หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

[ ทั้งหมด   29 ต.ค. 2555   30 ต.ค. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4401 29 ต.ค. 2555 09.00
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4402 29 ต.ค. 2555 09.00
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4305 29 ต.ค. 2555 09.00
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4304 29 ต.ค. 2555 09.00
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4204 29 ต.ค. 2555 09.00
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4205 29 ต.ค. 2555 09.00
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4302 29 ต.ค. 2555 09.00
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4303 29 ต.ค. 2555 09.00
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4404 29 ต.ค. 2555 09.00
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4405 29 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง 6406 29 ต.ค. 2555 09.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง 6407 29 ต.ค. 2555 09.00
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง 6205-6207 29 ต.ค. 2555 09.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง 6305-6307 29 ต.ค. 2555 09.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการ 29 ต.ค. 2555 09.00
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการ 29 ต.ค. 2555 09.00
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง 1210 29 ต.ค. 2555 09.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง 1210 29 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง พ.3 29 ต.ค. 2555 09.00
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง พ.4 29 ต.ค. 2555 09.00
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สวนป่าอาคาร 2 29 ต.ค. 2555 09.00
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สวนป่าอาคาร 2 29 ต.ค. 2555 09.00
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สวนป่าอาคาร 2 29 ต.ค. 2555 09.00
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สวนป่าอาคาร 2 29 ต.ค. 2555 09.00
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เวทีอาคาร 2 29 ต.ค. 2555 09.00
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เวทีอาคาร 2 29 ต.ค. 2555 09.00
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง 2106 29 ต.ค. 2555 09.00
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง 2106 29 ต.ค. 2555 09.00
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สนามฟุตบอล 29 ต.ค. 2555 09.00
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สนามฟุตบอล 29 ต.ค. 2555 09.00
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สนามฟุตบอล 29 ต.ค. 2555 09.00
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สนามฟุตบอล 29 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1304 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1306 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 3303-3304 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 3305-3306 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1305 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม สนามบาสเก็ตบอล เวทีกลางแจ้ง 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม สนามบาสเก็ตบอล เวทีกลางแจ้ง 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1205 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1207 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1308 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1303 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1301 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา 29 ต.ค. 2555 00.00-00.00
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง 121 29 ต.ค. 2555 09.00
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง 221 29 ต.ค. 2555 09.00
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง 133 29 ต.ค. 2555 09.00
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง 134 29 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 2302 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 2303 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 2203 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 2204 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 2207 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 2208 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 2205 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 2205 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 2304 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 2305 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 2306 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ข้างหอประชุม ห้อง ลานม้าหินอ่อน 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ข้างหอประชุม ห้อง ลานม้าหินอ่อน 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
14 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
15 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
16 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
17 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
18 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
19 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
20 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
21 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
22 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
23 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
24 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
25 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
26 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
27 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
28 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
29 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
30 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
31 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
32 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
33 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
34 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 29 ต.ค. 2555 08.30
35 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 29 ต.ค. 2555 08.30
36 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 29 ต.ค. 2555 08.30
37 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 13.00
38 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
39 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
40 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
41 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
42 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
43 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
44 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
45 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
46 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
47 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
48 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 13.00 - 16.00
49 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 13.00 - 16.00
50 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
51 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
52 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 13.00 - 16.00
53 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 13.00 - 16.00
54 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
55 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
56 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
57 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
58 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 08.30 - 12.00
59 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 08.30 - 12.00
60 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 08.30 - 12.00
61 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 08.30 - 12.00
62 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 08.30 - 12.00
63 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 08.30 - 12.00
64 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 08.30 - 12.00
65 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 08.30 - 12.00
66 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 29 ต.ค. 2555 00.00-00.00
67 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 29 ต.ค. 2555 00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000615 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 29 ต.ค. 2555 08.30
2 000616 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 29 ต.ค. 2555 08.30
3 000617 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 29 ต.ค. 2555 08.30
4 000618 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 29 ต.ค. 2555 08.30
5 000619 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 08.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์สนามเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2555 09.00
2 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา เต็นท์สนามอเนกประสงค์ ห้อง เต็นท์สนามอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2555 09.00
5 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
6 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา เต็นท์สนามเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2555 09.00
7 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 5101 29 ต.ค. 2555 09.00
8 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา เต็นท์สนามเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2555 09.00
9 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
10 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 5101 29 ต.ค. 2555 09.00
11 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
12 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00
13 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00
14 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง หน้าหอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
15 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
16 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ห้อง 5101 29 ต.ค. 2555 09.00
17 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 29 ต.ค. 2555 09.00
18 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง หน้าหอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
19 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
20 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารเกษตร 29 ต.ค. 2555 09.00
21 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 5101 29 ต.ค. 2555 09.00
22 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง อาคารเกษตร 29 ต.ค. 2555 09.00
23 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
24 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
25 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
26 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 5101 29 ต.ค. 2555 09.00
27 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
28 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 5101 29 ต.ค. 2555 09.00
29 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
30 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
31 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
32 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุมทิศตะวันออก ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 29 ต.ค. 2555 09.00
33 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
34 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุมทิศเหนือ ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 29 ต.ค. 2555 09.00
35 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 5102 29 ต.ค. 2555 09.00
36 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุม ชั้น 2 ห้อง หอประชุมชั้น 2 29 ต.ค. 2555 09.00
37 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุมทิศใต้ ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 29 ต.ค. 2555 09.00
38 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 5103 29 ต.ค. 2555 09.00
39 000620 การประกวดโครงงาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
40 000621 การประกวดโครงงาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.6
-

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6304 29 ต.ค. 2555 09.00
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6305 29 ต.ค. 2555 09.00
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 644 29 ต.ค. 2555 09.00
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6405 29 ต.ค. 2555 09.00
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6406 29 ต.ค. 2555 09.00
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6407 29 ต.ค. 2555 09.00
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6306 29 ต.ค. 2555 09.00
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6307 29 ต.ค. 2555 09.00
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6208 29 ต.ค. 2555 09.00
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา นนทรี 1 ห้อง นนทรี 1 29 ต.ค. 2555 09.00
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา นนทรี 2 ห้อง นนทรี 2 29 ต.ค. 2555 09.00
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6206 29 ต.ค. 2555 09.00
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6207 29 ต.ค. 2555 09.00
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6208 29 ต.ค. 2555 09.00
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6208 29 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา สวนป่า หน้าอาคารดนตรี ห้อง สวนป่า หน้าอาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 09.00
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา สวนป่า หน้าอาคารดนตรี ห้อง สวนป่า หน้าอาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 09.00
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้องสภานักเรียน ห้อง ห้องสภานักเรียน 29 ต.ค. 2555 09.00
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้องสภานักเรียน ห้อง ห้องสภานักเรียน 29 ต.ค. 2555 09.00
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้องโสตฯ ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 09.00
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้องโสตฯ ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 09.00
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้องภาษาไทย ห้อง ห้องภาษาไทย 29 ต.ค. 2555 09.00
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้องภาษาไทย ห้อง ห้องภาษาไทย 29 ต.ค. 2555 09.00
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ห้อง 135 29 ต.ค. 2555 09.00
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ห้อง 136 29 ต.ค. 2555 09.00
11 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง 333 29 ต.ค. 2555 09.00
12 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง 334 29 ต.ค. 2555 09.00
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง 343 29 ต.ค. 2555 09.00
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง 344 29 ต.ค. 2555 09.00
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง 345 29 ต.ค. 2555 09.00
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง 346 29 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000164 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
2 000148 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4302 29 ต.ค. 2555 09.00
3 000154 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4302 29 ต.ค. 2555 09.00
4 000152 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4302 29 ต.ค. 2555 09.00
5 000149 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4303 29 ต.ค. 2555 09.00
6 000151 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
7 000165 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
8 000155 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4302 29 ต.ค. 2555 09.00
9 000177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
10 000180 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4402 29 ต.ค. 2555 09.00
11 000183 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
12 000170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
13 000174 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
14 000178 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
15 000171 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4402 29 ต.ค. 2555 09.00
16 000175 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
17 000179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ห้อง 4402 29 ต.ค. 2555 09.00 - 16.30
18 000182 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
19 000186 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 4404 29 ต.ค. 2555 09.00
20 000187 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
21 000226 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
22 000229 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 6406 29 ต.ค. 2555 09.00
23 000215 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
24 000218 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
25 000221 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 6406 29 ต.ค. 2555 09.00
26 000231 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
27 000232 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
28 000227 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
29 000230 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6407 29 ต.ค. 2555 09.00 - 16.30
30 000216 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
31 000219 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
32 000222 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
33 000127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
34 000132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1303 29 ต.ค. 2555 08.30
35 000130 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
36 000133 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
37 000131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
38 000248 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
39 000251 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
40 000254 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
41 000257 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
42 000255 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
43 000256 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
44 000144 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
45 000146 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
46 000145 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
47 000147 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
48 000168 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
49 000172 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00
50 000162 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
51 000167 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
52 000189 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์สนามเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2555 09.00
53 000181 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์สนามเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2555 09.00
54 000184 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
55 000190 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
56 000185 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
57 000188 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
58 000195 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
59 000193 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
60 000196 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์สนามเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2555 09.00
61 000194 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
62 000197 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
63 000200 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
64 000205 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์สนามเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2555 09.00
65 000201 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
66 000204 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
67 000209 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
68 000214 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
69 000212 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
70 000208 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
71 000213 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ห้อง 5501 29 ต.ค. 2555 09.00 - 16.30
72 000217 การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
73 000220 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
74 000223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
75 000224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
76 000225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง อาคารเกษตร 29 ต.ค. 2555 09.00
77 000228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
78 000236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
79 000234 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
80 000237 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
81 000233 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
82 000235 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
83 000242 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
84 000021 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
85 000029 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
86 000240 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
87 000246 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
88 000025 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
89 000238 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
90 000244 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2304 29 ต.ค. 2555 09.00 - 16.30
91 000027 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 2304 29 ต.ค. 2555 08.30
92 000239 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
93 000020 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
94 000245 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
95 000028 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
96 000243 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
97 000022 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
98 000241 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
99 000247 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
100 000030 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
101 000026 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
102 000037 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
103 000042 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
104 000249 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
105 000252 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
106 000038 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
107 000250 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
108 000041 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
109 000253 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
110 000078 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
111 000051 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
112 000081 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
113 000059 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
114 000075 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
115 000091 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 29 ต.ค. 2555 08.30
116 000090 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
117 000102 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
118 000096 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
119 000092 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
120 000093 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 29 ต.ค. 2555 08.30
121 000622 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 29 ต.ค. 2555
122 000103 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
123 000097 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
00.00-00.00

ดูแลระบบ ครูสำราญ ปัญญา ร.ร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 081-965-0635 [email protected]
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]