รายชื่อเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1. ศูนย์แข่งขันคหกรรม (โรงเรียนเตรียมฯ ลำลูกกา)
     1) นายณัฐพล บัวอุไร  2) นางสาวนนทยา เพิ่มยศ

2. ศูนย์การแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)
     1) นายเกษม  พิมพ์เงิน   2) นายวิทยา  ยิ้มย้อย
3. ศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์
     1) นายภาสกร  ภาคอัต   2) นายนพร  มีชีพสม   3) นางสาวพรจันทร์  สอนนุช
4.  ศูนย์แข่งขันเกษตรกรรม โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
     1) นายสงกรานต์  เรืองประทีป   2) นางสาวศุภกาญจน์   บัวเรือง
5. ศูนย์แข่งขันสุขศึกษาและพละศึกษา (โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี)
     1) นายธีระศักดิ์   ช้างน้อย  2) นางณัฎฐนันท์   นิลพัฒน์  3) นางสาวปวีณา  ประดับญาติ
6. ศูนย์แข่งขันภาษาไทย (โรงเรียนธัญบุรี)
     1) นางสาวชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วง 2) นางสาวฉันทนา บุญโสม

7. ศูนย์แข่งขันดนตรีไทยและนาฏศิลป์ (โรงเรียนมัธยมสังคีตฯ)
     1) นางสาวเบญจพร รอดแก้ว  2) นางสาวภัทรญา พุ่มพวง  3) นางสาววนิดา หงษ์ทอง
8. ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ 
     1) นางสาวมธุรส  เหมโส
    
  หน้าที่
     1. พิมพ์เอกสารการแข่งขัน เกียรติบัตร  บันทึกคะแนน
     2. กรณีที่มีการแก้ไขรายชื่อนักเรียนหรือเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนสามารถดำเนินการแก้ไขได้ในวันแข่งขัน
     3. ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติผู้เข้าแข่งขันหลังจากประกาศผลเรียบร้อยแล้ว
     4. ศูนย์แข่งขันที่ไม่ได้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน จะไม่สามารถพิมพ์เอกสารการแข่งขัน และเกียรติบัตรได้
วันเสาร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:18 น.