หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pte2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นายธีรพล คำมะโนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
2. นางชูศรี ศรีกรดโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนาลินี ตั้งจิตธาดาโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นางศิรินทร์ สุดคะนึง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางวิรัช ไชยเขตต์ โรงเรียนระเบียบวิทยากรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเสาวณิต เสาร์สมยา โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ พุ่มเจริญโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ นาคาพงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นางชุติมัย นิมาโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางศิริพร ถวิลผลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลายวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา ทองทวียศยิ่ง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
2. นายทองปาน นิลกำแหงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้งโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริรัตน์ วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางวิไล ญาณรัตน์โรงเรียนระเบียบวิทยากรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์ ศิริปัญญาวงศ์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นางอัมพร ใจเกื้อ โรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
3. นางอุมาภรณ์ วิเชียรรักษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวกาญนิการ์ ซื่อตรงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
5. นางธรารัตน์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจีรา พุ่มพวง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
2. นางธรารัตน์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางทิพวรรณ อิ่มวิเศษโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
4. นางอัมพร ทองทวีเกียรติโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
5. นางสาวรัชฎาวรรณ พันธุภาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางสาวธีญญพัสตร์ แย้มพินิจโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
7. นางสาวสมทรง เปล่งอรุณโรงเรียนระเบียบวิทยากรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางกัญญาภัค สุทธิชาติโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
2. นางสุพรรณี ยิ้มใยโรงเรียนระเบียบวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ มหามิตรมงคลโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
4. นางธัญชนก พรรณวงษ์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สัสดีทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาววีรญา บินอาวังโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
2. นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุขโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ คงคะจันทร์โรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสุมา ศรีอนันต์ โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. นางสาวเพียงระวี ดีอ่ำโรงเรียนระเบียบวิทยากรรมการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนาวลี แก้วเอี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
2. นางสาวพลอยนภัส ปุรณะวณิชย์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นางสาวพรทิพภา อินทปัญญาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางสิรินทร์ทิพย์ สรรพ่อค้า โรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เจริญวงศ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
3. นางอัมพร ทองทวีเกียรติโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
4. นางสาวโสภิตา คำตีบโรงเรียนระเบียบวิทยากรรมการ
5. นางสาวกมลเนตร จิตรตรีนิตย์โรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางสาววงศ์เดือน สังข์ด้วงยาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
2. นางอัมพร ใจเกื้อโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
3. นางศุภดี บุภู่ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวศิราณี บุตรมณีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางเจริญศรี ศรีแสนยงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสุพรรณี แย้มเนตร์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นายฐนพล โสแพทย์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
4. นางแพว เฉลิมญาติวงศ์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. นางโรจนาพร เป๊กต๊ะวงศ์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมะลิ จุลวงษ์โรงเรียนธัญรัตน์ประธาน
2. นางเปรมกมล พิริยปัญจบุตรโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นางลินดาร์ ชาติกานนท์โรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
4. นางกุสุมา คงสืบชาติโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางปวริศา ดิษฐวิบูลย์ โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปราณี วิทยาภัคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2กรรมการ
2. นายประเสริฐ จุลวงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการ
3. นางปทุม ลาภาอุตโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นางสาวมธุรส เหมโสโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. นางโฉมนภา วัชรัมพรโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายศรันย์ ว่องไวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธาน
2. นางสาววรรณา ศรีปราชญ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางนนทิยา มากะเตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นางสาวสายพิน ศรีสุวรรณรัตน์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกรรมการ
5. นายวัชรศักดิ์ จิตรแน่นโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์โรงเรียนปทุมวิไลประธาน
2. นางสาวพรทิพย์ จับจิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการ
3. นายเอกชัย ศรีอุดมศักดิ์โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุงกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ เผือกเพี้ยนโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. นางวราภรณ์ แสนเสนาะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์ ยังคงโรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธาน
2. นางสมจิตร์ นิรมิตรนุรักษ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
3. นางรสริน แสงศิริ โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ยืนยั่งโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาววริศรา วัชรเวียงชัยโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัตน์ วัฒนสุข โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประธาน
2. นายตรีภพ แสงหิรัญโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวสุภนิดา อุ่นวิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
4. นางสาวอรทัย ละครโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ขำหมื่นไวย์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางมุจลินท์ ยั่งยืนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นางจงดี วัฒนพันธุ์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นางปราณี ไชยวงศ์โรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
4. นางศิรวดี มาลุนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
5. นายสุนทร พริกจำรูญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววสุณีพร จิตรมั่น โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีประธาน
2. นางเนาวรัตน์ ถวายทรัพย์ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางปุญญพัฒน์ จันตรา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ นอขุนทดโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. นางสาวใยจิตร สาระนิตย์โรงเรียนวรราชานัดทิดามาตุวิทยากรรมการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสกลศักดิ์ มหาพรหมโรงเรียนสายปัญญารังสิต ประธาน
2. นายธนารัตน์ คงชู โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ คำเพียร โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นางญาณิศา สุวรรณศักดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นางสาวณัฏฐาณิชา รุ่งสว่างโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดถนอม ธีระคุณโรงเรียนสายปัญญารังสิต ประธาน
2. นางจุฑามาศ ดลสอาดโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวอัมพร ฝั่นอุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ อังศุภนิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นางขวัญชีวิต นุชบัวโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายเมธา มูลมา โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีประธาน
2. นายสว่าง หลักเพชรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นางสาวชุติมา ชินสีดาโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นายดนัย แซ่ตันโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะรัตน์ ชาวอบทมโรงเรียนสายปัญญารังสิต ประธาน
2. นางสาวมณฑิรา สุขวิสิฏฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นางสาวการะเกด บุญชูโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาววิจิตตา อำไพจิตต์โรงเรียนวรราชานัดทิดามาตุวิทยากรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรุณศิริ สัมมา โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีประธาน
2. นางวราพร วงษ์สุวรรณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายเจริญ การสมวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางอนงค์นาถ จินดาประพันธ์ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครประธาน
2. นางสาวกนกกาญจน์ โพธิ์วุฒินุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นางบุษรา มิ่งขวัญโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางสายฝน พิลึกเรือง โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประธาน
2. นางสาวณิชาภัทร์ พลดรโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวปิยะธิดา เยาวลักษณ์โยธินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นางกนกพร ปานเผือกโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย มูลสุวรรณโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีประธาน
2. นางสาวกนิษฐา กสิผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นางสาวประวีณา ดาขุนทดโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาววิจิตตา อำไพจิตร์โรงเรียนวรราชานัดทิดามาตุวิทยากรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤตพล มนตรีโรงเรียนสายปัญญารังสิต ประธาน
2. นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวลำเพย อุทาโยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ เพ็ชรศรีงามโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ หัสดีสมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสรีสุชาติสมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายสินมหัต ฝ่ายลุยสพฐ.กรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธนาวัฒน์ หัสดีสมาคมทางกองทับอากาศกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสรีสุชาติสมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายสินมหัต ฝ่ายลุยสพฐ.กรรมการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายธนวัฒน์ หัสดีสมาคมก๊ฬาทางอากาศกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสรีสุชาติสมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายสินมหัต ฝ่ายลุยสพฐ.กรรมการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนาวาอากาศเอกบุญเสริม ช้างใหญ่ อาจารย์พิเศษโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กรรมการ
2. นายนาวาอากาศโทวิรัช คณาฤทธิ์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กรรมการ
3. นายนาวาอากาศตรีคำรณ ผิวเหลือง อาจารย์สถาบันดนตรี K.P.Nกรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายนาวาอากาศเอกบุญเสริม ช้างใหญ่ อาจารย์พิเศษโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กรรมการ
2. นายนาวาอากาศโทวิรัช คณาฤทธิ์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กรรมการ
3. นายนาวาอากาศตรีคำรณ ผิวเหลือง อาจารย์สถาบันดนตรี K.P.N กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน สุคนธพันธ์ โรงเรียนธัญรัตน์ประธาน
2. นายวีระพงษ์ ชาตีกุลโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา นนท์คำวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ยีรัมย์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสายฝน สุคนธพันธ์โรงเรียนธัญรัตน์ประธาน
2. นายวีระพงษ์ ชาตีกุลโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา นนท์คำวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ ยีรัมย์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายพันธกานต์ เป็กต๊ะวงศ์ โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นายวสุ อังศุเกียรติถาวรโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุทธิกาญจน์ ดิษฐระหาญโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสุภาวดี ทองนาค โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวกมลทิพย์ วงษ์วัฒน์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นางสาวยาใจ ปะมะคะเตโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
3. นายศิริพงษ์ แสนศิริภัทรพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นางสาวบวรลักษณ์ กะการดี โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
5. นางสาววันทนา สังพยัคฆ์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางทรรศน์มน สุขประเสริฐโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
2. นางสาวสุภัค วงษ์ภักดีโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นายณัฐพล จันทร์สุทธิ์พันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
4. นายภาคภูมิ ภูมิศาสตร์ โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
5. นางธิติกานต์ กอแก้วโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ ขาววิลาศ โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นางพรสวรรค์ หวังแก้วโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย ระวังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจิราวรรณ ฝองลำเจียกโรงเรียนเตรียมบัณฑิตกรรมการ
2. นายประพัฒน์ ทองศรีโรงเรียนระเบียบวิทยากรรมการ
3. นางวัชรี อำพันหอมโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนาฏยา สุวรรณทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธาน
2. นางวิมล วิโรจน์พันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพุทธะ ณ บางช้างมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนาฏยา สุวรรณทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธาน
2. นางวิมล วิโรจน์พันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพุทธะ ณ บางช้างมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระอาจารย์ศักดา นาคเนตรครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนบ้านสะแกในกรรมการ
2. พระอาจารย์โอภาศ จน.ทลาโภเจ้าอาวาสวัดเชิงกระเบือ นนทบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์ คงดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางจินตนา ติยะรังษีนุกูลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพประธาน
2. นายอิทธิพงศ์ ทองอยู่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพรองประธาน
3. นางวรรณวนัช จิตรค้าสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพกรรมการ
4. นางรัชพันธุ์ คุณตาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ คุฒแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
6. นายธีระศักดิ์ ช้างน้อยโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจุมพล บุตรพิมพ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ประธาน
2. นางกมลลักษณ์ สาเหล้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกการองประธาน
3. นางนิธัญญา บุญญภพโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรินทร์ วิบูลย์ธนทรัพย์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจีระนันท์ ช่วยด้วงโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสุรภา รอดเดชโรงเรียนธัญบุรีประธาน
2. นางอนงค์ธนางค์ พิมพ์ทนต์โรงเรียนธัญรัตน์รองประธาน
3. นางสาวมณิชา เหล่าเท้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นางเชาวนันท์ เผือกทองโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
5. นางสาวพิชยา ขันตีเรืองโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางใกล้รุ่ง ผลจัดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ประธาน
2. นายเชาวลักษณ์ จตุเทนโรงเรียนสายปัญญารังสิต รองประธาน
3. นายบรรพต ศรีเมืองโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์ จุฬาสงค์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพกรรมการ
5. นายธงชัย ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ ทองงามโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ประธาน
2. นางภัคนันท์ ทองจันดีโรงเรียนธัญบุรีรองประธาน
3. นายสัญชัย สนเขียวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นายพิทักษ์ แก้วทองมาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางสาววรรณาพร บริบาลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพกรรมการ
6. นายพัชรินทร์ อยู่สิงห์โตโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธนเดช วรวงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายไกรสร ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธนเดช วรวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายคมกริช สวัสดิรมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นางสาวทศพร สุธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายคมกริช สวัสดิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นางสาวทศพร สุธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสรยุทธ ดวงใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธนเดช วรวงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสรยุทธ ดวงใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธนเดช วรวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายสรยุทธ ดวงใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธนเดช วรวงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายสรยุทธ ดวงใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธนเดช วรวงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธนเดช วรวงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายสรยุทธ ดวงใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายคมกริช สวัสดิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายธนเดช วรวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายทศพร สุธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายคมกริช สวัสดิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายธนเดช วรวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวทศพร สุธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายนรากร สิทธิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายไกรสร ประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ การคุณีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายวีระ พันธุ์เสือ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ การคุณีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายวีระ พันธุ์เสือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ การคุณีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายวีระ พันธุ์เสือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ การคุณี ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายวีระ พันธุ์เสือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ การคุณีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายวีระ พันธุ์เสือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ การคุณีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายวีระ พันธุ์เสือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ การคุณี ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายวีระ พันธุ์เสือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ การคุณี ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายวีระ พันธุ์เสือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ การคุณีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายวีระ พันธุ์เสือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ การคุณีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายวีระ พันธุ์เสือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นายมัณฑนา อยู่ยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ การคุณี ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายวีระ พันธุ์เสือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ การคุณีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายวีระ พันธุ์เสือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ การคุณี ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายวีระ พันธุ์เสือ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นายมัณฑนา อยู่ยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ การคุณีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นายวีระ พันธุ์เสือ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
2. นายมัณฑนา อยู่ยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูดผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
4. นางลักขณา ชุมพรผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
5. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุชาติ สิมมณีอาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างกรรมการ
2. นายสำเลา พิสมัยกองดุริยางทหารอากาศกรรมการ
3. นายสมควร ดอกไม้ศรีกองดุริยางทหารอากาศกรรมการ
4. นายศรัณยู ปรีชาโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางสาวเขมนิจ รัตนเดชาภิวัฒน์โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายบุนนาค ทรรทรานนท์ กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายตวงฤดี ถาพรพาสีกรมศิลปากรกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายมนพ จักษา โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นายวิเศษฐ์ สายดนตรีโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสุชาดา พลสูงเนินโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นายขจรศิษฎ์ ชุมพรโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายฐนวัฒน์ เอื้อพูนผลโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสิริลักษณ์ งามลักษณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาประธาน
2. นางวิไลพร รื่นสุขโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นางถาวร พิมลไพบูลย์โรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
4. นางประไพทิพย์ อุตตรพงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนิธิโรจน์ เพ็ชรศรีงามสพม.4กรรมการ
2. นายเอกชัย ฉิมพเวศสพม.4กรรมการ
3. นายชลิต แย้มงามเหลือสพม.4กรรมการ
4. นายประสพ อ่อนดีสพม.4กรรมการ
5. นายนางณัชญ์สรัล ณัชนันท์ธรสพม.4กรรมการ
6. นางสาวจีราพัชร์ แสงเทียนสพม.4กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายชลิต แย้มงามเหลือสพม.4กรรมการ
2. นายนิธิโรจน์ เพ็ชรศรีงามสพม.4กรรมการ
3. นายเอกชัย ฉิมพเวศสพม.4กรรมการ
4. นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธรสพม.4กรรมการ
5. นายประสพ อ่อนดีสพม.4กรรมการ
6. นายจีราพัชร์ แสงเทียนสพม.4กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ งามลักษณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาประธาน
2. นางวิไลพร รื่นสุขโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นางถาวร พิมลไพบูลย์โรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
4. นางประไพทิพย์ อุตตรพงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปีย์ ชื่นชูผลมหาวิทยาลัยกรุงเทพประธาน
2. นางสาวกิ่งดาว อรรถจรูญโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
3. นายเกษม พิมพ์เงินโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ วีรประพันธ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา บัวเผือกโรงเรียนธัญรัตน์ประธาน
2. นางกุลวดี กุลสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
3. นางธัญญา โสดารามโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
4. นางสาวนาตอนงค์ บ้านกรดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ ควรขุนทดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวจีราพัชร์ แสงเทียนสพม.4กรรมการ
2. นายประสพ อ่อนดีสพม.4กรรมการ
3. นางสาววัธรี ทวีสุขสพม.4กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ศรีชุมภูสพม.4กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาววัธรี ทวีสุขสพม.4กรรมการ
2. นายประสพ อ่อนดีสพม.4กรรมการ
3. นางสาวจีราพัชร์ แสงเทียนโรงเรียนกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ศรีชุมภูสพม.4กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา บัวเผือกโรงเรียนธัญรัตน์ประธาน
2. นางธัญญา โสดารามโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
3. นางกุลวดี กุลสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
4. นางสาวนาตอนงค์ บ้านกรดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ ควรขุนทดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา กิ่งรังกลางโรงเรียนปทุมวิไลประธาน
2. นายรุ่งโรจน์ เจริญตัวโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาววัธรี ทวีสุขโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางปรีดาพร สุนทโรทกข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาววาสนา จำปาศรีโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
3. นางสาวอินธุกาญ จันทิมาลย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นางโสภา โพธิ์ศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นางสาวคำเพียร สอนทโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางปรีดาพร สุนทโรทกข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาววาสนา จำปาศรีโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
3. นางสาวอินธุกาญ จันทิมาลย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นายโสภา โพธิ์ศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นางคำเพียร สอนทโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอัมพรสักก์ อังคทะวานิชมหาวิทยาลัยกรุงเทพประธาน
2. นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิมโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอโรงเรียนปทุมวิไลประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร ไตรทรัพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางจงกลนี ช้อนทองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
2. นางสายพิณ ศรีหรักษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวรติพร ช่อลำไยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ อาจจงทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นางสาวลำเพย อุทาโยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ ศรีหรักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
2. นางจงกลนี ช้อนทองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
3. นางสาวรติพร ช่อลำไยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการ
4. นางสาวอนงค์ อาจจงทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นางสาวลำเพย อุทาโยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ จุลวงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประธาน
2. นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายสุรยุทธ เพ็ชรพลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธาน
2. นายวัชรินทร์ ชมมณฑาโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ เผือกแตงพันธุ์ โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
4. นายสง่า กฤตสุวรรณโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
5. นายคงเดช จุณณะปิยะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ เพ็ชรพลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธาน
2. นายวัชรินทร์ ชมมณฑาโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
3. นายเกรียงไกร คำประชาโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ มนต์อุ่นโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์กรรมการ
5. นายคงเดช จุณณะปิยะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจินดา สวนเมืองโรงเรียนธัญรัตน์ประธาน
2. นางมณฑา นิลหยกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการ
3. นางสาวทิพสินี ศรีแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ อังศุภนิชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา กสิผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจินดา สวนเมืองโรงเรียนธัญรัตน์ประธาน
2. นางมณฑา นิลหยกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการ
3. นางสาวทิพสินี ศรีแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ อังศุภนิชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา กสิผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนฤเทพ สุวรรณธาดามหาวิทยาลัยกรุงเทพประธาน
2. นายอัฐธิวรรตน์ ใจจงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร ไตรทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวรรณา จันทร์รักษา โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมประธาน
2. นางอุไร หวายบุตรโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นางเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
4. นางสาวตะติยา นาอุดม เจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรรมการ
5. นางสาวธัญญพัสตร์ แย้มพินิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวรรณา จันทร์รักษา โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมประธาน
2. นางอุไร หวายบุตรโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นางเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
4. นางสาวตะติยา นาอุดม เจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรรมการ
5. นางสาวธัญญพัสตร์ แย้มพินิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศลมหาวิทยาลัยกรุงเทพประธาน
2. นางสาววาสนา แสงศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการ
3. นายเมธี ฮานาฟีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางภูริตา เบาเนิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ ทองคำโรงเรียนธัญบุรีประธาน
2. นางพรจันทร์ พลแก้วโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา วงษ์วิกย์กรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการ
4. นางสาวปิยะธิดา เยาวลักษณ์โยธินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นางสาวมณทิรา สุขวิสิฎฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ทองคำโรงเรียนธัญบุรีประธาน
2. นางพรจันทร์ พลแก้วโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา วงษ์วิกย์กรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการ
4. นางสาวปิยะธิดา เยาวลักษณ์โยธิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นางสาวมณทิรา สุขวิสิฎฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายอัมพรสักก์ อังคทะวานิชมหาวิทยาลัยกรุงเทพประธาน
2. นายมีชัย ทัพธานีโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายณัฐพล บัวอุไรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิมโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพรรณวลัย กลิ่นสนิทโรงเรียนธัญรัตน์ประธาน
2. นางศรมณีย์ สุขสุมิตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นายณรงค์ กระสินธุ์สิทธิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา มากบริบูรณ์เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียนกรรมการ
5. นางสมจิตต์ ทวีผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพรรณวลัย กลิ่นสนิทโรงเรียนธัญรัตน์ประธาน
2. นางศรมณีย์ สุขสุมิตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นายณรงค์ กระสินธุ์สิทธิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา มากบริบูรณ์เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียนกรรมการ
5. นางสมจิตต์ ทวีผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธิดารัตน์ ต่อสุขมหาวิทยาลัยกรุงเทพประธาน
2. นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายเกษม พิมพ์เงินโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนนทยา เพิ่มยศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล ถนอมนิลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
2. นายธนากร ไพบูลย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
3. นางสาวนนทยา เพิ่มยศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภฤกษ์ หนูเจริญมหาวิทยาลัยกรุงเทพประธาน
2. นายสตกฤช วิชิตพันธ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายณัฐพล บัวอุไรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จิรา พงษ์ชูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นายสงกรานต์ เรืองประทีปโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
3. นางภูริตา เบาเนิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประธาน
2. นางสาวจารีรัตน์ อรรถจรูญโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
3. นางสาวรจนา ศรีสมยาโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางภูษา อละสัตย์โรงเรียนธัญรัตน์ประธาน
2. นางปิยาภรณ์ วีระพันธุ์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. Mr.Hodge Wassonโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ทุมกิ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ อยานนท์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางภูษา อละสัตย์โรงเรียนธัญรัตน์ประธาน
2. Mr.Keith BurtThanyarat Schoolกรรมการ
3. นางสาวศิรินทร์ เพ็งน่วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เผยกลิ่นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กรรมการ
5. Mr.Simon Cooperโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Dave Walkerโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
7. Mr.Gareth Griffithsโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
8. MissMishka Muradโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ คำมงคุณโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา อาภาสกุลโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมถวิล จันทร์วิเชียรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นางจรรยา กันทะลือโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. Mr.Aldwin Malabananโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางบุณฑริกา วิเศษพานิชกิจโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมประธาน
2. นางสาวชญาดา อุตรวิเศษโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางรุ่งนภา โชติกรณ์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. นางศรินทร์ทิพย์ อุดมศักดิ์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. Mr.Robert Randallโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ ใจกลมโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Rory Berrillโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางพัศวี ไพศาลธนสุขโรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นางสาวสินกาญจน์ สังสกฤษฎ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. Mr.macro Sperlingโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. Mr.Chris Mangelschotsโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวอาลัย พะสุนนท์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
6. Mr.Thotmayo G.Shimrayโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิกา เพลาวันโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธาน
2. Mr.Bill Danelโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
3. นางสาวโชติรส ไชยยุทธโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
4. นางสาวสุปราณี เขจรดวงโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. นางมาลัย พิมเสนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาววนารัตน์ มุงคุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
7. MissJoann Grace Sapioโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
8. Mr.Jan Richarrt Bacasmotโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจิณณรัตน์ พยุงผลชัยสารโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นางโสภา โพธิ์ศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นางสาวกิตติภา หิมพานต์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นายนักรบไทย วงศณรัตน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
5. Mr.Gorge Willsonโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
6. Mr.Andy Macleanโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางนภสรณ์ เทวะเศกสรรค์โรงเรียนสายปัญญารังสิตประธาน
2. นางสาวพรสุดา ฮวบอินทร์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ เกิดศรีทองโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. นางช่อทิพย์ อยู่หลายโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. MissMaria Cecilia S.lcaroโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
6. MissKeely Thomsonโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
7. นางสาวธนารัตน์ เจือจันทร์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ รัมมะเกษโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ ศรีจันทร์แก้วโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นางสมฤดี สุรเสรีวงษ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวพรรณวิภา ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมสมัย มณีใสโรงเรียนสังคีคกรุงเทพมหานครกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. Mr.Lane Thomsonโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
2. Mr.Douglas Andersonโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
3. นางนิตยา ธิราเพียรโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. นางชุติมา ภิญญาพงษ์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางดลหทัย วงศ์เทพบุตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ประธาน
2. นางสาวทัศนีย์ สร้างนานอก โรงเรียนเตรียมบัณฑิตกรรมการ
3. Miss.Nong Xiaomin โรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีรัตน์ จันทร์ขาว โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายปฏิจักร ประขันโรงเรียนธัญบุรีประธาน
2. Mr.Xian Fei Dengโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. Miss.Yu Liping โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. Mr.Li Cheng โรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
5. นางสาวประภัสสร พันธุมัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูก&#เลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Kasunori Akiyamaโรงเรียนสายปัญญารังสิตประธาน
2. นางสาวสมสมัย มณีใสโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางอิศราพร เพ็ชรพะเนาว์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพรหมพร อุณหะนันท์โรงเรียนไกรลาศศึกษากรรมการ
2. นายสาธิต ชีพประกิตผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
3. นายนพพร จันทร์เจริญผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรหมพร อุณหะนันท์โรงเรียนไกรลาศศึกษากรรมการ
2. นายสาธิต ชีพประกิตผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
3. นายนพพร จันทร์เจริญผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวริทธ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธาน
2. นางปราณี วิทยาภัคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2กรรมการ
3. นางนฤมล โล่ทองคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2กรรมการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายวริทธ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๒กรรมการ
2. นางปราณี วิทยาภัคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๒กรรมการ
3. นางนฤมล โล่ทองคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๒กรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางจารีรัตน์ บัวแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. นางสาวสายหยุด เหมือนสร้อยโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวพรรณนิพา พงษ์สว่างโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางจารีรัตน์ บัวแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. นางสาวสายหยุด เหมือนสร้อยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวพรรณนิพา พงษ์สว่างโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาววรสุนันท์ แรงเริง โรงเรียนวัดเทพลีลากรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิชย์โรงเรียนทีปังกรวิทยพัฒน์ กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาววรสุนันท์ แรงเริงโรงเรียนวัดเทพลีลากรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิชย์โรงเรียนทีปังกรวิทยพัฒน์กรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา แสงวิเศษโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ เจริญโสภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นางสาวพรรณวิภา ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภณณัฏ สิทธิเอี่ยมศักดิ์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นายชัยยา แอนดริสโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสอบสาม ปทุมธานีกรรมการ
2. นางปทุมมาศ โชติพินทุโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นางวัชรีพร ธนพุทธิวิโรจน์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ดอนพิลาโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสอบสาม ปทุมธานีกรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางนลินี เอกพงษ์พันธุ์โรงเรียนธัญบุรีประธาน
2. นางสาวสรรัตน์ สุทธิวีรวัฒน์โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายศิริชัย อ่ำบุญชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นายสถาพร ดรทะนัยโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสุภาพร คำน้อย โรงเรียนระเบียบวิทยากรรมการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางสุชีลา ศรีบางโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ประธาน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ชัยชำนาญโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เอื้อบุญประดิษฐ์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. นายณัฐพล บุญภิละโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นายสมนึก ไชยมาลีอุปถัมภ์โรงเรียนเตรียมบัณฑิตกรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
คำคม ม.4-ม.6
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอารีลักษณ์ ฤทธิ์พรัตนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครประธาน
2. นางศรีสุดา ผ่องศรีสุขโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
3. นางไสว บู่ตั้ง โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
4. นางประภาพรรณ ลีลาวัฒน์ศรีชัยโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ ควรขุนทดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี ปริยานนท์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ประธาน
2. นางคำเพียร สอนทโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นางรำพึง จันทร์วีนุกูลโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. นายจันทร์แรม ทะเสนฮดโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ เสียงเราะโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]