หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายภิญโญ ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายโกศล ฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายนพรัตน์ ผือโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายอดุลยศักดิ์ บุญเอนก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายฉัตร ภาคมฤค ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นายสมภักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นายชอบ ธาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นายระวี ขุณิกากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายชูศักดิ์ ประราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นายพิทยา โยวะผุย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายกำพล แสนบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
17 ว่าที่ ร.ต.ธีรวุธ บุญชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายสุนทร ขันธ์ดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายปริญญา เอราวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายสุรพล ธรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายบุญเหลือ คำสีเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายสมชาติ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุฯ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 ดร.ศศินันท์ พูลลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายทองเรือง อินทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดกลาง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายทิวา แซ่โง้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายอภิศักดิ์ อินธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายพลอย เชิงโกรย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายยืนยง วรรณคำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายสำนอง บุญภูงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายสมภพ ไชยสิทธางกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายสำราญ พรวิเศษศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายสุพัฒน์ บรรณาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายพิสิฎฐ์ กองอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายสุบิน แสงสระคู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายทองฉัตร บุญยะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายสาธิต เสวตบงกช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายสมพงษ์ ประภากรพิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายพานิช ลาสระคู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายอำนาจ ชินศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายโชคชัย แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายจตุพล ไกรยบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
44 ว่าที่ ร.ต.มานะ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางสมรักษ์ วิเศษวิสัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายเฉลิมพล พลาศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายมนตรี ฉิมงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางผกาวรรณ ธุลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางจินดา ศรีเที่ยง ครูโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายณัฐวรรธน์ สาวิกัน ครูโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
51 น.ส.โฉมเฉลา แสวงผล ครูโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นายสมเด็จ ศรีใส ครูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางนิตยา กลั่นความดี ครูโรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางสำราญ จันทร์พลงาม ครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นายพลอย เชิงโกรย ครูโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายสำนอง บุญภูงา ครูโรงเรียนหินกองวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางรุนนี งอยภูธร ครูโรงเรียนทรายทองวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางจินตนา ศรีสุกาญจน์ ครูโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นางอนันตา อินธิสาร ครูโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นายทรงศิลป์ รักษาภักดี ครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
61 น.ส.สุภาวดี อุตรมาตย์ ครูโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นายสะอาด ขันอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นายทินกร โสรถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นายสุรชัย ศรีหนา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นางสุมาลี ชนะดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นายสะอาด ขันอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
69 นายทินกร โสรถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
70 นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
71 นายสุรชัย ศรีหนา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
72 นางวราภรณ์ โยวะผุย ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
73 นายชารี เพชรภักดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
74 นายสมบัติ ตึกประโคน ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
75 นายบุญมา โอชา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
76 นายวิริยะ ทองดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
77 นายอุดม น้อยจันทร์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
78 นายมนต์ชัย ลิ้มสำราญ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
79 นายวินิต สิงคะกุล ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
80 นายนเรศ ศรีหนา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
81 นางสุมาลี ชนะดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
82 นางสาวนฤมล วงษ์ภา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
83 นายกุศล สุขสนิท ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
84 นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
85 นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
86 นางสุนจรี ศรีบุตตะ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
87 นางสาวธัญญา สุรวาทศิลป์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
88 นายพิทยา โยวะผุย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะฯ
89 นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะฯ
90 ว่าที่ ร.ต.ธีรวุธ บุญชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะฯ
91 นายประจวบ ยาศรี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะฯ
92 นายพนม ทวินันท์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะฯ
93 นายนเรศ ศรีหนา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะฯ
94 นายนพรัตน์ ภูคำ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะฯ
95 นายอุดม น้อยจันทร์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะฯ
96 นายอนุรักษ์ สุรเสน ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะฯ
97 นายอนุกรณ์ ประสงค์สุข ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะฯ
98 นายชุมศักดิ์ ศรีส่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะฯ
99 นายสุรพงษ์ ไขแสง ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะฯ
100 นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะฯ
101 นายชูศักดิ์ ประราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
102 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
103 นายกำพล แสนบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
104 นางพวงเพชร ดีหนองแวง ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
105 นายจักรี ชนะภัย ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
106 นางละมัย จันทลา ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
107 นายชูศักดิ์ หงส์มาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
108 น.ส.วนิดา ภูภักดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
109 นายสมภักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นายระวี ขุณิกากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
111 นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
112 น.ส.ขนิษฐา ชื่นนอก ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
113 น.ส.จิตติกานต์คำมะสอน ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
114 นางวาสนา พิเนตร ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
115 น.ส.จุฑามาศ สีแก้ว ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
116 น.ส.รัตนา ศรีเที่ยง ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
117 น.ส.มธุรส ทองบุรี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
118 น.ส.ปุณณดา ทุมดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
119 น.ส.สิริยากรณ์ ศิลานนท์ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นางอวยพร วรศิริ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 น.ส.ละมุล ไกยสวน ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 น.ส.พวงศรี ดำรี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นายชยกรไชย น้ำอ้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นางประภากร จันทมัตตุการ ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นางชนกานต์ เครื่องพาที ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
126 นางอภัย ปาสาใน ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
127 นางมัทนา ทีคลัง ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
128 นายสุนทร ขันธ์ดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
129 นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
130 นายปริญญา เอราวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
131 น.ส.น้ำผึ้ง สวนงาม ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
132 นายชุมศักดิ์ ศรีส่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
133 นางสุภาภรณ์ อนันเต่า ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
134 นายบุญเหลือ คำสีเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
135 นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
136 นายสุรพล ธรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
137 รด.พันธุ์แกร่ง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
138 นายชูศักดิ์ หงส์มาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
139 นายวิริยะ ทองดี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
140 นายสุพรรณ วิรุณพันธ์ โรงเรียนทรายทองวิทยา คณะกรรมการประมวลผลกลาง
141 นายวุฒิไกร คำแฝง โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
142 นายปิยะ โกฏแสน โรงเรียนทรายทองวิทยา คณะกรรมการประมวลผลกลาง
143 นางสาวเทวิกา สุดแสวง โรงเรียนทรายทองวิทยา คณะกรรมการประมวลผลกลาง
144 นางสาวเนตรฤทัย ขันอาษา โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา คณะกรรมการประมวลผลกลาง
145 นางสาวดวงกมล สูงพล โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
146 นายกิตติศักดิ์ เกี้ยมแสนเมือง โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
147 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีปัญญา โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
148 นางสาวมณฑิรา โสภาวะนัส โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
149 นายฉัตรมงคล พลภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะกรรมการประมวลผลกลาง
150 นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
151 นายกุศล สุขสนิท โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
152 น.ส.อรญา โพธิ์หมุด โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
153 น.ส.นัทมล แสนสี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
154 นายบัณฑิต โสดานา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
155 น.ส.บุษยา นาสุทธิ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
156 น.ส.ลัดดา เหง้าคำ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
157 น.ส.มนสินี น้อยชา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
158 น.ส.ลินดา ศรีเฮียง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
159 น.ส.ลิตรธิดา อดทน โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
160 น.ส.ทอฝัน พลวียง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
161 น.ส.กาญจนา สมอนา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
162 น.ส.ศิรินภา สืบสุข โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
163 น.ส.รุจวรรณ ดวงสลิง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
164 น.ส.ผกามาศ สุทธิโส โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
165 น.ส.กนกวรรณ อินทร์พันธ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
166 น.ส.รัตนภรณ์ แพนศรี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวุฒิไกร ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 089-2747594
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]