หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ สนามฟุตบอล วันที่ 10 ธ.ค. 2555 สพม.1-7 หรือลำดับที่ 1-26 **วันที่ 11 ธ.ค. 2555 สพม.8-10,สพม.17-18 หรือลำดับที่ 27-51 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 26

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 27 - 51
09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุลริศา วงษ์ภักดี 080-0140579
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามกีฬา สวนศรีเมือง (ลานสนามเต้นแอโรบิกและบริเวณสะพานท่าน้ำ) วันที่ 10 ธ.ค. 55 สพม.1-7 หรือลำดับที่ 1-26 **วันที่ 11 ธ.ค. 2555 สพม.8-10,สพม.17-18 หรือลำดับที่ 27-51 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 26

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 27 - 51
09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นายวรรณเพ็ญ เสน่ห์ 089-2318981
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 เจดีย์กลางน้ำเทศบาลนครระยอง ห้องประชุม วันที่ 10 ธ.ค. 2555 สพม.1-7 หรือลำดับที่ 1-26 **วันที่ 11 ธ.ค. 2555 สพม.8-10,สพม.17-18 หรือลำดับที่ 27-51 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 26

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 27 - 51
09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางชลธิชา ศรีเพชร 089-7804656
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 เทศบาลนครระยอง ศาลาประชาคม วันที่ 10 ธ.ค. 2555 สพม.1-7 หรือลำดับที่ 1-26 **วันที่ 11 ธ.ค. 2555 สพม.8-10,สพม.17-18 หรือลำดับที่ 27-51 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 26

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 27 - 51
09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นายนพดล กิมกัว 081-4292119
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 134 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 สพม.1-7 หรือลำดับที่ 1-26 **วันที่ 12 ธ.ค. 2555 สพม.8-10,สพม.17-18 หรือลำดับที่ 27-51 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 26

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 27 - 51
09.00 น. เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางอัจฉรา มลิทอง 086-8299006
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง 145 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 สพม.1-7 หรือลำดับที่ 1-26 **วันที่ 12 ธ.ค. 2555 สพม.8-10,สพม.17-18 หรือลำดับที่ 27-51 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 26

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 27 - 51
09.00 น. เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางอัจฉญา จูเจริญ 086-6887335
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และห้องสมุด สพม.1-10, สพม.17-18 หรือลำดับที่ 1-51 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นายเทวา ชื่นชู 081-7448261
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ ห้องโสตฯและสมุด สพม.1-10, สพม.17-18 หรือลำดับที่ 1-51 12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางรัชดาวัลย์ สวนจันทร์ 081-8334255
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 เทศบาลนครระยอง ห้องสมุด สพม.1-10,17-18หรือลำดับที่ 1-51 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน น.ส.สมนาถ ยอดมณี 089-6994959
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 เทศบาลนครระยอง ห้องสมุด สพม.1-10,สพม.17-18 หรือลำดับที่ 1-51 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางสิริวรรณ หาความสุข 081-5903118
11 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ โรงยิม สพม.1-10,สพม.17-18 หรือลำดับที่ 1-51 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นายสมชาย หาญเศรษฐสุข 081-8628162
12 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ โรงยิม สพม.1-10,สพม.17-18 หรือลำดับที่ 1-51 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางสายชล โตสวัสดิ์ 087-5856821
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ หอประชุม สพม.1-10,สพม.17-18 หรือลำดับที่ 1-51 12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน น.ส.สุจิตตา แก้วปราณี 081-8709343
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ หอประชุม สพม.1-10,สพม.17-18 หรือลำดับที่ 1-51 12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางนิธินาถ ล้อสินคำ 085-0438080
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 เทศบาลนครระยอง (สวนศรีเมือง) ห้องสมุด สพม.1-10,สพม.17-18 หรือลำดับที่ 1-51 12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 น. เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน นางนภัสภรณ์ เจียมวรัชสกุล 089-5816423
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 เทศบาลนครระยอง (สวนศรีเมือง) ห้องสมุด สพม.1-10, สพม.17-18 หรือลำดับที่ 1-51 12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 น. เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน น.ส.นวลทิพย์ นวพันธุ์ 081-8631311


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]