หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา (หน้าอาคาร 1) ลำดับที่ 1-13 T.2 ลำดับที่ 14-26 T.3 ลำดับที่ 27-51 T.4 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นายปราโมทย์ อรัญวงศ์ 081-94000291
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สนามวอลเลย์บอล ลำดับที่ 1-13 T.5 ลำดับที่ 14-26 T.6 ลำดับที่ 27-51 T.7 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นายยอดหทัย รีศรีคำ 082-7380212
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 ลำดับที่ 1-26 ห้อง ห้อง 223 ลำดับที่ 27-51 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางอนัญลักษณ์ ลายทอง 081-9962182
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 ลำดับที่ 1-26 ห้อง ห้อง 225 ลำดับที่ 27-51 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ผู้ประสานงาน น.ส.อัมพร ยินสูตร 087-9413135
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 ลำดับที่ 1-26 ห้อง ห้อง 233 ลำดับที่ 27-51 10 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน น.ส.ดวงเดือน รอดมณี 085-6763473
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 ลำดับที่ 1-26 ห้อง ห้อง 235 ลำดับที่ 27-51 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางฐานิตย์ นาคศิริ 0824669558
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 ลำดับที่ 1-26 ห้อง ห้อง 243 ลำดับที่ 27-51 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางนงค์นุช แสงรัตนชัย 0876076719
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 ลำดับที่ 1-26 ห้อง ห้อง 245 ลำดับที่ 27-51 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นายบพิตร แสงรัตนชัย 0819964179
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 ลำดับที่ 1-13 ห้อง ห้อง 123 ลำดับที่ 14-26 ห้อง 124 ลำดับที่ 27-51 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางจริยา หงส์บิน 081-7046196
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 อนุสาวรีย์สุนทรภู่ เต้นท์ 2 10 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นายสำรอง ลายทอง 081-7627942
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 อนุสาวรีย์สุนทรภู่ เต้นท์ 3 10 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน น.ส.ทิวาพร คนหาญ 081-9652913
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 อนุสาวรีย์สุนทรภู่ เต้นท์ 4 10 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นายพิชัย งามสม 081-9450538
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 อนุสาวรีย์สุนทรภู่ เต้นท์ 5 10 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นายพิชัย งามสม 081-9450538
14 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูประเสริฐศักดิ์ 038-669637
15 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูประเสริฐศักดิ์ 038-669637
16 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูวรพจน์ 084-5308250
17 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูวรพจน์ กรณวงศ์ 084-5308250
18 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูวรพจน์ 084-5308250
19 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูวรพจน์ 084-5308250
20 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูวรพจน์ 084-5308250
21 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูวรพจน์ 084-5308250
22 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูวรพจน์ 084-5308250
23 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูวรพจน์ 084-5308250
24 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูประเสริฐศักดิ์ 038-669637
25 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูประเสริฐศักดิ์ 038-669637
26 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูประเสริฐศักดิ์ 038-669637
27 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูประเสริฐศักดิ์ 038-669637
28 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูประเสริฐศักดิ์ 038-669637
29 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูประเสริฐศักดิ์ 038-669637
30 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูประเสริฐศักดิ์ 038-669637
31 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูประเสิรฐศักดิ์
32 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูประเสริฐศักดิ์ 038-669637
33 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 ลำดับที่ 1-51 เวลา 09.00-16.00 น. 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูประเสริฐศักดิ์ 038-669637
34 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 10 ธ.ค. พ.ศ. 2555 ลำดับที่ 1-25 เวลา 09.00-16.00 น. วันที่ 11 ธ.ค. พ.ศ. 2555 ลำดับที่ 26-51 เวลา 09.00-16.00 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 25

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูวิทยา 038-669637
35 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา วันที่ 10 ธ.ค. พ.ศ. 2555 ลำดับที่ 1-25 เวลา 09.00-16.00 น. วันที่ 11 ธ.ค. พ.ศ. 2555 ลำดับที่ 26-51 เวลา 09.00-16.00 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 25

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูวิทยา 038-669637
36 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 10 ธ.ค. พ.ศ. 2555 ลำดับที่ 1-25 เวลา 09.00-16.00 น. วันที่ 11 ธ.ค. พ.ศ. 2555 ลำดับที่ 26-51 เวลา 09.00-16.00 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 25

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูวิทยา 038-669637
37 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โรงยิมพลศึกษา วันที่ 10 ธ.ค. พ.ศ. 2555 ลำดับที่ 1-25 เวลา 09.00-16.00 น. วันที่ 11 ธ.ค. พ.ศ. 2555 ลำดับที่ 26-51 เวลา 09.00-16.00 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 25

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ครูวิทยา 038-669637
38 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน ห้อง โรงอาหาร
-
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
39 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน ห้อง โดมข้างสนามฟุตบอล
-
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
40 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ผู้รับผิดชอบ ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
41 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ผู้รับผิดชอบ ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
42 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
43 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
44 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" โรงยิิมพละศึกษา ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
45 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" โรงยิมพละศึกษา ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
46 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" โรงยิมพละศึกษา ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
47 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ห้องโสตฯ ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
48 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
49 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
50 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 555 ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
51 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
52 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 555 ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
53 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 555 ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 50
09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์
54 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
55 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30 -16.30 น. 12 ธ.ค. 2555 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
56 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ห้องโสตฯ ชั้น ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
57 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ห้องโสตฯ ลำดับที่ 1-24 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 25-50 เวลา 13.30-16.30 น. 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.30 ผู้ประสานงาน ทศพร พิทักษ์ 081-7581661
58 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อาคารโสตทัศนศึกษา วันที่ 10 ธ.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น.ลำดับที่ 1-15 เวลา 13.00-17.00 น. ลำดับที่ 16-37 **วันที่ 11 ธ.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 38-52 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 37

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 38 - 51
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน นายสกนธ์ รอดใส 086-0085234 , น.ส.จันทกร สืบสาว 084-5453685
59 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อาคารโสตทัศนศึกษา วันที่ 11 ธ.ค. 2555 เวลา 13.00-17.00 น. ลำดับที่ 1-22 **วันที่ 12 ธ.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 23-37 เวลา 13.00-17.00 น. ลำดับที่ 38-52 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 22

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 23 - 51
09.00-17.00 น. ผู้ประสานงาน นายสกนธ์ รอดใส 086-0085234 , น.ส.จันทกร สืบสาว 084-5453685
60 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย หอประชุม วันที่ 10 ธ.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-15 เวลา 13.00-17.00 น. ลำดับที่ 16-37 **วันที่ 11 ธ.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น.ลำดับที่ 38-52 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 37

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 38 - 51
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน น.ส.วันวิสาข์ ชิดเชื้อ 085-4358322
61 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย หอประชุม วันที่ 11 ธ.ค. 2555 เวลา 13.00-17.00 น. ลำดับที่ 1-22 **วันที่ 12 ธ.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น.ลำดับที่ 23-37 เวลา 13.00-17.00 น. ลำดับที่ 38-52 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 22

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 23 - 51
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน น.ส.วันวิสาข์ ชิดเชื้อ 085-4358322
62 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์กีฬาชั้น1 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-15 เวลา 13.00-17.00 น. ลำดับที่ 16-37 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 38-52 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 37

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 38 - 51
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน นาธิตติยา ชินนอก 085-4361548
63 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์กีฬาชั้น1 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 เวลา 13.00-17.00 น. ลำดับที่ 1-22 ** วันที่ 12 ธ.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 23-37 เวลา 13.00-17.00 น. ลำดับที่ 38-52 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 22

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 23 - 51
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน นางธิตติยา ชินนอก 085-4361548
64 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์กีฬา ชั้น 2 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-15 เวลา 13.00-17.00 น. ลำดับที่ 16-37 **วันที่ 11 ธ.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 38-52 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 37

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 38 - 51
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน นางปวริศา จันทศร 086-1133598
65 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์กีฬา ชั้น 2 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 เวลา 13.00-17.00 น. ลำดับที่ 1-22 ** วันที่ 12 ธ.ค. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 23-37 เวลา 13.00-17.00 น. ลำดับที่ 38-52 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 22

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 23 - 51
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน นางปวริศา จันทศร 086-1133598
66 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ Eric อาคาร 2 ห้อง 235 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-26 เวลา 13.00-17.00 น. ลำดับที่ 27-52 10 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ผู้ประสานงาน นายอาทิตย์ ศิริจันทร์ 083-7460408
67 000269 แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ Eric อาคาร 2 ห้อง 235 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-26 เวลา 13.00-17.00 น. ลำดับที่ 27-52 11 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ผู้ประสานงาน นายอาทิตย์ ศิริจันทร์ 083-7460408


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]