หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 621 รายงานตัวเวลา 7.00 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
9.00 ผู้ประสานงาน น.ส.พัชราภรณ์ เอี่ยมละออง 089-7546347
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง รายงานตัวห้อง 621 เวลา 7.00 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
9.00 ผู้ประสานงาน น.ส.พัชราภรณ์ เอี่ยมละออง 089-7546347
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 - 527 และ 536 - 537 รายงานตัวห้อง 522 เวลา 7.00 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 26

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 27 - 51
9.00 ผู้ประสานงาน น.ส.พรเพ็ญ เจียมอนุกูลกิจ 089-7545750
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 532 - 535 และ 542 - 544 รายงานตัว ห้อง 531 เวลา 7.00 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 26

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 27 - 51
9.00 ผู้ประสานงาน น.ส.พรเพ็ญ เจียมอนุกูลกิจ 089-7545750
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา รายงานตัวห้อง318 เวลา 7.00 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 51
9.00 ผู้ประสานงาน นายปิยพัทธ์ บุญประกอบ 089-7507495
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคารอเนกประสงค์ รายงานตัวเวลา 7.00 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 19

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 20 - 39

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 40 - 51
9.00 ผู้ประสานงาน อ.สมพร เบิดศรี 086-1758423
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา หอประชุม รายงานตัวเวลา 7.00 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 17

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 18 - 34

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 35 - 51
9.00 ผู้ประสานงาน อ.ธารทิพย์ อุปะไชย 087-1508521
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 รายงานตัวห้อง 522 เวลา 7.00 12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
9.00 ผู้ประสานงาน นางลำใย รัศมี 086-8282676
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 รายงานตัวห้อง 531 เวลา 7.00 12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
9.00 ผู้ประสานงาน นางลำใย รัศมี 086-8282676
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 - 422 รายงานตัวห้อง 416 เวลา 7.00 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
9.00 ผู้ประสานงาน นางเบญจวรรณ มาสมภพ 081-6637111
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 418 รายงานตัวห้อง 416 เวลา 7.00 12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
9.00 ผู้ประสานงาน นางเบญจวรรณ มาสมภพ 081-6637111
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 รายงานตัวห้อง 311 เวลา 7.00 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 19

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 20 - 39

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 40 - 51
9.00 ผู้ประสานงาน นางศิรประภา เรืองเศรษฐี 0891888917,น.ส.ประภัย จันเปรียง 080-1568801


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]