หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 301 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 301 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 301 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 312 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 312 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 313 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 313 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 314 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 315 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 315 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง หน้าอาคาร 3 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง หน้าอาคาร 3 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
14 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
15 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
16 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
17 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
18 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
19 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
20 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
21 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 00.00-00.00
-
22 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
23 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
24 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
25 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
26 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
27 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
28 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
29 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
30 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
31 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
32 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
33 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
34 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
35 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
36 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
37 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
-
38 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีกลางสวนไผ่ 29 ต.ค. 2555 10.00-16.00
-
39 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีกลางสวนไผ่ 29 ต.ค. 2555 10.00-16.00
-
40 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
41 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
42 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
43 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
44 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
45 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
46 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
47 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
48 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
49 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
50 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
51 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
52 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
53 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
54 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
55 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
56 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
57 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
58 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
59 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
60 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 29 ต.ค. 2555 13.0016.00
-
61 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
62 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
63 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
64 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 30 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
65 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 30 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
66 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีกลางสวนไผ่ 29 ต.ค. 2555 10.00-16.00
-
67 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีกลางสวนไผ่ 29 ต.ค. 2555 10.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวุฒิไกร ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 089-2747594
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]