หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   29 ต.ค. 2555   30 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีลอย 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
2 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีลอย 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต็นหน้าเสาธง 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
4 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต็นหน้าเสาธง 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
5 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต็นหน้าเสาธง 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
6 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต็นหน้าเสาธง 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
2 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
4 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
5 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
6 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
7 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
8 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
9 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
10 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
11 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
12 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
13 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
14 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
15 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
16 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000619 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรีไทย 30 ต.ค. 2555 08.30-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารเกษตร 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
2 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์1 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
3 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารเกษตร 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
4 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์3 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
5 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต๊นการงาน 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
6 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต๊นการงาน 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์1 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
8 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต๊นการงาน 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
9 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต๊นการงาน 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
10 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ห้องคอมพิเตอร์3 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
11 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารคหกรรม1 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
12 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารคหกรรม1 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
13 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารคหกรรม2 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
14 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์5 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
15 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารคหกรรม2 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
16 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์1 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
17 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต้นหน้าห้องคอมพิวเตอร์4 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
18 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต้นหน้าห้องคอมพิวเตอร์4 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
19 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์5 30 ต.ค. 2555 13.00-18.00
20 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ห้องคอมพิเตอร์4 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ตะวันตก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ตะวันตก คอม 3 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ตะวันตก คอม 3 ชั้น 1 ห้อง ตะวันตก คอม 3 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สภา นร. ชั้น 1 ห้อง สภา นร. 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สภา นร. ชั้น 1 ห้อง สภา นร. 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
5 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
6 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวุฒิไกร ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 089-2747594
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]