หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   29 ต.ค. 2555   30 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 444 29 ต.ค. 2555 09.00-09.03
2 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 442 29 ต.ค. 2555 09.00-10.30
3 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 437 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
4 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 447 29 ต.ค. 2555 09.00-09.05
5 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 446 29 ต.ค. 2555 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 423 29 ต.ค. 2555 09.00-11.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 424 29 ต.ค. 2555 09.00-11.00
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง 421-422 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง 421-422 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้ถุนอาคาร4 ห้อง ห้อง resource 29 ต.ค. 2555 09.00-11.30
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้ถุนอาคาร4 ห้อง ห้อง resource 29 ต.ค. 2555 09.00-11.30
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง 432 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง 433 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร1 ห้อง 114,121,131 29 ต.ค. 2555 09.00-13.00
2 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร1 ห้อง 126,127,128 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
3 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร1 ห้อง 124,125 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
4 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เวทีหลังอาคาร3 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
5 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร1 ห้อง 112,113 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
6 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องประชุมเทาทอง 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
7 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องประชุมเทาทอง 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร2 ห้อง 235 29 ต.ค. 2555 09.00-10.00
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร2 ห้อง 236 29 ต.ค. 2555 09.00-10.00
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
4 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องประชุมเทาทอง 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
5 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร2 ห้อง 233 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
6 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร2 ห้อง 234 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
7 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร2 ห้อง 228 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้ถุนอาคาร4 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
3 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 427 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน Shop ไฟฟ้า 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน Shop เกษตร 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน Shop ศิลป์ 1 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน Shop ศิลป์ 2 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร3 ห้อง 317 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร3 ห้อง 316 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร3 ห้อง 315 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร3 ห้อง 314 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร3 ห้อง 313 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร3 ห้อง 312 29 ต.ค. 2555 09.00.12.00
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร3 ห้อง 311 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ลานรอบ shop ศิลป์ 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ลานรอบ shop ศิลป์ 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
15 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
16 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
17 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
18 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
19 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
20 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
21 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
22 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
23 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
24 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
25 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
26 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
27 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
28 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
29 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
30 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
31 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
32 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
33 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
34 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
35 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
36 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
37 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง ห้องโสต อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
38 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
39 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
40 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ใต้ถุนอาคาร3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
41 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ใต้ถุนอาคาร3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
42 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ใต้ถุนอาคาร3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
43 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ใต้ถุนอาคาร3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
44 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ใต้ถุนอาคาร3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
45 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ใต้ถุนอาคาร3 29 ต.ค. 2555 09.0016.00
46 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ใต้ถุนอาคาร3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00
47 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ใต้ถุนอาคาร3 29 ต.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 29 ต.ค. 2555 09.00-14.00
2 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงรถหลังอาคาร 1 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงรถหลังอาคาร 1 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 29 ต.ค. 2555 13.00-15.00
6 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน บริเวรหน้าอาคาร 1 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน บริเวรหน้าอาคาร 1 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เต้นท์ข้างอาคาร2 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เต้นท์ข้างอาคาร2 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เต้นท์ข้างอาคาร2 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เต้นท์ข้างอาคาร2 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
14 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เต้นท์ข้างอาคาร2 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
15 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เต้นท์ข้างอาคาร2 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
16 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน Shop คหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
17 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน Shop คหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
18 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 29 ต.ค. 2555 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โสตทัศนึกษา อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โสตทัศนึกษา อาคาร 3 29 ต.ค. 2555 13.00-00.00
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 324 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 325 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 326 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 327 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 333 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 334 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
9 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 337 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
10 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 337 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
11 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 328 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
12 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร3 ห้อง 328 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สวนหน้าห้องแนะแนว 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สวนหน้าห้องแนะแนว 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
3 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00
4 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 09.00-00.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000154 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 237 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000148 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 237 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000152 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 237 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000155 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 237 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 235 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000180 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 235 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000171 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 235 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000186 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 236 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000229 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 233 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000230 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 233 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 226 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000256 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 231 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000172 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 226 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000189 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 227 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
15 000181 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 227 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
16 000225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ลานข้างหอประชุมเทาทอง 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
17 000236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ลานข้างหอประชุมเทาทอง 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
18 000027 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ลานข้างหอประชุมเทาทอง 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
19 000245 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ลานข้างหอประชุมเทาทอง 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
20 000042 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 231 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
21 000078 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 231 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00
22 000081 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ห้อง 231 29 ต.ค. 2555 09.00-12.00

ผู้ดูแลระบบครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 0849533738 [email protected]
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]