รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นางวรรณา  พิมพันธ์
 
2 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ราศรี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
3 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนารัตน์  อุทัยเก่า
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
4 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร   คุ้มเพื่อน
2. นายธัชชานนท์  ยงการนา
3. นายธีรพงษ์  แก้ววิเชียร
4. นายนพดล  ขยันการค้า
5. เด็กชายพงศกร  ราศรี
6. นายรังสิมันต์  บุญลือ
7. นางสาววรชยา  สายเพ็ชร
8. เด็กหญิงศราวรรณ  พิมพันธุ์
9. เด็กชายศิริพงษ์  พัฒนศิริ
10. เด็กชายเขมวัฒน์  คู่อ่อน
11. เด็กชายเจนณรงค์  นาคหัสดี
12. เด็กหญิงโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นางรติกร  บุญคง
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
3. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
4. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
5 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายชัยชนะ   ยาเพชรน้อย
2. นายณัฐพล   นวมวัฒน์
3. นายธงชัย   คนสกุล
4. นายนัทธพงศ์   สุวรรณพยัคฆ์
5. นางสาวภัทรานนท์   จิวะชาติ
6. นางสาววณิชยา   เครื่องจันทร์
7. นางสาวอณัญญา   บุญมา
8. นางสาวอัฐชนา   ศรลัมภ์
9. นายอำนาจ   แยบเกษตร
10. นางสาวเมธินี   บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายฉัตรชัย  อินทสิทธิ์
2. นายภานุพงศ์  อินทรัญ
3. นายอนุชิต  ประนต
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นางสุกัญญา  คงเขียว
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพนิดา  รักเขตรวิทย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   นวกุล
3. เด็กหญิงวรรณวรี   สิทธิ
 
1. นางศิริพร  หิรัญสูตร์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวพีรดา  ขันติวงษ์
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อิ่มฉ่ำ
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีเขตกิจ
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
2. นางสุภาวดี  อินทรเกษตร