเมืองโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางละออง บุตรวันโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ อุ่นหล้าโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสิรภัทร ขจรสมบัติโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสมพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ โสมาเกตุรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธาน
2. นางจุฑารัตน์ อาจหาญโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสุดใจ ดวงผูยทองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายประภาส มณีกัญญ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายอดุลย์ อรรคฮาดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายนายเทิดทูน สุจารีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นายไพโรจน์ รจพจน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุญสินชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ คงทวีโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายกมลเพชร กลางประพันธ์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นายกิ่งกาญจน์ ดวงอ่อนนามโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเทิดทูน สุจารีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นายไพโรจน์ ศุภสรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายกมล บุญสินชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายระเด่น สร้อยผาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศักดิ์ศรี วจีภูมิโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางรุ้งตะวัน พลเยี่ยมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายปิยะมิตร หงษ์อุดรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเทิดทูน สุจารีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นายไพโรจน์ ศุภสรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายระเด่น สร้อยผาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกมล บุญสินชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายศักดิ์ศรี วจีภูมิโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางรุ้งตะวัน พลเยี่ยมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายปิยะมิตร หงษ์อุดรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาววิทยาคารประธาน
2. นายธราเทพ ศรีเกษโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายวรพจน์ ชนะวงค์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเอื่อมจิตร ตระกูลโตโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นายประเสริฐ วิวาสุขุโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ สุวรรณธาดาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายประยงค์ สิงหากันโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาววิทยาคารประธาน
2. นายศราวุธ จันทรโคตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายกิตติชัย สุดานิชโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายมนูญ ยางงามโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายเปรมฤทัย แสงแก้วโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายประยงค์ สิงหากันโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ สุวรรณธาดาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทวัส สารจูมโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นายวรรณชัย สังข์ไชย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
8. นายอภิศักดิ์ ลาอำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
9. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
10. นายพุ่งลักษณ์ รูปเหลายมโรงเรียนผาทิพย์วิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
12. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
13. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทวัส สารจูมโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นายวรรณชัย สังข์ไชย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
8. นายอภิศักดิ์ ลาอำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
9. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
10. นายพุ่งลักษณ์ รูปเหลายมโรงเรียนผาทิพย์วิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
12. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
13. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทวัส สารจูมโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นายวรรณชัย สังข์ไชย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
8. นายอภิศักดิ์ ลาอำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
9. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
10. นายพุ่งลักษณ์ รูปเหลายมโรงเรียนผาทิพย์วิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
12. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
13. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทวัส สารจูมโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นายวรรณชัย สังข์ไชย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
8. นายอภิศักดิ์ ลาอำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
9. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
10. นายพุ่งลักษณ์ รูปเหลายมโรงเรียนผาทิพย์วิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
12. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
13. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทวัส สารจูมโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นายวรรณชัย สังข์ไชย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
8. นายอภิศักดิ์ ลาอำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
9. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
10. นายพุ่งลักษณ์ รูปเหลายมโรงเรียนผาทิพย์วิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
12. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
13. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทวัส สารจูมโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นายวรรณชัย สังข์ไชย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
8. นายอภิศักดิ์ ลาอำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
9. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
10. นายพุ่งลักษณ์ รูปเหลายมโรงเรียนผาทิพย์วิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
12. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
13. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทวัส สารจูมโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นายวรรณชัย สังข์ไชย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
8. นายอภิศักดิ์ ลาอำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
9. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
10. นายพุ่งลักษณ์ รูปเหลายมโรงเรียนผาทิพย์วิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
12. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
13. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทวัส สารจูมโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นายวรรณชัย สังข์ไชย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
8. นายอภิศักดิ์ ลาอำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
9. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
10. นายพุ่งลักษณ์ รูปเหลายมโรงเรียนผาทิพย์วิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
12. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
13. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทวัส สารจูมโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นายวรรณชัย สังข์ไชย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
8. นายอภิศักดิ์ ลาอำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
9. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
10. นายพุ่งลักษณ์ รูปเหลายมโรงเรียนผาทิพย์วิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
12. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
13. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทวัส สารจูมโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นายวรรณชัย สังข์ไชย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
8. นายอภิศักดิ์ ลาอำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
9. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
10. นายพุ่งลักษณ์ รูปเหลายมโรงเรียนผาทิพย์วิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
12. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
13. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทวัส สารจูมโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นายวรรณชัย สังข์ไชย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
8. นายอภิศักดิ์ ลาอำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
9. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
10. นายพุ่งลักษณ์ รูปเหลายมโรงเรียนผาทิพย์วิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
12. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
13. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทวัส สารจูมโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นายวรรณชัย สังข์ไชย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
8. นายอภิศักดิ์ ลาอำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
9. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
10. นายพุ่งลักษณ์ รูปเหลายมโรงเรียนผาทิพย์วิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
12. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
13. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายปรีชา ชำนาญเอื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทวัส สารจูมโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นายวรรณชัย สังข์ไชย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
8. นายอภิศักดิ์ ลาอำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
9. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
10. นายพุ่งลักษณ์ รูปเหลายมโรงเรียนผาทิพย์วิทยากรรมการ
11. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายนกรรมการ
12. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
13. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีประธาน
2. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติ โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติ โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติ โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติ โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติ โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติ โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติ โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายมงคล จันทรประทักษณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธาน
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
3. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายมงคล จันทรประทักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธาน
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
3. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร กรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทอง โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรี โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตโรงเรียนผานํ้าทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคํานาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร กรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรี โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นายยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธาน
2. นางยุภา มิตรสันเทียะ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
8. นายวิบูลย์ ภูมิประสาทโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
10. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายศุภชาติ ทอดภักดี โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ คําทา โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ภูมิฐานโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางบังอร รัฐถาวร โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กรรมการ
9. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
10. นางดวงเดือน พิศพาร โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
11. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายศุภชาติ ทอดภักดี โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ คําทา โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ภูมิฐานโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางบังอร รัฐถาวรโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
10. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
11. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายศุภชาติ ทอดภักดี โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ คําทา โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ภูมิฐานโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางบังอร รัฐถาวรโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กรรมการ
9. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
10. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
11. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายศุภชาติ ทอดภักดี โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางแจ่ีมจันทร์ คำทาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ภูมิฐานโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางบังอร รัฐถาวรโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กรรมการ
9. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
10. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
11. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายศุภชาติ ทอดภักดี โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ คำทาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ภูมิฐานโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางบังอร รัฐถาวร โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
10. นางดวงเดือน พิศพาร โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
11. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายศุภชาติ ทอดภักดี โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางแจ่ีมจันทร์ คำทาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ภูมิฐานโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางบังอร รัฐถาวร โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
10. นางดวงเดือน พิศพาร โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
11. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายศุภชาติ ทอดภักดี โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ คำทาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ภูมิฐานโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางบังอร รัฐถาวร โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
10. นางดวงเดือน พิศพาร โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
11. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายศุภชาติ ทอดภักดี โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ คำทาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ภูมิฐานโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางบังอร รัฐถาวร โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
10. นางดวงเดือน พิศพาร โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
11. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติ โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติ โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติ โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติ โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธาน
2. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ภูมิโชติโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
7. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย รถา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธาน
2. นายประจักษ์ จันทรโคตร โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายถาวร คมพยัคฆ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายจำนงค์ ดงเทียมสี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
5. นายสุรารักษ์ วันทานี โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นางพจนีย์ ศรีชนะ โรงเรียนโพนทองวิทยายน เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธาน
2. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธาน
2. นายคิดถึง พระสว่าง โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
3. นายพิษณุนารถ หอระพร้อม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร พันธ์ภูมิ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางวนิดา บุญมา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางพจนีย์ ศรีชนะ โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวทัศพร จันทร์มหา โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายฐปนวัฒน์ โฉมเฉลา โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว กรรมการ
4. นายอุทัย ศิลแสน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย รถา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ประธาน
2. นายประจักษ์ จันทรโคตร โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายถาวร คมพยัคฆ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายจำนงค์ ดงเทียมสี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายสุรารักษ์ วันทานี โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา กรรมการ
6. นางพจนีย์ ศรีชนะ โรงเรียนโพนทองวิทยายน เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม กรรมการ
3. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธาน
2. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ประธาน
2. นายคิดถึง พระสว่าง โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
3. นายพิษณุนารถ หอระพร้อม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นายวิเชียร พันธ์ภูมิ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางวนิดา บุญมา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางพจนีย์ ศรีชนะ โรงเรียนโพนทองวิทยายน เลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายสุนทร โวหารลึก โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย ศิลแสน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สิงหาทิพ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน ประธาน
2. นางบังอร สุนทรพงส์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
3. นางอุรพงษ์ โงชาฤทธิ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางกฤติกา งามบาง โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา กรรมการ
5. นางเพียงเพ็ญ เพ็งประพัฒน์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
6. นางจีระพรรณ ฉลวยศรีเมือง โรงเรียนโพนทองวิทยายน เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธาน
2. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธาน
2. นายธาดา ภักดีพงษ์ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางเพลินจันทร์ มณีขาว โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางจีระพรรณ ฉลวยศรีเมือง โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธาน
2. นางสาวเบญจมาส สิงหาทิพ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอุทัย ศิลแสน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธาน
2. นางสาวเบญจมาส สิงหาทิพโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอนุรัฐ รีรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม ประธาน
2. นายเกษม ฉายวิไชย โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
3. นางอมรา ไชยดำ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายภูมิสุวรรณ บริบูรณ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเรียงไร คำหอม โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางกมลพร เฉลียว โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา กรรมการ
7. นายสุมิตร ฉลวยศรีเมือง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
8. นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตร โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธาน
2. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอนุรัฐ รีรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธาน
2. นายภูมิสุวรรณ บริบูรณ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลพร เฉลียว โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตร โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายวิชยะ บุญยะโพธิ์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีบุญรัตน์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
4. นางสาวมนปรียา โพธิ์ชัยหล้า โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา กรรมการ
6. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นางสาวอรวรรณยา เย็นวัฒนา โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ คําจุมจังผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ประธาน
2. นายธีรวัฒน์ พรมลิโรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
3. นางชญานิน สร้อยสุวรรณ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
4. นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรรักษ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งนภา ศักดิ์ศรี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
6. นายชาตรี แสนศักดิ์ โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ คําจุมจัง ผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยาประธาน
2. นายธีรวัฒน์ พรมลิโรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
3. นางชญานิน สร้อยสุวรรณโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางรุ่งนภา ศักดิ์ศรีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรารักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายชาตรี แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายน เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ ประธาน
2. นายอรรถพร สุนทรพงศ์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางบังอร สุนทรพงศ์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางขำจิตร มณีนิล โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายระดมพล พลซื่อ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกิติพร พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นางประยงค์ ขันเงิน โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธาน
2. นายอรรถพร สุนทรพงศ์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางบังอร สุนทรพงศ์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางขำจิตร มณีนิล โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชฎาพร วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
6. นายธงชัย นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นายระดมพล พลซื่อ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกิติพร พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
9. นางประยงค์ ขันเงิน โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวธารทิพย์ จุฬารี โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวปทุมวดี พานทอง โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวกฤติยา พลหาญ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา กรรมการ
5. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ ประธาน
2. นายอรรถพร สุนทรพงศ์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางบังอร สุนทรพงศ์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
4. นางขำจิตร มณีนิล โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชฎาพร วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
6. นายธงชัย นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นายระดมพล พลซื่อ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกิติพร พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
9. นางประยงค์ ขันเงิน โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ ประธาน
2. นายอรรถพร สุนทรพงศ์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
3. นางบังอร สุนทรพงศ์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางขำจิตร มณีนิล โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชฎาพร วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
6. นายธงชัย นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นายระดมพล พลซื่อ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกิติพร พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
9. นางประยงค์ ขันเงิน โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวสุภาภร วิเศษปัสสา โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปวีณา เศษจันทร์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายนราชิตร แดนกาไสย โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นายวรายุทธ พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ ประธาน
2. นายอรรถพร สุนทรพงศ์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางบังอร สุนทรพงศ์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางขำจิตร มณีนิล โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชฎาพร วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลจารุณี กรรมการ
6. นายธงชัย นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นายระดมพล พลซื่อ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกิติพร พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
9. นางประยงค์ ขันเงิน โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายวิชยะ บุญยะโพธิ์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายประกอบ กัสนุกา โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิเวช พลซื่อ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
5. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธาน
2. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางขำจิตร มณีนิลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชฎาพร วารินทร์โรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นายธงชัย นาเมืองรักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นายระดมพล พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกิติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
9. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธาน
2. นางอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางขำจิตร มณีนิลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชฎาพร วารินทร์โรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นายธงชัย นาเมืองรักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นายระดมพล พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางเพลินจันทร์ มณีขาวโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
9. นางสาวกิติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
10. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธาน
2. นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรือง โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
3. นายจตุรภัทร ประทุม โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธาน
2. นายวีระยุทธ อุปเนตร โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
3. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธาน
2. นายวีระยุทธ อุปเนตร โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธาน
2. นายประภาส ยศปิยะโชติ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายวัฒนา อายุพัฒน์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรายุทธ พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายฉลอง มีเนียม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายบุญธรรม ภูมิวิจารย์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
3. นางฐาปนี โสภาระ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิษณุ นามเดช โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
5. นางสาวรัศมี กุลสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
6. นายสุรวุฒิ แน่นพิมาย โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม เลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายอดุลย์ แสงคำโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายตกุลพันธ์ ทัดสีโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Thomas Allisonโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Shaun Eric Greenโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางอุดมลักษณ์ ทองภูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางวิลาวัณย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
8. นายธัญยเขตต์ สมนึกโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายอดุลย์ แสงคำโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายตกุลพันธ์ ทัดสีโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Thomas Allisonโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Shaun Eric Greenโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางอุดมลักษณ์ ทองภูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางวิลาวัณย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
8. นายธัญยเขตต์ สมนึกโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสุวารี ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเพชรลัดดา เหลาทองโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
4. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. MissTracy Lalhminghluiโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางฉัตรทริกา มลาขันธ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสุธรรมมา พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
8. นางสาวพิมลวรรณ สมมาตย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางอักษร เนินสะท้านโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายฉลอง อ่อนพุทธาโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. MissRosy Rothlenglianiโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวสาธกา ตาลชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางบุรี สุตระโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอินท์อร สาราโรจโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางวัลภา บุตรพรมโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายพิสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางพรรณิพา สิงห์สีโวโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรางคณางค์ ปัญจมาตย์โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.philip Parroffโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายสุทธิชัย บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายสุปัญญา ทราโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางเอื้ออารี ดอกไม้แก้วโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. Mrs.Malee S.Javierโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. Mr.Philip Parroffโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายสำเริง สุตระโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางอรอุมา บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางวรากร ศรีอำรุงโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจรรยาพร พื้นแสนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนันทนา ภานุเมศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางวีรนุช วรามิตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิศานาถ ประจงสีละวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางพนิดา พินิจธนสารโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดารุวรรณ แซ่ต่างโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางจรัสศรี ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทิต ปัญจมาตย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางสุมัจฉา ปวงสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวนภัสสร รันนันท์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพูนพิริญาณ์ กิตติกุสุริย์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ พิลาศรีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางธนิตา ศรีเกื้อกลิ่นโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. MissTracy Lalhminghluiโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางพูนทรัพย์ แหวนหล่อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางเขมิกา โคตรเพชรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยฉัตร วิมลพลโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรตินันท์ พันธุ์ครูโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. Mrs.Malee S. Javierโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. MissRosy Rathlenglianiโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
8. นางสาวศิวาพร บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
9. นางดลยา หลงสอนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายอรัญ โสมาบุตรโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา ไพรพฤกษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. MissLiao Weiโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายนนธิวัฒน์ ปัตถาทุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเยาวพร ศรีระษาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นางสาวฤทัยอินทร์ คำมะยอมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายอรัญ โสมาบุตรโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา ไพรพฤกษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. MissLiao Weiโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายนนท์ธิวัฒน์ ปัตถาทุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเยาวพร ศรีระษาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นางสาวฤทัยอินทร์ คำมะยอมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวสมหญิง โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นางสาวจิณทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวสมหญิง โพธิ์สีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นางสาวจิณทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายหาญ หาญอังกูรโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธิติรัตน์ พรหมรัตน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายพีรศักดิ์ มณีฉายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายประมวล ศรีชมพูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมภาส โสมณวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นายชาญวิทย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายหาญ หาญอังกูร โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธิติรัตน์ พรหมรัตน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายพีรศักดิ์ มณีฉายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายประมวล ศรีชมพูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมภาส โสมณวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นายชาญวิทย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวสุภัทรา มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางจิระดา เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวสุภัทรา มีเนียมโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางจิระดา เดชโยธินโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสุภานัน เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
3. นางสดศรี จันทรโคตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสุภานัน เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
3. นางสดศรี จันทรโคตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางอุทัย วิลัยหอมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนิจพร ขามชูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุนทรี โพดาพลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา สารจันทร์โรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นางสุคนธ์ มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นางสาวรัตนาวดี ปากวิเศษโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางอุทัย วิลัยหอมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนิจพร ขามชูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุนทรี โพดาพลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา สารจันทร์โรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นางสุคนธ์ มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
7. นางสาวรัตนาวดี ปากวิเศษโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางนันธัชพร เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางอมรารัตน์ วรรณพัฒน์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางกาญจนา ครองยุติโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายจิรานุวัฒน์ ประจันพลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธาน
2. นางวารุณี พลแสนโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางอุดมลักษณ์ ทองภูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ คําแหงพลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวจรัลรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกศสุมณฑ์ สาหับโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวจรัลรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกศสุมณต์ สาหับโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางศิริรัตน์ ศรีธรรมมาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นายแสงทอง ภักดีแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสุบิน พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่มผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางศิริรัตน์ ศรีธรรมมาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นายแสงทอง ภักดีแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสุบิน พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางรุ่งนภา ทศภานนท์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
3. นางพจมาน พิเดชโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางรุ่งนภา ทศภานนท์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
3. นางพจมาน พิเดชโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสดศรี จันทรโคตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางจิระดา เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวจงเพียร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสดศรี จันทรโคตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางจิระดา เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวจงเพียร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสดศรี จันทรโคตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางจิระดา เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวจงเพียร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวนการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสดศรี จันทรโคตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางจิระดา เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวจงเพียร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวนการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสมศรี ทองมีโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
4. นางสมปอง กลุค้อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสมศรี ทองมีโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
4. นางสมปอง กลุค้อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางหนูกาญจน์ นิโคลัสโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวนการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวอุษา ชมพูพฤกษ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางหนูกาญจน์ นิโคลัสโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวนการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางเพลินจันทร์ มณีขาวโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสดศรี จันทรโคตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งนภา ศักดิ์ศรีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางนิศานาถ ประจงสีละวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวนการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางเพลินจันทร์ มณีขาวโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสดศรี จันทรโคตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งนภา ศักดิ์ศรีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางนิศานาถ ประจงสีละวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางเพลินจันทร์ มณีขาวโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสดศรี จันทรโคตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งนภา ศักดิ์ศรีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางนิศานาถ ประจงสีละวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวนการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นายบุญธรรม ภูมิวิจารณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางอรทัย ภูบุตระโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวนการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางชญานิน สร้อยสุวรรณโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางรุ่งนภา ศักดิ์ศรีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวนการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางชญานิน สร้อยสุวรรณโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางรุ่งนภา ศักดิ์ศรีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวเบญจมาศ ผลาเหิมโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวเบญจมาศ ผลาเหิมโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวนการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางยุวดี ศิริเม็งราชโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวอุษา ชมพูพฤกษ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางหนูกาญจน์ นิโคลัสโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพล พลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธาน
2. นางสาวอุษา ชมพูพฤกษ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางหนูกาญจน์ นิโคลัสโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ผู้ดูแลระบบครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 0849533738 [email protected]
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]