หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-rayong62

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสัจจา ช่างต่อโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุดใจ กิจสำเร็จโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสายฝน คัมภ์พิภพโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางมาลี เรืองศรีโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นางสาวภัทรพร ไหลไพบูลย์โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์กรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนาตยา สายัณห์โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี โสดขุนทดโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสุกัลยา ชลเสถียรโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางบุษยมาลย์ บุญญพันธุ์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. นางจินพร เพ็ชรฉกรรจ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเรณู เงาะจันทราโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
2. นางสุดฤทัย ราษฎรศักดิ์โรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นางสาวกิรณา บุญรักษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
4. นางพรทิพย์ อมรพันธ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางกชกร มิ่มกระโทกโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ จึงสว่างโรงเรียนพานทองกรรมการ
2. นางศรีวิไล เพียรพิทักษ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุทธิโชค โภชนะสมบัติโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
4. นางนัฏฐภรณ์ แก่นสารโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นายประจักษ์ ส่องสว่างโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสำอาง ลีลาภิรมย์ชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวพัชนี ควรหาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นายสุขรัก สร้อยทองโรงเรียนเมืองนครนายกกรรมการ
5. นางสาวอัมพร พุยศิริโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางรำไพ ภูถาวรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมกรรมการ
2. นางขวัญใจ นาคเสวีโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
3. นางเต็มใจ โม้สูงเนินโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวมณฑา เจริญประโยชน์โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา ปิณฑวิหคโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางปทุมพร ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางพจนีย์ พรมคำบุตรโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางอัจฉรา สร้อยตันโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางรัชดาวัลย์ สวนจันทร์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวสุรภี หนูเรียงสายโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพุดซา นุสติโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสาวอรศิริ จั่นบำรุงโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางนภัทร มีศรีเดชาโรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นางกรรณิกา เกิดชูชื่นโรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
5. นางคำนึง ผุดผ่องโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางบุญธิดา จูสิงห์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
2. นางขนิษฐา ขุมทองโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ บุบผาสังข์โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)กรรมการ
4. นางสาวประเทือง สุขแสวงโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญญวีร์ บุญศรีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางรดากานต์ กาญจนวิสิษฐ์ผลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
2. นายวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางอารี รุ่งเรืองโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอรนุช สีสดโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวปริศนา แซ่อั้งโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมฤทัย หันจันทร์ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
2. นางฐิติพร ประสพโชคอำนวยครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
3. นางรัชดาวัลย์ หิรัณยากาศครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
4. นายกัมพล จิตรเอื้ออารีย์กุลครู โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
5. นางสาวอมรพันธ์ สำเภาครู โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ทิพย์วงษ์ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
2. นางธันยนันท์ จันเตครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ หอมขจรครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗กรรมการ
4. นายเสวตร โคตรนาราครู โรงเรียนอุทกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขสถิตย์ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
2. นางอรุณี ตั๊นงามครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
3. นางอาภรณ์ อินทรเกษมครู โรงเรียนสิงห์สมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
4. นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาคครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
5. นางกุสุมา เพ็ชรพิมายครู โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ ไวสู้ศึกครู โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
2. นายจิตบุณย์ กุลสุวรรณครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
3. นางศิราณี ปลัดสุตินครู โรงเรียนสิงห์สมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
4. นางสาวรัชตา เกาะเสม็ดครู โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
5. นางสาวพินธุ์สุดา จันทรครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ เชี่ยวชาญครู โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗กรรมการ
2. นางวัชรา จรูญผลครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
3. นางวีราภรณ์ จิรวรรณาภรณ์ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
4. นายไพโรจน์ ทระกุลพันธ์ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ คชรินทร์ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายไมตรี สมบูรณ์ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
2. นายบุรินทร์ บำรุงรักษ์ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
3. นางสาวนัฐฏ์ธปภา หมายพาณิชย์ครู โรงเรียนอรัญประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗กรรมการ
4. นายศรายุทธ ประโหมดครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
5. นางสาวภิติพร นวพันธุ์ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ นาคชำนาญครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
2. นางสาวกัลยา อัมพุชินีวรรณครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
3. นางสาวอันธิฌา โพธิ์เจริญโยธินครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
4. นางภัสพร วรรณพฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา เปาอินทร์ครู โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
6. นายสมชาย พิมพ์เงินครู โรงเรียนดัดดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖กรรมการ
7. นางศุภรัตน์ สุระครู โรงเรียนบ้านค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
8. นางสาวศิริพร แก้วกัณหาครู โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
9. นางบุศรินทร์ คำมฤทธิ์ครู โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
10. นายอลงกรณ์ อยู่เจริญครู โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ พลาชีวะครู โรงเรียนนิคมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
12. นางสุดตา จำรัสแนวครู โรงเรียนนิคมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
13. นางสาวอรวรรณ อัชชพันธ์ครู โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
14. นางดวงพร เพ็ชรฉกรรจ์ครู โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
15. นางจีราวดี เกียรติกิตติพงษ์ครู โรงเรียนบ้านค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางศศิธร จันทวีครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
2. นายบุญนำ เกษีครู โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
3. นางนิตยา ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
4. นางเสาวณีย์ วงศ์อ้อยครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
5. นางอุษณีย์ สนพลอยครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา วงค์ขันครู โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
7. นางนิธิมา เขมะบาลครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒กรรมการ
8. นางปัทมา คงกระจ่างครู โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
9. นางรุ่งณภา บุญสอนครู โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
10. นางสาววิชุดา คงวัฒนะครู โรงเรียนดัดดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖กรรมการ
11. นางสาวเพ็ญจันทร์ บรรเทากิจครู โรงเรียนบ้านค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
12. นางสาวปวริสา เรืองภักดีครู โรงเรียนบ้านค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
13. นางสายฝน แก้วธรรมมาครู โรงเรียนนิคมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
14. นางสุภาพร เศรษฐไตรรัตน์ครู โรงเรียนนิคมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ
15. นายปัทม์ สินพานิช โรจนพงษ์ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘กรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกนิษฐา อุ่นอนันต์ครู คศ.3โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิตครู คศ.2โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี) กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางอุทัย ภราดาไทยครู คศ.3โรงเรียนวัดบางพระ จังหวัดนครปฐมกรรมการ
4. ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. นายวิโรจน์ เครือภู่อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ ชิวปรีชาอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีกรรมการ
7. นางจำเนียร วงศ์สุทธิ์ครู คศ.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
8. นางนิสารัตน์ มั่นประสิทธิ์ครู คศ.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" จังหวัดระยองกรรมการ
9. นางสมใจ สุวรรณสมบัติครู คศ.2 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
10. นางอารี สุวรรณลมัยครู คศ.2 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
11. นางสาวนฤมล ในทองครู คศ.2 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยองเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางภาลัย สิรีสีครู คศ.3โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
2. ดร.วิชญา กันบัวอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวนภา ตั้งเตรียมจิตมั่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางสมพร บุษปวนิชครู คศ.3โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
5. นายสลิล ชั้นโรจน์อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีกรรมการ
6. ดร.ยุภาพร สมีน้อยอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีกรรมการ
7. นางปราณี พราหมทัศครู คศ.3โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยองกรรมการ
8. ดร.รัศมี ฉิมขันธ์ครู คศ.2โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรีกรรมการ
9. นายปิยะพงษ์ กลางจอหอครู คศ.2โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานครกรรมการ
10. นายวิทยา ปธานราษฎร์ครู คศ.3 โรงเรียนแกลงกรรมการ
11. นางปนัดดา ทันตประเสริฐกุลครู คศ.3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
12. นางภิรมย์ ณรงค์ชัยรังสีครู คศ.3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
13. นางปรียา ศรีชาติครู คศ.2 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
14. นายสมศักดิ์ โสพังครู คศ.1 โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยองเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญชู จันทร์ทิพย์วารีครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
2. นางสาวอัธยา บุณยรัตเศรณีครู คศ.2 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางสุทิน เวทวงษ์ครู คศ.2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยอง จังหวัดระยองกรรมการ
4. นางรุ่งนภา ศรีวสุทธิ์ครู คศ.2 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ โรมาครู คศ.2 โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
6. นางเจนจิรา ชมกุลครูผู้ช่วย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยองเลขานุการ
7. นางสาวสดายุรัตน์ รามัญวงษ์ครู คศ.2 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
8. นางรัชนี พรมจันทร์ครู คศ.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" จังหวัดระยองเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางแววเนตร คังคายะครู คศ.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
2. นางมณฑา นนทศักดิ์ครู คศ.3 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์ครู คศ.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายสัญรัฐ แพทย์พิทักษ์ครู คศ.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราดกรรมการ
5. นางภษพอน ประภาครู คศ.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีกรรมการ
6. นายทีปกร แสงอินทร์ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยองเลขานุการ
7. นางสาวกาญจนา บุญเคนครู คศ.2 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
8. นายฉัตรชัย หัสดรครู คศ.1 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายไชยนิเวศน์ ยิ้มขาวครู คศ.3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยองกรรมการ
2. นางสาวเนตรราตรี ท้าวโสมครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางอรอนงค์ สกุลกล้าครู คศ.2 โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
4. นางสาวมนต์รวี บรรจงจิตต์ครู คศ.2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง จังหวัดระยองกรรมการ
5. นางสาวสุปราณี ศรีวิชาครู คศ.2 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยองกรรมการ
6. นางสาวสุชาดา ศิริล้นครู คศ.3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
7. นายวัฒนชัย ยอดมาลีครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยองเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ศิริวิสูตรครู คศ.3โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นายวุฒิคุณ รัตนเพทายครู คศ.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ปิยเดชโพธิวงศ์ครู คศ.2โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายประทุม คงเมืองครู คศ.2 โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
5. นางวันดี พิมพิเสนครู คศ.1 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง กรรมการ
6. นางหอมหวน การสุวรรณ์ครู คศ.2 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยองเลขานุการ
7. นางอำนวยพร สืบเสนาะครู คศ.2 โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยองเลขานุการ
8. นางนันทิยา เสวะกะครู คศ.3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
9. นางสาวสุภาภรณ์ เอกเผ่าพันธ์ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางภพพร เผ่าพงศ์ช่วงครู คศ.3โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ จันโทภาศรองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
3. นายโกศล มั่นจิตครูผู้ช่วย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยองกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ประทุมภาครู คศ.2 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา จังหวัดระยองกรรมการ
5. นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤตครู คศ.2 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยองกรรมการ
6. นายสุพลวัฒณ์ จันทร์คงครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
7. นางสาวจิราพร เพ็ชจิตครู คศ.1 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จังหวัดระยอง เลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นายศักรินทร์ วงษ์แหยมครู คศ.3โรงเรียนปางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
2. นางสาวสุทิศา ตันติกุลวิจิตรครู คศ.3โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาววิชชุดา งามอักษรครู คศ.3โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางอำพร ศาตะโยธินครู คศ.3โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาววารุณี มาจำเนียรครู คศ.2โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาทกรรมการ
6. นางสาวราตรี หาญนอกครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดป่าประดู่เลขานุการ
7. นางสาววันดี อรัญวงศ์ครู คศ.1 โรงเรียนห้วยยางศึกษา จังหวัดระยอง เลขานุการ
8. นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ธาครู คศ.1 โรงเรียนชำนาญการสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย พึ่งคำครู คศ.3โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐมกรรมการ
2. นางภาวิณี เกษศิริครู คศ.3โรงเรียนคิชกูฎวิทยา จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายสง่า ทองอุดมครู คศ.2โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุวะนิต สุระสังข์ครู คศ.2โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวณรงค์ จันทรมหาครู คศ.2 โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยองกรรมการ
6. นายอมร สุดแสวงครู คศ.1 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
7. นางสาววารุณี ศรีงามครู คศ.1 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยองเลขานุการ
8. นายปิยะ มีนาครู คศ.1 โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยองเลขานุการ
9. นางสาววรรณา ทองมณีครู คศ.2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยอง จังหวัดระยองเลขานุการ
10. นางอทิตา มณีแสงครู คศ.3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
11. นางสาวปัณรสี ภิญโญครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางทมยันต์ สงวนไวพานิชกุลครู คศ.3โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรีกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ สิงห์ตาครู คศ.3โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
3. นางนงนุช มิตรพระพันธ์ครู คศ.3โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ศรัณยุตม์ครู คศ.3โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยองกรรมการ
5. นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธาครู คศ.2โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ จังหวัดระยองกรรมการ
6. นางสาวเกตุวรี ยศยิ่งยงครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
7. นางพรพรรณ โมกระหงษ์ครู คศ.3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ปัญจเวทีกุลครู คศ.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
2. นายปวีณ สุวรรณรัตน์ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายสุรินทร์ สุรรัตนากรครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ วงค์อ้ายนักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กทม.กรรมการ
5. นายพัลลภ ไชยเจริญครู คศ.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17กรรมการ
6. นายณัฐพล รัตนภูเบศธ์ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
7. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครู คศ.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดลพบุรีกรรมการ
8. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครู โรงเรียนวัดบ้านพริก จังหวัดนครนายกกรรมการ
9. นางสาววรัญญา พันธุ์วงศ์ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายภูมิใจ บุญภูมิที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
11. นายสุรเกียรติ ลิบลับที่ปรึกษากิจกรรม นักวิชาการ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
12. นายอธิกร หงชุมพลที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
13. นายอนุลัส วิวัตตกุลที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
14. ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดีที่ปรึกษา สวทช.กรรมการ
15. นายศุภราช แก้วมีศรีครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
16. นายธนวรรณ สุระธรรมนิติครู คศ.2 โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยองเลขานุการ
17. นางสาวณัฏฐา เปลี่ยนผึ้งครู คศ.1 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยองเลขานุการ
18. นางสาวสุนันทา เอี่ยมประเสริฐครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
19. นางสาวกนกวรรณ ประมวลครู โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยองเลขานุการ
20. นางชยาภรณ์ แก้วตาครู โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยองเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ปัญจเวทีกุลครู คศ.3โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
2. นายปวีณ สุวรรณรัตน์ครู คศ.3โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายสุรินทร์ สุรรัตนากรครู คศ.3โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ วงค์อ้ายนักวิชาการศึกษา สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายพัลลภ ไชยเจริญครู คศ.3โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
6. นายณัฐพล รัตนภูเบศธ์ครู คศ.3โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
7. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครู คศ.3โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดลพบุรีกรรมการ
8. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครู โรงเรียนวัดบ้านพริก จังหวัดนครนายกกรรมการ
9. นางสาววรัญญา พันธุ์วงศ์ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายภูมิใจ บุญภูมิที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
11. นายอธิกร หงชุมพลที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
12. นายอนุลัส วิวัตตกุลที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
13. นายสุรเกียรติ ลิบลับที่ปรึกษากิจกรรม นักวิชาการ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
14. ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดีที่ปรึกษา สวทช.กรรมการ
15. นายลำพอง ชมอิ่มครูคศ.3 โรงเรียนหัวหิน สพม.เขต10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
16. นายธนวรรณ สุระธรรมนิติครู คศ.3 โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยองเลขานุการ
17. นางสาวณัฏฐา เปลี่ยนผึ้งครู คศ.1 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยองเลขานุการ
18. นางสาวสุนันทา เอี่ยมประเสริฐครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
19. นางสาวกนกวรรณ ประมวลครู โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยองเลขานุการ
20. นางชยาภรณ์ แก้วตาครู โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยองเลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยที่ปรึกษากิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สนก.สพฐ. จังหวัดนนทบุรีกรรมการ
2. นายสุรเกียรติ ลิบลับที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศกองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายอนุลัส วิวัตตกุลที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศกองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นายภูมิใจ บุญภูมิที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศกองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายดล ชื่นประไพที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศกองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นายอธิกร หงษ์ชุมพลที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศกองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
7. นายวัชระ บัวเดิมที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศกองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
8. นายกริชชัย เพียรดวงศรีครู คศ.3โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรีกรรมการ
9. นายสุรินทร์ สุรัตนากรครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
10. นายพัลลภ ไชยเจริญครูโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
11. นายณัฐพล รัตนภูเบศธ์ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
12. นายทนงค์ศักดิ์ ทองสินธุ์ครู โรงเรียนเทพา สพม.16 จังหวัดสงขลากรรมการ
13. นายแอ๊ด ชาวน่านครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยากรรมการ
14. นางสาวดวงแข เพชรเรือนทองรองผอ. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จังหวัดกระบี่กรรมการ
15. นางสาวกมลชนก วิชาดีครู โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่กรรมการ
16. ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผลอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
17. ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดีที่ปรึกษา สวทช.กรรมการ
18. นายลำพอง ชมอิ่มครูคศ.3 โรงเรียนหัวหิน สพม.เขต10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
19. นายกิติศักดิ์ ดีพื้นครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
20. นายจิระศักดิ์ กล้าวิจารณ์ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
21. นายบรรเลง ทิมธรรมครู คศ.3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
22. นายวิทยา สุวรรณพิทักษ์ครู คศ.3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
23. นางสาวอัมราพร พันธ์ทองครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
24. นายจิรายุ เมียงมากครู คศ.1 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง เลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยที่ปรึกษากิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สนก.สพฐ. จังหวัดนนทบุรีกรรมการ
2. นายสุรเกียรติ ลิบลับที่ปรึกษากิจกรรม นักวิชาการ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายอนุลัส วิวัตตกุลที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นายภูมิใจ บุญภูมิที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายดล ชื่นประไพที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นายอธิกร หงชุมพลที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
7. นายวัชระ บัวเดิมที่ปรึกษากิจกรรม กองช่างอากาศ กองทัพอากาศ สนก.สพฐ. กรุงเทพมหานครกรรมการ
8. นายกริชชัย เพียรดวงศรีครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรีกรรมการ
9. นายแอ๊ด ชาวน่านครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยากรรมการ
10. นายทนงค์ศักดิ์ ทองสินครู โรงเรียนเทพา จังหวัดสงขลากรรมการ
11. นางสาวดวงแข เพชรเรือนทองรองผอ. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จังหวัดกระบี่กรรมการ
12. นางสาวกมลชนก วิชาดีครู โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่กรรมการ
13. ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผลอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
14. นายสุรินทร์ สุรัตนากรครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
15. นายพัลลภ ไชยเจริญครูโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
16. นายณัฐพล รัตนภูเบศธ์ครู คศ.3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
17. ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดีที่ปรึกษา สวทช.กรรมการ
18. นายลำพอง ชมอิ่มครูคศ.3 โรงเรียนหัวหิน สพม.เขต10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
19. นายคงคา ศรีประเสริฐ์ครูโรงเรียนตากสินระยองกรรมการ
20. นางสาวอังศนา แต้มดีครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
21. นายเกษมสิน วรรณธนะครูโรงเรียนสาคลีวิทยา จังหวัดอยุธยากรรมการ
22. นายพงษ์ศักดิ์ หอมมากครูโรงเรียนวัดวังปลาจีด จังหวัดนครนายกกรรมการ
23. นายบรรเลง ทิมธรรมครู คศ.3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
24. นายวิทยา สุวรรณพิทักษ์ครู คศ.3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
25. นางสาวอัมราพร พันธ์ทองครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองเลขานุการ
26. นายจิรายุ เมียงมากครู คศ.1 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเรณู ศรีสุภาโรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายอัจน์ กัลยาณคุปต์นักดนตรี แซกโซโฟน จากเวทีการประกวดThailand'Gottalentเข้ารอบ12 คนสุดท้ายกรรมการ
3. นางภณัญญา วงษ์สรรพ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางอังคณา อินทรเพชรโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นายสมพงษ์ หุ่นสะดีโรงเรียนสิงห์สมุทรเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ัพันตรีกิตติธัช แสนภูวากรรมการตัดสินการขับร้องและดนตรีจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจวบคีรีขันธ์ประธาน
2. นางเรณู ศรีสุภาโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นายอัจฉ์ กัลยสณคุปต์นักดนตรี แซกโซโฟนจากเวทีการประกวดThailand's GotTalent เข้ารอบ 12คนสุดท้ายกรรมการ
4. นางอังคณา อินทรเพชรแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางภณัญญา วงษ์สรรพ์โรงเรียนแกลงวิทยสถาวรเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ดร.นัทกาญจน์ รัตนวิจิตรโรงเรียนราขวินิตมัธยม ประธาน
2. นางชบา อ่อนนาคโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นางสิรภัทร เกิดผลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
4. นางแสงดาว ผมงามโรงเรียนบางระจันวิทยา สพม.5 สิงห์บุรีกรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์โรงเรียนระยองวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีพร เอี้ยวถาวรข้าราชการบำนาญ เชี่ยวชาญโครงงาน สพม.3 นนทบุรีประธาน
2. นางสาวศิรินัย ซาซาโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม.1กรรมการ
3. นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอมโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการ
4. นางเพ็ญพร พุ่มกุมารศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.9กรรมการ
5. นางอุษา เทียนลมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายธนากร ผิวนวลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธาน
2. นางสาววิไล จรุงพันธ์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา ฉลองโรงเรียนแกลงวิทยสถาวรกรรมการ
4. นางมลทิพย์ ทองสุขโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสุพิชฌาย์ สวัสดิ์ราษฎร์โรงเรียนระยองวิทยาคมเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายศุภกร มรกตศึกษานิเทศก์ ชำนาการพิเศษ ราชบุรี สพป. เขต 2ประธาน
2. นางสำเนาว์ ศรีอรุณโรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์๑ สพม.3กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีฐาณิตา สว่างฉายโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางรัตนา สาตรมูลโรงเรียนแกลงวิทยสถาวรกรรมการ
5. นายวิรัช เครือทองโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายศักดิ์ผจญ เริงใจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ)อยุธยาประธาน
2. นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วงศึกษานิเทศก์กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
3. นางใบพร กัลยาณคุปต์ผู้อำนวยการศูนย์สานรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกมลวัล ยุวเสวีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวธารทิพย์ อุปะไชยโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณศิริ วรสิทธิ์กรรมการ อคกส. ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวประภาพร ศิริประกายศิลป์โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี สพม.9กรรมการ
3. นางสาวนัยนา บำเพ็ญทานโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางวรารัตน์ ชาติศิริโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกฤตาพร วัดวังโรงเรียนนิคมวิทยาเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกัณหา อัมพวันข้าราชการบำนาญศึกษานิเทศก์ประธาน
2. นางสาวกัลยา มั่นในธรรมโรงเรียนราชวินิตกรรมการ
3. นางรัศมี รักษาวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกี่ยรติพระศรีนครินทร์ระยองกรรมการ
4. นางกรณิศ หาญกิจอุดมสุขโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิตรา ปานสกุณครู่ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางบังอร ควรประสงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.17กรรมการ
2. นางอรพินทร์ เจนจิตศิริโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกิตต์นิษฐ์ทิชา สาครพานิชโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดระยองกรรมการ
5. นางสาวอำไพ พ้นภัยพาลโรงเรียนบ้านค่ายเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางงามบุญ มหจำปาเรืองนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองประธาน
2. นางเยาวลักษณ์ แทนนิกรโรงเรียนศรียานุสรณ์ กรรมการ
3. นางชูจิตร ผิวเผื่อนศึกษานิเทศน์ ชำนาญการพิเศษ สพม.17กรรมการ
4. นางณิชาพร เมืองศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางอรุณวดี ทิพนาคโรงเรียนระยองวิทยาคมเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาธารา ธมฺมธโร เจ้าอาวาสวัดเนินกระปรอกประธาน
2. นายจรูญ งามประยูรโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายชมพู ศรียันต์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. พระปิยะศักดิ์ จันทสุวรรณโณวัดหนองโบสถ์กรรมการ
5. นางประทิน วัฒนานนท์โรงเรียนวัดป่าประดู่เลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ วิชัยรัตน์ครูสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชลบุรีประธาน
2. นายมานพ แนวกลางอาชีพอิสระกรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ สายสุดครูสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชลบุรีกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ เที่ยงตรงอาชีพอิสระกรรมการ
5. นางมัณฑนา บุณยุปกรณ์ครูพิเศษสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชลบุรีเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพลานพ บุหรั่นฉายรองผอ.รร.ปลวกแดงพิทยาคม สพม.18 ชลบุรี-ระยองประธาน
2. นายประทวน บุญเลิศครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม.18กรรมการ
3. นางอุไร วงศ์คำแสงครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม.18กรรมการ
4. นางสาวศุภมาศ เพชรสมบัติครูโรงเรียนอรัญประเทศ สพม.7 สระแก้วกรรมการ
5. นายดิเรก หนูน้อยโรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม.18เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางอุทุมพร ณ นครครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ สพม.เขต๒ประธาน
2. นางอรษา กมลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ชอบสะอาดโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวผาสุข จิตนาวสารโรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. นางผกายมาศ เชวงชุติรัตน์โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรีเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย พันทาครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม.18ประธาน
2. นางวันทนี นิ่มปุญญากำพงษ์ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ สพม.9 นครปฐมกรรมการ
3. นางสุนีย์ แจ้งใจครูโรงเรียนราชินีบูรณะ สพม.9 นครปฐมกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ เข้มคำครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม.18กรรมการ
5. นายบวรนันท์ รัตโนครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ สพม.18เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมหมาย พันทาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมประธาน
2. นางวันทนี นิ่มปุญญากำพงษ์ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ สพม.9 นครปฐมกรรมการ
3. นางสุนีย์ แจ้งใจครูโรงเรียนราชินีบูรณะ สพม.9 นครปฐมกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ เข้มคำโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายบวรนันท์ รัตโนครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ สพม.18เลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายแสงอุทิศ พรมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประธาน
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธาน
3. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวปิยรัฎธ์ ปู่ทาโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นายวิเชนทร์ คล้ายอ่อนโรงเรียนวัดบ้างชุ้งเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายแสงอุทิศ พรมเมืองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรประธาน
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธาน
3. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวปิยรัฎธ์ ปู่ทาโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการ
5. นายวิเชนทร์ คล้ายอ่อนโรงเรียนวัดบ้างชุ้งเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรประธาน
2. นางสาวกาญจนี บุพพัณหสมัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรองประธาน
3. นายธรรมรัตน์ นาคจรัสโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายโชดก เก่งเขตรกิจโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรประธาน
2. นางสาวกาญจนี บุพพัณหสมัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรองประธาน
3. นางอัญชลี พงษ์แตงโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายโชดก เก่งเขตรกิจโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางกรกฎ แพทย์หลักฟ้าสถาบันศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กประธาน
2. นางอัจฉรา พรนิมิตรโรงเรียนประตูชัยรองประธาน
3. นางสาวสมพร นิสยันต์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นายปัณณธร ญาณธรรมโรงเรียนวัดพรานนกกรรมการ
5. นางสาววัลภา รุ่งทวีทรัพย์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานครเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางกรกฎ แพทย์หลักฟ้าสถาบันศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กประธาน
2. นางสาวสมพร นิสยันต์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยารองประธาน
3. นายปัณณธร ญาณธรรมโรงเรียนวัดพรานนกกรรมการ
4. นางอัจฉรา พรนิมิตรโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
5. นางสาววัลภา รุ่งทวีทรัพย์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานครเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์โรงเรียนวัดไผ่ประธาน
2. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยารองประธาน
3. นายไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนันท์ กาญจนประภาโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจฯกรรมการ
5. นางสาวศรินดา มูฮะหมัดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์โรงเรียนวัดไผ่ประธาน
2. นายถาวร สุขสมัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยารองประธาน
3. นายไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนันท์ กาญจนประภาโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจฯกรรมการ
5. นางสาวศรินดา มูฮะหมัดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางทัศณีย์ จิรอังกูรสกุลโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงประธาน
2. นายเกียรติชัย เดชวรรณ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สมุทรปราการรองประธาน
3. นางพวงเพ็ญ แพนลาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ เขียวแก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
5. นางสาวจันธิมา คุ้มปลีโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเขมา แฉ่งฉายามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธาน
2. นางสาวธิดารัตน์ บุญรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรองประธาน
3. นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้งโรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุดาพร ยิ้มสินโรงเรียนบางประอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"กรรมการ
5. นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุลโรงเรียนวังไพรวิทยาคมเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายเขมา แฉ่งฉายามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธาน
2. นางสาวธิดารัตน์ บุญรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรองประธาน
3. นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้งโรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุดาพร ยิ้มสินโรงเรียนบางประอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"กรรมการ
5. นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุลโรงเรียนวังไพรวิทยาคมเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมประธาน
2. นายเป้ย เสถียรสถานีอุตุนิยมวิทยา พลิ้วรองประธาน
3. นายเอกชัย พงษ์อารีโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นายมณเฑียร เรียบเรียงโรงเรียนดอนคาวิทยาเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมประธาน
2. นายเป้ย เสถียรสถานีอุตุนิยมวิทยา พลิ้วรองประธาน
3. นายเอกชัย พงษ์อารีโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นายมณเฑียร เรียบเรียงโรงเรียนดอนคาวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา คชประเสริฐสาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประธาน
2. นางสาวปณิตา ภู่ประดิษฐ์ กรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทองสุข กรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทนา คชประเสริฐสาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประธาน
2. นางสาวปณิตา ภู่ประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทองสุขกรรมการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ สอดศรีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกประธาน
2. นายทวีศักดิ์ อัครวงษ์ดุริยางคศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ พึ่งทองคำโรงเรียนสารสาสน์เอกตรากรรมการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ อัครวงษ์ดุริยางคศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธาน
2. นายชัยวัฒน์ พึ่งทองคำโรงเรียนสารสาสน์เอกตรากรรมการ
3. นายกฤษณะ สอดศรีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกกรรมการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ ทางมีศรีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธาน
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายประโยชน์ ทางมีศรีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธาน
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสันติ อุดมศรีสาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประธาน
2. นายไพรัช ดำรงกิจถาวรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวเทพิกา รอดสการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสันติ อุดมศรีสาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประธาน
2. นายไพรัช ดำรงกิจถาวรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวเทพิกา รอดสการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.แผน เพิ่มสินกองดุริยางค์ทหารบกประธาน
2. นายนิมิต โอสถเจริญพิพิธภัณฑ์ช้าง จังหวัดสุรินทร์ กรรมการ
3. นายสมรักษ์ ชูศิริโรงเรียนราชประชาสมาสัยกรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.แผน เพิ่มสินกองดุริยางค์ทหารบกประธาน
2. นายนิมิต โอสถเจริญพิพิธภัณฑ์ช้าง จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. นายสมรักษ์ ชูศิริโรงเรียนราชประชาสมาสัยกรรมการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ม่วงแพรศรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธาน
2. นายชวโรฒน์ วัลยเมธีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม ม่วงแพรศรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธาน
2. นายชวโรฒน์ วัลยเมธีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเมธี พันธุ์วราทรสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธาน
2. นางสาวช่อทิพย์ ภู่มณีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรรมการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายเมธี พันธุ์วราทรสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธาน
2. นายณัฐพงศ์ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวช่อทิพย์ ภู่มณีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา บุญมาสูงทรงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธาน
2. นายสรายุทธ์ โชติรัตน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
3. นายบรรพต โปทาสาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายปรัชญา บุญมาสูงทรงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธาน
2. นายสรายุทธ์ โชติรัตน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
3. นายบรรพต โปทาสาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. ดร.รุจี ศรีสมบัติคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธาน
2. นายวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ อิงชำนิคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. ดร.รุจี ศรีสมบัติคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธาน
2. นายวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ อิงชำนิคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายภัทระ คมขำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธาน
2. นายชัชวาล สนิทสันเทียะคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายภัทระ คมขำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธาน
2. นายชัชวาล สนิทสันเทียะคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวอภิวัฒน์ อันพัฒนากูลศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวนิติพรรณ สุวาทโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
3. นายประสาน ธัญญะชาติคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
4. นางสาวมณรดา ศิลปบรรเลงโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวณารญา สายน้ำใสโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายสุเชาว์ หริมพานิชวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลประธาน
2. นางสาวสุจินต์ ศรีนรเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้ากรรมการ
3. นายกิตติภัณฑ์ ชิตเทพโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
4. นายอาทร ธนวัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ จำนงค์สารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายไชยยะ ทางมีศรีดุริยางคศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธาน
2. ดร.วีระ พันธุ์เสือคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
3. นายจตุพร สีม่วง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นายกิตติชัย ท่ากลางสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. นายวิเชียร กองโชคกองดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธาน
2. นางสาวสุภาพร มาสมบูรณ์โรงเรียนสิงห์สมุทรกรรมการ
3. นายวัฒนา ศรีสมบัติโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายมัธยมกรรมการ
4. นางสุรีรัตนา จำนงค์สารโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิมกรรมการ
5. นายพงศพิชญ์ แก้วกุลธรโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
2. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นางสาวอุทัยวรรณ ฮะสูงเนินโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยาโรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลวราห์ ปัญญาสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายมานพ วงษ์พิทักษ์โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรรมการ
5. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
2. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ สถาวรกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
2. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
3. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ สถาวรกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรุณ พิมพ์เพียงโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการ
2. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายปฤษฏี น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอรุณ พิมพ์เพียงโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ กรรมการ
2. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายปฤษฏี น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิงหา รักษาธรรมโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
2. นางสาววิมลทิพย์ เวชประสิทธิ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
3. นายโอฬาร พาชื่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาววิมลทิพย์ เวชประสิทธิ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
2. นายโอฬาร พาชื่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสิงหา รักษาธรรมโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโอฬาร พาชื่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสาววิมลทิพย์ เวชประสิทธิ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
3. นายสิงหา รักษาธรรมโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปรเมศร์ ชะโลธรโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
2. นายพรชัย ธนปารมีกุลโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิรัตน์ วงศ์ยืนโรงเรียนหัวถนนวิทยากรรมการ
2. นายสุริยะ บุญเจือโรงเรียนเทศบาล ๑ สถาวรกรรมการ
3. นายอดิเทพ ชาญเชิงยุทธชัยโรงเรียนพนัสพิทยาคมกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปฤษฎี น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายอรุณ พิมพ์เพียงโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญยิ่ง เหมือนแก้วโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
2. นางรุ่งฤดี หุ่นพวงโรงเรียนปรีชานุศาสน์กรรมการ
3. นายกฤช บุญอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวอุมาภรณ์ พัดเล็ก โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา กรรมการ
2. นายปวีณวัจ ปฏิสันถาวรโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายปิโยรส ศิลปวิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญยิ่ง เหมือนแก้วโรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการ
2. นางรุ่งฤดี หุ่นพวงโรงเรียนปรีชานุศาสน์ กรรมการ
3. นายกฤช บุญอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญยิ่ง เหมือนแก้วโรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการ
2. นางรุ่งฤดี หุ่นพวงโรงเรียนปรีชานุศาสน์กรรมการ
3. นายกฤช บุญอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอุมาภรณ์ พัดเล็ก โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา กรรมการ
2. นายปวีณวัจ ปฏิสันถาวรโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายปิโยรส ศิลปวิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวอุมาภรณ์ พัดเล็ก โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา กรรมการ
2. นายปวีณวัจ ปฏิสันถาวรโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายปิโยรส ศิลปวิจารณ์โรงเรียนวัฒนานุศาสน์กรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ธนปารมีกุล โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
2. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นายปรเมศร์ ชะโลธรโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพรชัย ธนปารมีกุล โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
2. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นายปรเมศร์ ชะโลธรโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรศิริ ถนอมกุลครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยนาฎศิลป์จันทบุรี กรรมการ
2. นางกิตติมา สุวรรณธาดาข้าราชการบำนาญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ปรกแก้วครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวธานี มังกะโรทัยครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
5. นายกฤตธัช โยมญาติครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรีกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวภัณฑิรา กอบศิลป์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยนาฎศิลป์จันทบุรีกรรมการ
2. นางอัษฎา จรัญชลครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จันทบุรีกรรมการ
3. นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ขวัญหวังครูโรงเรียนราชินีบนกรรมการ
5. นางชุติมา เจริญวงศ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.สุขสันติ แวงวรรณครูชำนาญการวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทองกรรมการ
2. นางสาวเบ็ญจมาศ ถวิลหวังครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นางธนัญญา สุภาศรีครูโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขกรรมการ
4. นางชวนจิต สมานทรัพย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทองกรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.สุขสันติ แวงวรรณครูชำนาญการวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทองกรรมการ
2. นางธนัญญา สุภาศรีครูโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขกรรมการ
3. นางชวนจิต สมานทรัพย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายไชยอนันต์ สันติพงษ์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นางสาวเบ็ญจมาศ ถวิลหวังครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิพงษ์ วิไลวงศ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบญมานุสรณ์ จันทบุรีกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนนาฎศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เรืองนนท์นาฎศิลปินพื้นบ้านกรรมการ
4. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นางวลัยพร กระทุ่มเขตนาฏศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีต กรมศิลปกรกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายวิสุทธิพงษ์ วิไลวงศ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบญมานุสรณ์ จันทบุรีกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนนาฏศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีต กรมศิลปกรกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ทองคำสุกนักวิชาการการละครและดนตรี กรมศิลปากรกรรมการ
4. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นางวลัยพร กระทุ่มเขตนาฏศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีต กรมศิลปกรกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางครึ้มพงษ์ สายทองคำนาฏศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยาครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
4. นางวนิตา กรินชัยนาฏศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางครึ้มพงษ์ สายทองคำนาฏศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ทองปานครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
4. นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยาครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีกรรมการ
5. นางวนิตา กรินชัยนาฏศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกรรมการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายพยุง เสนาะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
2. นายชารุต เพี้ยนศรีครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
3. นายปรมินทร์ สุนทรสุทธิโรจน์ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นายสงกรานต์ เจริญสุขครูโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อกรรมการ
5. นายชัยยะ ประสิทธิเวชานนท์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
แข่งขันมายากล ม.1-ม.6
1. นายพยุง เสนาะโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
2. นายชารุต เพี้ยนศรีครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
3. นายปรมินทร์ สุนทรสุทธิโรจน์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นายสงกรานต์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อกรรมการ
5. นายชัยยะ ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายดำรงค์ นิลเพ็ชร์โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เกษร์สุวรรณ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นายกิติพงษ์ คำประสิทธิ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ บุญชูโรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยองกรรมการ
5. นางวิไลรัตน์ ลีลาคหกิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย ปิยารมย์ข้าราชการบำนาญ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นายธนกร รองสกุลโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จังหวัดตราดกรรมการ
3. นางเมทินี ม่วงจินดาโรงเรียนนครนายกวิทยา จังหวัดนครนายกกรรมการ
4. นางเกวลิน ณัชธนิกปีติโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย บุญล้อมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายภัควัฒน์ บุญจริงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยองกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ปูผ้าโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายสุเทพ โตสุวรรณศึกษานิเทศก์ สพม.10กรรมการ
4. นายรัฐพล ถมยางกูรโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. นางจันทนา อมรประดิษฐ์กุลโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม จังหวัดชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเทียมศักดิ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" จังหวัดชลบุรีกรรมการ
2. นางสาวภัสสร จันทร์รุ่งอุทัยโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยองกรรมการ
3. นายพีระ อานมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยองกรรมการ
4. นายสัญชัย โพธิ์อิ่มโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. นายสุเทพ โตสุวรรณศึกษานิเทศก์ สพม.10กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายจิณณพัต ปั้นดีโรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
2. นางกาญจวรรณ หงษ์ทองโรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุลโรงเรียนสระยายโสมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ กำมหาวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯระยอง จังหวัดระยองกรรมการ
5. นางวนิดา เอี่ยมสอาดศึกษานิเทศก์ สพม.10กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสิตา บัวขาวโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม จังหวัดนครนายกกรรมการ
2. นางสาวมัณฑนา โพธิ์ศรีวังชัยโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จังหวัดตราดกรรมการ
3. นางสาวสมจิต ชื่นชมภูข้าราชการบำนาญ จังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ รูปงามวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางสาวณพสร แสงวิจิตรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ เครือฟ้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีกรรมการ
2. นางสาววรรณี ศริดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์ ชูศรีชัยโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางจีรภัทร เลิศวิมลลักษณ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายกกรรมการ
5. นางพรรณราย เทียมพยุหาโรงเรียนบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกุณฑล งาเจือโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราดกรรมการ
2. นางสุลัคน์ ณ รังษีโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จังหวัดตราดกรรมการ
3. นางเกื้อกูล สุขปิติโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุวาลี ลีลาวานิชกิจโรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยองกรรมการ
5. นางนิรมล วารีรัตนโรจน์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นางสาวสุภัคสิริ อ้นแพโรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นายเสน่ห์ สืบจากศรีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายกกรรมการ
4. นายพิชัย ชลสีมัธยาโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ ถึกสุวรรณโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราดกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางนพพร นามบุญศรีโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จังหวัดนครนายกกรรมการ
2. นายนรินทร์ ชัยศรีอนุรักษ์โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายสันต์ หนูปั้นโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายกกรรมการ
4. นางจงใจ แสงกระจ่างโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยองกรรมการ
5. นายสุเทพ โตสุวรรณศึกษานิเทศก์ สพม.10กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจีรวดี ทองประเสริฐโรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา กันทะวงศ์โรงเรียนจุราภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสุชาดา ศรัทธาผลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยองกรรมการ
4. นางปารณีย์ บุญจริงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยองกรรมการ
5. นางมณี หาญวีรกุลโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ พานทองโรงเรียนตาพระยา จังหวัดสระแก้วกรรมการ
2. นางอัจฉนา มุลิโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยองกรรมการ
3. นางนาตยา ล้อมวงษ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทองโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
5. นายอนิรุทธิ์ เดชเกาะเก่าโรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางณัฏฐยา ธารบุปผาโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีกรรมการ
2. นางบุปผา ตันตะราวงศาโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางพรจันทร์ ภูทองวิจิตรโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางดรุณา ม่วงทองโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายกกรรมการ
5. นางสาวณพสร แสงวิจิตรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอุบล บูรณะศรีศักดิ์โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
2. นางวนิดา เอี่ยมสอาดศึกษานิเทศก์ สพม.10กรรมการ
3. นางสาวภคภัทร อิทธิศุภกุลโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองกรรมการ
4. นางสุนันทา วิมลรัตน์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยองกรรมการ
5. นางวัลภา เจียมจุ้ยโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมร ฉายอรุณโรงเรียนศาลาตึกวิทยา จังหวัดนครปฐมกรรมการ
2. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยองกรรมการ
3. นางนงเยาว์ ยิ่งกว่าชาติโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยองกรรมการ
4. นางสาวเกตุแก้ว พันธนะวาทินโรงเรียนชลกันยานุกูล (แสนสุข) จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. นายอนิรุทธิ์ เดชเกาะเก่าโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางบุญเชิญ จิตรงามโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายกกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา เวศวงศ์ษาทิพย์โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" จังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางอรุณี ศรีสิทธิชูชาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางศรีเพ็ญ เถื่อนศิริข้าราชการบำนาญ จังหวัดนนทบุรีกรรมการ
5. นางจีรวดี ทองประเสริฐโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวนิดา เอี่ยมสอาดศึกษานิเทศก์ สพม.10กรรมการ
2. นางระพีพรรณ รุ่งโรจน์โรงเรียนชลกัลยานุกูล จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวมยุรี แก้วพิภพข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกองชุน ศรีบุรินทร์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยองกรรมการ
5. นางสาวนิภาภรณ์ พิชิตโรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยองกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์โรงเรียนสถาพรวิทยา จังหวัดนครปฐมกรรมการ
2. นางนลินทิพย์ เพชรวงษ์ดีโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางจิตริณี รุ่งสวัสดิ์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางพรรณี กรุณานนท์โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองกรรมการ
5. นางปรัชญ์ฐมา บัวแก้วโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรีกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทรัตน์ สนพลอยโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
2. นางสุภัทรวดี ศรีนามบุรีโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิรประภา โคกโพธิ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลงกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ เกษร์สุวรรณ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
2. นางสาวนงคราญ ทองเจือโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีพัชรมงคลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นายอิทธิพล เจริญเมืองโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
5. นางสาวนันทนา ดอกไม้วังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นายศิระ นกยูงทองสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)กรรมการ
7. นายจาฤภณ ศรีวิรัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา เพ็ชรบุรีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
2. นายศุภกร แน่นอุดรสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ช่างเหลาโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์โรงเรียนสระแก้ว กรรมการ
3. นายศิระ นกยูงทองสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นางจริยาภรณ์ คุ้มพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จกรรมการ
3. นางบุญชู บุญก่อโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นายชาตรี ดีมีศรีโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายภาณุพัฒน์ แผ้วพลสงโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายสุริยัน นุกูลกิจโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ หวานล้ำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวนัฏกาญจน์ วิจารณ์โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
2. นางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ แสงนาคโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางอำพร โพธิ์ขาวโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายธนัทเทพ สิงห์แก้วโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวฌาย์ณิตา กมขุนทดโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ฉิมพลอยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมฯกรรมการ
4. นายศรีศักดิ์ พูลสมบัติโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
2. นางสาวคนึงหา พรมเพชรโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นายอนุชิต ชโลธรสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)กรรมการ
4. นายวีระ คงกระจ่างโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภกร แน่นอุดรสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2กรรมการ
2. นางสุพรรษา เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดรางบัวกรรมการ
3. นางสาวชนาธิป ปะทะดวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
4. นายศราวุธ กิจงามโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลรัตน์ มีผดุงโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายพนภาค ผิวเกลี้ยงโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
3. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวชลิดา ชัยปฏิวัติโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
5. นายจาฤภณ ศรีวิรัญศึกษานิเทศก์ สพม.18กรรมการ
6. นายอนุชิต ชโลธรSIPAกรรมการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายจตุพร น้อยบุญสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสันติชัย บุญรักษ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ไชยสมบัติโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายนิพนธ์ การเพียรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนวัทย์ วรรธนะภูติThe Aspirers Group Co.,Ltdประธาน
2. นางสาวปนัดดา สาลีThe Aspirers Group Co.,Ltdกรรมการ
3. นายพัฒนา อาพรThe Aspirers Group Co.,Ltdกรรมการ
4. นายยืนยงค์ นิยมThe Aspirers Group Co.,Ltdกรรมการ
5. นายพนัส ชุณหสุวรรณThe Aspirers Group Co.,Ltdกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ คุ้มโภคาThe Aspirers Group Co.,Ltdกรรมการ
7. นายกฤษณ์ ยังดีโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
8. นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ ขวัญโพนวิทยาลัยเทคนิคระยองประธาน
2. นางสาวปิยะพร สุขประเสริฐวิทยาลัยเทคนิคระยองรองประธาน
3. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์สงวนหญิงกรรมการ
4. นางสาวกัญญณัช ขันนาคโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ ทับทิมทองวิทยาลัยเทคนิคระยองประธาน
2. นายนรกร ทิพย์สิงห์วิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ฟักฉ่ำวิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด แย้มกลิ่นวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายประธาน
2. นายอานุภาพ ดาวนพเก้าวิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
3. นางสาวสมหทัย งามสุขวิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
4. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ แสงทองโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ แกล้วกล้าวิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
2. นายจำลอง อ้นจรวิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
3. นางสาวณัฐพิมล วรแสนวิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
4. นางอัมพร สนองจิตเจริญบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายปฏิภาณ สำเนียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย จันทร์พัฒนพงศ์วิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
2. นายประภาส พวงชื่นวิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
3. นายเชียรชัย อารีย์วิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณนักวิชาการอิสระกรรมการ
2. นายเฉลิมพล สุรักษณาการนักวิชาการอิสระกรรมการ
3. นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณนักวิชาการอิสระกรรมการ
2. นายเฉลิมพล สุรักษณาการนักวิชาการอิสระกรรมการ
3. นายพรชัย ถาวรนานสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสมนาถ ยอดมณีครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ จังหวัดระยองกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ไทยประเสริฐครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. Mr.Mathew Wikinsonครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. Mr.Guy Christopher Barkerครูโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
5. Mr.David Israelssonครูโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราดกรรมการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี ทิมเจริญครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐมกรรมการ
2. นางสาวอุษา โล่กันภัยครูโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราดกรรมการ
3. MissLauren Rae Krisowatyครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. Mr.Robert Francis Olsenครูโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
5. MissRebecca Sue Kaemmeครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางปณิตา พรรณพัชราครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาทกรรมการ
2. นางพิมนภา ธุรกิจครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยองกรรมการ
3. Mr.Claudio Nardoneครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. Mr.Brian William Beattieครูโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราดกรรมการ
5. Mr.Gary Andrew Knightครูโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางกุลดา วินิชวิริยะกิจครูโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นางสาวจินตนา จิรเสาวภาคย์ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองกรรมการ
3. Mr.David Banks Hackfordครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. Mr.Carl Brownครูโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
5. Mr.Christian James Jensenครูโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราดกรรมการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์จิต อุ่นคำครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง พานิชเจริญครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. MissElizabeth Francis Boehlingครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. Mr.Brian Scott Lunsfordครูโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
5. MissCharlotte Wiliiansครูโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราดกรรมการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ โรจนอุดมวุฒิกุลครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาทกรรมการ
2. นางณัฏฐิณี อ๊อกกังวานโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ จังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
3. Mrs.Amanda Rene Harringครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยองกรรมการ
4. Mr.Shawn Caseyครูโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
5. Mr.David Mooreครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรีกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ คมขำครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นางสาววิลาลินี สินกิ่มโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ จังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
3. MissTracey Anna Dragovichครูโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
4. Mr.William Shields Putnam Jr.ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราดกรรมการ
5. Mr.Richard Nelsonครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรีกรรมการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางศศิลักษณ์ ธรรมกุลครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาทกรรมการ
2. นางอาภา สระพรหมครูโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
3. Mr.David Hackfordครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. MissTracey Jean Boulterครูโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
5. Mr.Antony Mearnsครูโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราดกรรมการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายมนัส หรั่งเทศครูโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐมกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญขวัญ คันธาวัฒน์ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรีกรรมการ
3. Mr.Aurelien Mickael Guzziครูโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสสครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรีกรรมการ
2. นายอัคคภาคย์ พลมาตย์ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. Mr.Sarah Louis Bateครูโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
4. MissCiara O Cannorครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรีกรรมการ
5. MissRebecca Susan Jossครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาทกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางศจี โรจนอุดมวุฒิกุลครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาทกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ วัฒนกุลเจริญครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. MissMadeleine Webb Mcmahonครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยองกรรมการ
4. Mr.Cody William Brownครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. Mr.Daniel Jay Justinครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราดกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพิชัย แก้วบุตรครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
2. MissPu Hongyuanครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. Mr.Tian Ban Chaoครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. MissZhou Yujieครูโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ พูลเจริญครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรีกรรมการ
2. นายพิชัย แก้วบุตรครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. MissPu Hongyuครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. Mr.Tian Ban Chaoครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยองกรรมการ
2. MissNatsuko Akagawaครูโรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. MissHaruka Aibaครูโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวจินดา เกิดมากผลครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการ
2. MissSayaka Okuyamaครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยองกรรมการ
3. Mr.Hideto Yoshidaครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ ไทยธรรมครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม.18 ชลบุรี - ระยองประธาน
2. นายสงกรานต์ ช้างดีห้างหุ้นส่วนจำกัด E.S.Q การประเมิน วุฒิทางลูกเสือ A.L.Tกรรมการ
3. นายสถาพร ภูระก้านตรงครูโรงเรียนสถาพรพิทยา สพม.18 ชลบุรี - ระยองกรรมการ
4. นายประหยัด วงษ์สุนทรครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม.18 ชลบุรี - ระยองกรรมการ
5. นายจำเนียร ทนศิริครูโรงเรียนระยองวิทยาคม สพม.18 ชลบุรี - ระยองกรรมการ
6. นางสาววารี รื่นเจริญครูโรงเรียนกาญจนะวิทยา ชลบุรีกรรมการ
7. นายอาณัติ ชุมเจริญครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.18 ชลบุรี - ระยองเลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายทำนอง ดวงแก้วผอ.รร.ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สพม.9 สุพรรณบุรีประธาน
2. นายจตุรงค์ อินทรรุ่งผอ.รร.ศรีวิชัยวิทยา วุฒิ L.T. สพม.9กรรมการ
3. จ.ส.อ.มาโนช โชคดีครูชำนาญการช่วยราชการ ศพส.วุฒิ L.T.สพม.9กรรมการ
4. นายสง่า สง่างามครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วุฒิ L.T.กรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นมณีครูรร.ชำฆ้อพิทยาคม สพม.18 ชลบุรี-ระยองเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ก้อนทองคำผอ.โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม.6 สมุทรปราการประธาน
2. นายพิทักษ์ สมานครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม.6 ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางอังคณา แสงสว่างครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม.6 ฉะเชิงเทราเลขานุการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายนนท์ แสงจันทร์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ระยอง 1ประธาน
2. นางสาวสาลี ผลจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จังหวัดระยองกรรมการ
3. นางภัทรวดี จันทวรรณรักษาการ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา อบจ.ระยองเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาทิพย์ ภูธนะกูลนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง ประธาน
2. นางสาวมยุรี ชุ่มชื่นนักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยองกรรมการ
3. นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผลครูโรงเรียนตาพระยา สพม.7 สระแก้วเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. ดร.สรรเสริญ หุ่นแสนอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ม.ราชภัฎราชนครินทร์ประธาน
2. นายประภาส กรุดพันธ์รองผอ.โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์ สพม.6 สมุทรปราการกรรมการ
3. นางรักวงศ์ บุญเติมข้าราชการบำนาญ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ เจวะรัตน์นักจิตวิทยาปฎิบัติการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยองกรรมการ
5. นางศรีสุดา เถาเมืองใจผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองจังหวัดระยองเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเทวา ชื่นชูครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม.18 ชลบุรี - ระยองประธาน
2. นางอรพิน คุ้มเดชครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม สพม.18 ชลบุรี - ระยองกรรมการ
3. นางปัทมา เจริญสุขโรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยองกรรมการ
4. นางรัชดาวัลย์ สวนจันทร์ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. 18 ชลบุรี - ระยองกรรมการ
5. นางสุภาพันธ์ โทณผลินครูโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กทม.เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางรัชดาวัลย์ สวนจันทร์ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม.18 ชลบุรี - ระยองประธาน
2. นางพูลรัตน์ คุณาเขมากรครูโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวมณฑา เจริญประโยชน์ครูโรงเรียนนิคมวิทยา สพม.18 ชลบุรี - ระยองกรรมการ
4. นางอรพิน คุ้มเดชโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยองกรรมการ
5. นางลัคนา ปัญญาฤทธิ์ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม สพม.18 ชลบุรี - ระยองเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์กรรมการสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญกรรมการสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายสุวิน โถชัยกรรมการสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางสาวกัลยา ถนอมชัยกรรมการสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์กรรมการสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรกรรมการสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยเลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์กรรมการสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญกรรมการสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายสุวิน โถชัยกรรมการสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์กรรมการสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรกรรมการสมาคม Cross word แห่งประเทศไทยเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์คณะกรรมการสมาคม A Mathแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์คณะกรรมการสมาคม A Mathแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายณัฐกร เจตน์เจริญคณะกรรมการสมาคม A Mathแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายสุวิน โถชัยคณะกรรมการสมาคม A Mathแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรคณะกรรมการสมาคม A Mathแห่งประเทศไทยเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์คณะกรรมการสมาคม A Math แห่งประเทศไทยประธาน
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์คณะกรรมการสมาคม A Mathแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายณัฐกร เจตน์เจริญคณะกรรมการสมาคม A Mathแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายสุวิน โถชัยคณะกรรมการสมาคม A Mathแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรคณะกรรมการสมาคม A Mathแห่งประเทศไทยเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์คณะกรรมการสมาคมคำคมแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์คณะกรรมการสมาคมคำคมแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายณัฐกร เจตน์เจริญคณะกรรมการสมาคมคำคมแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายสุวิน โถชัยคณะกรรมการสมาคมคำคมแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรคณะกรรมการสมาคมคำคมแห่งประเทศไทยเลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์คณะกรรมการสมาคมคำคมแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์คณะกรรมการสมาคมคำคมแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายณัฐกร เจตน์เจริญคณะกรรมการสมาคมคำคมแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายสุวิน โถชัยคณะกรรมการสมาคมคำคมแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรคณะกรรมการสมาคมคำคมแห่งประเทศไทยเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์คณะกรรมการสมาคมซูโดกุแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์คณะกรรมการสมาคมซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายณัฐกร เจตน์เจริญคณะกรรมการสมาคมซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายสุวิน โถชัยคณะกรรมการสมาคมซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางวิยะดา วิทยาธรรมพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางจิราภรณ์ ขันถมโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. นางสาวประพิณ แสงสะอาดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรคณะกรรมการสมาคมซูโดกุแห่งประเทศไทยเลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์คณะกรรมการสมาคมซูโดกุแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์คณะกรรมการสมาคมซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายณัฐกร เจตน์เจริญคณะกรรมการสมาคมซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายสุวิน โถชัยคณะกรรมการสมาคมซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางวิยะดา วิทยาธรรมพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางจิราภรณ์ ขันถมโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. นางสาวประพิณ แสงสะอาดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรคณะกรรมการสมาคมซูโดกุแห่งประเทศไทยเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายพลธาวิน วัชรทรธำรงค์ผอ.โรงเรียนวัดหนองบอนแดง สพป.ชลบุรี ๑ประธาน
2. นางสาวกฤตวิษา แว่วเสียงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองกรรมการ
3. นายสุพจน์ อู่ขลิบครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายพลธาวิน วัชรทรธำรงค์ผอ.โรงเรียนวัดหนองบอนแดง สพป.ชลบุรี ๑ประธาน
2. นางสาวกฤตวิษา แว่วเสียงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองกรรมการ
3. นางแสงอรุณ บุญโญอุปถัมภ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ ผะเดิมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราดประธาน
2. นางสาวฉัตรสุดา ปิ่นกำลังครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางณฤดี ปานพิมพ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศีอยุทธยาเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางชโลบล ทัศวิลศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดประธาน
2. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนครู โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ ๒กรรมการ
3. นางสาวรจนา วรรณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางคณิศร เมืองแสนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองประธาน
2. นางสาวฉัตรสุดา ปิ่นกำลังครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางณฤดี ปานพิมพ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศีอยุทธยาเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านเขาแรด สพป.ชลบุรี ๑ประธาน
2. นางสาววิภา นงค์พรมมาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวกชพร จันทร์คล้ายครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านเขาแรด สพป.ชลบุรี ๑ประธาน
2. นางสาววิภา นงค์พรมมาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวกชพร จันทร์คล้ายครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ เปล่งปลั่งครู โรงเรียนวัดทับไทร สพป.จันทบุรี ๒ประธาน
2. นายธนาวุธ พลศักดิ์ครู ศูนย์การเรียนชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดระยองกรรมการ
3. นางอาภาวดี ศรีกงพานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวธิดาวดี มณีเพชรครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราดประธาน
2. นายธนาวุธ พลศักดิ์ครู ศูนย์การเรียนชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดระยองกรรมการ
3. นางอาภาวดี ศรีกงพานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญศรี คำสิงห์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีประธาน
2. นางสาวธนาธิป เทียนวรรณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ปวงประชังครู โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง ๑เลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพนิตา กอนจันดาศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ ๒ประธาน
2. นางศิริปัญญา คำมุงคุลครู โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง ๑กรรมการ
3. นายสิทธิพร สุวรรณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประสพ สลุงอยู่ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.ลพบุรี ๑ประธาน
2. นางสาววารุณี จุนเจือวงศ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิิงเทรากรรมการ
3. นางชฎาธาร ปิโยปกรณ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ ป่าไพรศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายกประธาน
2. นางสาววิมลมาลย์ ธิพรพันธ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางคณิศร เมืองแสนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสุวิมล คำสร้อยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ นุ่มตูมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศีอยุทธยาเลขานุการ
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญอนันต์ ทองภักดีครู โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป.จันทบุรี ๒ประธาน
2. นางสาวพุทธชาด นงค์พรมมาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ สง่างามครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนาฏเฉลียว คงนิวัฒน์ศิริครู โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป.ชลบุรี ๒ประธาน
2. นางสาวจาริณี บัวคำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศีอยุทธยากรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพนิตา กอนจันดาศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ ๒ประธาน
2. นางสาวอัจฉรา มะลอยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวชลลดา กิจพิทักษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิิงเทราเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิิงเทราประธาน
2. นางสาวญาดา พิพัฒนวรคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางพนิตา กอนจันดาศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ ๒เลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายรณกร โรจนประทีปครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธาน
2. นางสาวสาวิตรี ถาวระครู โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง ๑กรรมการ
3. นายธงชัย คงอมรคีรีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอาณัติ แซ่โค้วครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายกประธาน
2. นางบุญครอง สอดส่องครู โรงเรียนวัดสมบูรณาราม สพป.ระยอง ๑กรรมการ
3. นางปราณี ยินดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐาพร อุ่นใจครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีประธาน
2. นายสมศักดิ์ ศะวะลาศครู ศูนย์การเรียนชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดระยองกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ สุกยังครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
1. นายธงชัย คงอมรคีรีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองประธาน
2. นายสมศักดิ์ ศะวะลาศครู ศูนย์การเรียนชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดระยองกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ สุกยังครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเตือนใจ สิงห์คำครู โรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี ๒ประธาน
2. นางสาวณัฏฐา พรมวรรณาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศีอยุทธยากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเตือนใจ สิงห์คำครู โรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี ๒ประธาน
2. นางสาวณัฏฐา พรมวรรณาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศีอยุทธยากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
1. นางพิศเรณู รัตนวิจารณ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวดวงรัตน์ ยาแสงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ จิตรสมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
1. นางพิศเรณู รัตนวิจารณ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวดวงรัตน์ ยาแสงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ จิตรสมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรศรี อุชีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวภัทร์ธีญา มาทะวงศ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวพรจนา แก้วเกิดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชมพูนุท คิดรัมย์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศีอยุทธยากรรมการ
2. นายเผด็จ ผะเดิมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดกรรมการ
3. นางสาวธนัชพร สุขเหลือครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรมศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี ๓ประธาน
2. นางสาวแพรวพราว เมืองแสนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิิงเทรากรรมการ
3. นางสาวนิตยา ณะธิไทยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเบญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี ๑ประธาน
2. นางนาริยา มั่นธรรมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางนราวดี ชนันชนะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววิไล คชศิลาศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม ๑ประธาน
2. นางวรรณดี ชูจิตครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวดวงพร หวังอ้อมกลางครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์ เทียมศิริศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี ๒ประธาน
2. นางสาวศรินทร คำเกลี้ยงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวศุภณัฏฐ์ รอดวิลัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์ เทียมศิริศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี ๒ประธาน
2. นางสาวศรินทร คำเกลี้ยงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวศุภณัฏฐ์ รอดวิลัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์ เทียมศิริศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี ๒ประธาน
2. นางสาวศรินทร คำเกลี้ยงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวศุภณัฏฐ์ รอดวิลัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์ เทียมศิริศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี ๒ประธาน
2. นางสาวศรินทร คำเกลี้ยงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวศุภณัฏฐ์ รอดวิลัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสิรีวรินทร์ โถสัมฤทธิ์ครู โรงเรียนวัดตะเคียน สพป.ลพบุรี ๑ประธาน
2. นางสาววิลาสิณี ศรีตะวันครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศีอยุทธยากรรมการ
3. นางสาวสมคิด จอน้อยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจรรยา เกตุพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี ๒ประธาน
2. นางสาวนิศารัตน์ สังวรดีครู ศูนย์การเรียนชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดระยองกรรมการ
3. นางสาวภริดา ผ่องแผ้วครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกำไลทอง ดีแฮครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วประธาน
2. นางสาววชิรพรรณ รัชโพธิ์ครู ศูนย์การเรียนชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดระยองกรรมการ
3. นางสาวจันทนา เหลืองเลิศขจรครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววรรธนี สรรพคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิิงเทราประธาน
2. นางสาวประภาวรรณ พุมมาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายกกรรมการ
3. นางสาวพิไลพร กุลสิทธิไชยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธนภร หอมจันทร์ผอ.ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระเบากลัก สพป.ลพบุรี ๑ประธาน
2. นายจิรพงศ์ โชติมณีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดกรรมการ
3. นางสาวไพบูลย์ นิยมคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสำเนียง จันทร์ลอยครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี ๓ประธาน
2. นางสาววารี เมี่ยงแกครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสามารถ เศษศรีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธนภร หอมจันทร์ผอ.ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระเบากลัก สพป.ลพบุรี ๑ประธาน
2. นายจิรพงศ์ โชติมณีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดกรรมการ
3. นางสาวไพบูลย์ นิยมคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนุสรณ์ ยศเทียมศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาครประธาน
2. นางนภัส ทอมุดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองกรรมการ
3. นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวรรณดี ชูจิตครู โรงเรียนวัดบางขวาก สพป.สุพรรณบุรี ๓ประธาน
2. นายชนะชัย ยอดสิงห์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวศรินทร คำเกลี้ยงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวัฒนา บุญฟักครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป.ชลบุรี ๒ประธาน
2. นางสาวจรินทร์ พึ่งทองครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิิงเทรากรรมการ
3. นายชูสง่า ปันพรมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศุภิญดา วันละครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
2. นางสาวภิราภรณ์ ธรรมสรณ์ครู ศูนย์การเรียนชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดระยองกรรมการ
3. นางสาวดวงจิต สังข์คำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายกกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวันชัย สนองค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีประธาน
2. นายประนม มะธิปิไขครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางโสภิตนภา แก้วนวลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชุลีกร จงดีครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สพป.นครปฐม ๒ประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ แช่ลิ้มครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวพิมลนาฏ พิพัฒนวรคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวันชัย สนองค์ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี ๒ประธาน
2. นายประนม มะธิปิไขครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางโสภิตนภา แก้วนวลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุนิสา เพ่งพินิจครู โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สพป.นครปฐม ๒ประธาน
2. นางสาวพชภร คำเรืองครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวพิมลนาฏ พิพัฒนวรคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิิงเทราประธาน
2. นายวัลลภ สมานเมืองครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายสุพจน์ ขันเขตการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิิงเทราประธาน
2. นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์ครู โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สพป.ระยอง ๑กรรมการ
3. นางจารุภัทร วงศรีษาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี ๒ประธาน
2. นายบวง ยิ่งสินสุวิทย์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวรุสนีดา มามะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ภานิตรครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิิงเทราประธาน
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางจารุภัทร วงศรีษาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังฉะเชิงเทราประธาน
2. นางจันจิรา วิภาตนาวินครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราดกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ จุลเจือวงศ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดา แก้วดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
2. นางสาวกุลขนิษฐ์ อดิรุจโชติสิริครู ศูนย์การเรียนชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดระยองกรรมการ
3. นายอำนาจ กองทุ่งมนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายกำธร ดิษธรรมครู โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม.๑๘ ระยองประธาน
2. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิิงเทรากรรมการ
3. นางสาวมาริสา จำปาดงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกำธร ดิษธรรมครู โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม.๑๘ ระยองประธาน
2. นายณัฐนันท์ ทั่งกลางครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิิงเทรากรรมการ
3. นางสาวมาริสา จำปาดงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางแววตา รัตนมณีครู โรงเรียนบ้านฉาง สพป.ระยอง ๑ประธาน
2. นายสมชาย แก้วประกอบครู ชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาลัย สพป.สระแก้ว ๒กรรมการ
3. นายกรมิษฐ์ รัตนาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางแววตา รัตนมณีครู โรงเรียนบ้านฉาง สพป.ระยอง ๑ประธาน
2. นายสมชาย แก้วประกอบครู ชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาลัย สพป.สระแก้ว ๒กรรมการ
3. นายกรมิษฐ์ รัตนาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายอภิชัย เทียมศิริศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี ๒ประธาน
2. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลครู ชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี ๑กรรมการ
3. นายวินิต ภูวายยาวครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย เทียมศิริศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี ๒ประธาน
2. นางชวิสุดา อมตะพิงกุลครู ชำนาญการ โรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุทธยา ๑กรรมการ
3. นายวินิต ภูวายยาวครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา กรวยทองรองผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธาน
2. นางชวาลา ศาลิโกเศศครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ สพป.สมุทรปราการ ๒กรรมการ
3. นายพิชัย อินต๊ะงามครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวบุษบา กรวยทองครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธาน
2. นางชวาลา ศาลิโกเศศครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ สพป.สมุทรปราการ ๒กรรมการ
3. นายพิชัย อินต๊ะงามครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดดา แก้วดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวกุลขนิษฐ์ อดิรุจโชติสิริครู ศูนย์การเรียนชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดระยองกรรมการ
3. นายอำนาจ กองทุ่งมนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางจินตนา เมฆสุวรรณ์ครู โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายกประธาน
2. นางธัญชนก วันฤกษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางนันทิชา โสมนามครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางพรรณพัฒน์ ธัญญวุฒิศิริศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายกประธาน
2. นางสุนันท์ ฉายประเสริฐศรีครู โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง ๑กรรมการ
3. นางสาววาสนา ไกรสมุทรครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางจินตนา เมฆสุวรรณ์ครู โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายกประธาน
2. นางธัญชนก วันฤกษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางนันทิชา โสมนามครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศรีสุนันท์ เลิศศักดิ์ศรีสกุลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นางสาววารี เมี่ยงแกครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศรีสุนันท์ เลิศศักดิ์ศรีสกุลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นางสาววารี เมี่ยงแกครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศรีสุนันท์ เลิศศักดิ์ศรีสกุลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นางสาววารี เมี่ยงแกครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศรีสุนันท์ เลิศศักดิ์ศรีสกุลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นางสาววารี เมี่ยงแกครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศรีสุนันท์ เลิศศักดิ์ศรีสกุลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธาน
2. นางสาววารี เมี่ยงแกครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชุติกาญจน์ เจริญสุขครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีประธาน
2. นางสาวชุลีกร จงดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิิงเทราเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชุติกาญจน์ เจริญสุขครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีประธาน
2. นางสาวชุลีกร จงดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิิงเทราเลขานุการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา

สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

ลูกจ้างยอดเยียมของเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]