หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
เขตพื้นที่ สพม.4 กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   8 พ.ย. 2555   9 พ.ย. 2555   12 พ.ย. 2555   13 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1502 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1503 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1505 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1506 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ห้อง 432 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ห้อง 435 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ห้อง 444 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ห้อง 446 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1402 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ห้อง 1404 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 ห้องสมุดพละ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 562-563 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต หอประชุม 12 พ.ย. 2555 13.30-15.00
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต อาคาร 1 ชั้น ล่าง 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต อาคาร 1 ชั้น ล่าง 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต อาคาร 4 ชั้น ล่าง 12 พ.ย. 2555 10.00-12.00
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต อาคาร 4 ชั้น ล่าง 12 พ.ย. 2555 10.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร ๓ ชั้น ลานอเนกประสงค์ ห้อง (หลังเสาธง) 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร ๓ ชั้น ลานอเนกประสงค์ ห้อง (หลังเสาธง) 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา อาคาร ๓ ห้อง ห้องเรียน ม.๒/๑ ๒/๒,๒/๓ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอม 2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา อาคาร ๓ ห้อง ห้องเรียน ม.๒/๑ ๒/๒,๒/๓ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา อาคาร ๓ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 12 พ.ย. 2555 09.00-14.00
9 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร ๓ ชั้น (หลังเสาธง) ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง คอม 5 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร ๓ ชั้น (หลังเสาธง) ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา หน้าอาคาร ๓ ชั้น ลานอเนกประสงค์ ห้อง (บริเวณเสาธง) 12 พ.ย. 2555
13 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา หน้าอาคาร ๓ ชั้น ลานอเนกประสงค์ ห้อง (บริเวณเสาธง) 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร 3 ชั้น (หลังเสาธง) ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
15 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร 3 ชั้น (หลังเสาธง) ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
16 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร ๓ ชั้น (หลังเสาธง) ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
17 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใต้อาคาร ๓ ชั้น (หลังเสาธง) ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
18 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา หน้าอาคาร ๓ ชั้น (บริเวณเสาธง) ห้อง ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
19 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา อาคาร ๓ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
20 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา อาคาร ๓ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
21 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ ฝึกงาน 3/2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ การงานอาชีพ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
22 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
23 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอม 3 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
24 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 12 พ.ย. 2555 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]