รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวจิราภา  มีแสงเพชร
2. นางสาวศิลาวัลย์  อุ่นอาวรณ์
3. นายเอกชัย  ทุกข์จาก
 
1. นายอนุเทพ  เทพปัน
2. นายอาทิตย์  พลอาจ
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาววรรณิภา  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวสุจาริณี  ขำวารี
3. นายเฉลิม  กุลประเสริฐ
 
1. นายปริญญา   อินสว่าง
2. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายวีร์ภัทร์  ชื่นคำ
2. นางสาวอริยา  ปะตาทะยัง
 
1. นางสาวภัณฑิรา  โพธิ์แนม
2. นางวัสสา  ประวะเสนัง
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายมงคล  อนุพันธ์
2. นายวรภพ  นาคะพงษ์
3. นายเจษฎา  สั่งแก้ว
 
1. นายฌานัณท์  นิลเศษ
2. นายสมหมาย  กรพิทักษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  กิ่งไผ่กลาง
2. เด็กหญิงชลลดา  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงศุภานัน  พรหมดี
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยาบุญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เขียวสอาด
 
1. นางมณฑา  กสิณศักดิ์
2. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวณัฏฐนิชา  สามล
2. นางสาวณัฐสิมา  เกษการณ์
3. นางสาวนฤมล  นินสว่าง
4. นางสาวศุภรัตน์  เจริญรส
5. นางสาวแสนยากร  เกิดขำ
 
1. นายปริญญา  จันดาแก้ว
2. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงนภัทร   เมืองรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวันวิสา   โม้ทองสี
3. เด็กชายวีระศักดิ์   พัดเถื่อน
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
8 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกรณิศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวกัญญารัตน์  มโนมัย
3. นายธีรวัฒน์  ศรีวรรณ์
4. นายภานุ  กองเครือวัลย์
5. นางสาวมณฑาทิพย์  ดีโนนอด
6. นายราชัน  จันทร์แสง
7. นางสาววาสนา  แซ่เติ๋น
8. นายสมศักดิ์  ผลวิเศษ
9. นายสัญชัย  จีนบำรุง
10. นางสาวสุนทรี  จันทร์ศรี
11. นางสาวสุนารี  วิวัฒน์ภัทรสกุล
12. นางสาวอภิญญา  แซ่เลี้ยว
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นายผจญ  จันธิดา
3. นางสาววีรัตน์ชญา  วารี
4. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
 
9 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ใจหล้า
2. เด็กหญิงจิฬาภา  ธงฉิมพลี
3. เด็กหญิงณัฐมล  เข็มบุปผา
4. เด็กหญิงรินลดา  กอสัมพันธ์
5. นางสาวลลิตา  ทองหาญ
6. เด็กหญิงวิชญาดา  กอสัมพันธ์
7. เด็กหญิงสุพัตตา  วันดา
8. นางสาวสุมิตรา  วาระกิจ
9. เด็กหญิงสุวลักษณ์  มโนมัย
10. เด็กหญิงสุวิมล  ชูควร
11. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสดงคุณ
12. นางสาวไอรดา  ยะจร
 
1. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
2. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
3. นายผจญ  จันธิดา
4. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
 
10 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 92.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นายนายปริตต์   กุลทิพย์
2. นายเจษฎา   นิ่มนวน
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทธิพรม
2. เด็กหญิงพรรษมณ  บุญจันทร์ศรี
3. เด็กหญิงรจนา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวชาตินี  ศิริพงษ์ไทย
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เจริญลักษ์
2. เด็กชายจักรกฤษ  โมกไธสง
3. เด็กชายจันทพร  เกษภูงา
4. เด็กหญิงจิตรดา  มุขพรหม
5. เด็กหญิงทยิดา  นุชรักษา
6. เด็กชายธวัชชัย  ทองสุวรรณ
7. เด็กหญิงพิกุลทอง  โธภิราม
8. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  พูลมี
9. เด็กหญิงมาลิสา  มาจาก
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หงษ์สระแก้ว
 
1. นายจักรกริช  ทรัพย์ประสม
2. นายสมพงษ์  แป้นพุดเย็น
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิทย์  มาจาด
 
1. นางสาลี่  อุตมา
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธาริณี  เงินเดือน
2. เด็กชายศรัญญู  คงมา
 
1. นางสายฝน  ดีเลิศ
2. นางสาลี่  อุตมา
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัชรินทร์  ปาแสนกุล
2. เด็กหญิงศิริพร  ปัสสา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์กุล
 
1. นางศรีไพร  มาเขียว
2. นางเอรุวรรณ  ใจยา
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  จัดม่วง
2. เด็กชายธนกฤษณ์  ยังดี
 
1. นายภิญโญ  สุขแก้ว
2. นางเกษกนก  สุขแก้ว