รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวศิริขวัญ  โปธิเปา
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวทิตยา  ทะสุใจ
2. นายธนวัฒน์  กันทะถ้ำ
3. นางสาวรจนา  หมั่นขัน
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  ทังสุนันท์
2. นายพินิจ  ทังสุนันท์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชมพูนุท  ยะเรือน
2. นางสาวชุติมา  วลัยทอง
3. นางสาวน้ำฝน  อุตเรือน
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจันทร์จุรี  ชมภู
2. นางสาวนิยดา  อุตเรือน
3. นางสาวศิริลักษณ์  เอี่ยมไผ่
 
1. นางศศิธร  สมบัติใหม่
2. นายสุนทร  บุญมี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวธัญญารัตน์  สาก้อน
2. นางสาวปพิชยา  ชัยวงค์
3. นายศุภโชค  พงษ์ตุ้ย
4. นายสมลักษณ์  เป็งสินธุ์
5. นายอลงกต  ชีชะนะ
 
1. นางจรัสศรี  เดชเจริญ
2. นายมานะ  เดชเจริญ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายสถาพร  ไชยเจริญ
 
1. นางอุมาพร  แก้วปวน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายจีระศักดิ์   ธรรมขันโท
2. เด็กหญิงศิริพร   แสนเรือน
 
1. นางสาวจริญญารักษ์  ชัยมงคล
2. นางสาวรัชชดา  มะโนวงศ์
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวณัชณา   ธรรมเดช
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  คนพรหม