รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงดาริณี  ติ๊บหล้า
 
1. นางถวิล  มิ่งสมร
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายณัฐวีร์  วัฒนมณีกุล
2. นายประสิทธิ์  กิตยานุรักษ์
3. นายสันต์ภพ  เป็นใย
 
1. นายวิศรุต  ใจลา
2. นางอำไพ  พิชิตสันต์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวนันทริกา  กล่อมเบี้ย
2. นายมงคล  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวศิรินภา  รูปดี
2. นางสายพิณ  กันไว
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงธีราพร  ใจไหว
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรจิต  แปงด๋อ
2. เด็กชายสุรพงษ์  ดอแสง
3. เด็กหญิงเตือนใจ  ปลาสิงห์
 
1. นางกรกนก  จำรัส
2. นางอุบล  พิทักษ์ทา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  สมคะเน
2. เด็กชายภูวนัย  ใจการ
3. เด็กชายสุริยนต์  พรมเดช
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายชานนท์  ปัสสาโก
2. นายนพวรรณ  ถือคุณ
3. นายเอกรินทร์  คงธนภักดีกมล
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงสุมินตรา  โตลำมะ
2. เด็กหญิงอัจจิมา  ศิลาพงษ์
3. เด็กหญิงอัมพิกา  เยียดยัด
 
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวจีรนุช  หวานเจริญ
2. นางสาวศิริพร  ถาเป็นบุญ
3. นางสาวอรปรียา  จันแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  น่าชม
2. นายทิพย์ประชา  ประจักษ์
3. นายปัฐวิกรณ์  โรจน์ทรรศนีย์
 
1. นางจิลาวัล  อินทกรณ์
2. นางวรรณเพ็ญ  สนั่นเอื้อ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวสลิลทิพย์  แต้มรู้
2. นางสาวสลิลทิพย์  วงค์ตะวัน
3. นางสาวสุวนันท์  คำปัน
 
1. นางสาวจินดา  เครืออินตา
2. นายพุฒิไพโรจฒ์  โชติกุลศิริปัญญา