ศูนย์การแข่งขันที่ส่งรายชื่อคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

 ขอให้ทุกศูนย์การแข่งขันส่งรายชื่อกรรมการแต่ละกิจกรรม

เพื่อบันทึกในเว็บไซต์และให้ศูนย์แข่งขันพิมพ์บัตรกรรมการตัดสินต่อไป

ส่งรายชื่อที่ E-mail :

ศูนย์การจัดการแข่งขันที่ส่งรายชื่อคณะกรรมการแล้ว มีดังนี้

    1. ศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคหกรรม  งานอุตสาหกรรม) 

( โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา)

    2. ศูนย์วิชาภาษาไทย (โรงเรียนธัญบุรี)
    3. ศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
              (กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนธัญรัตน์)
    4. ศูนย์วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี)
    5. ศูนย์วิชาคณิตศาสตร์ (โรงเรียนธัญรัตน์)
    6. ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ (
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี)
    7. ศูนย์แข่งขันภาษาจีน (โรงเรียนธัญบุรี)

     8. ศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี)
     9. ศูนย์แข่งขันเกษตรกรรม (โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม)
     10. ศูนย์แข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์รงเรียนหนองเสือวิทยาคม)
     11. ศูนย์ดนตรีและนาฏศิลป์ (โรงเรียนมัธยมสังคีต)

ทุกรายการตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เมนู กรรมการตัดสินการแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 20:36 น.