รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจุฑามณี   ถาพา
2. นายสหรัฐ    ฝั้นมงคล
3. นายเฉลิมเกียรติ  ใจกลิ้ง
 
1. นายสังวรณ์  อูปเงิน
2. นายอนันตศักดิ์  ดาวแดน
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงอรญา   สาสุยะ
 
1. นายเอนก   สุภา
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวอุษา   ยะจ่อ
 
1. นางเยาวลักษณ์   นุ่มนวล
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายวิศวกร   ลือยศ
 
1. นางสนทยา  คำอ่อน
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวรสลิน    ชอุ่ม
2. นางสาววลัยภรณ์   มะหิงคะเสน
3. นางสาวอสมาภรณ์   เครืออินทร์
 
1. นางดารุณี   วังหา
2. นางสนทยา  คำอ่อน
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์   ปิยา
2. นายพรชัย    แซ่รี
 
1. นายนเรศ  มั่งมี
2. นายสวัสดิ์  อินทร์ต๊ะวิชัย
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายกิตติภพ  โพธิตา
2. นางสาวอรฤทัย   ตุ่นคำ
 
1. นายทรงศักดิ์   สารพันธ์
2. นายทวีชัย  เชียงทา
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา   เลี้ยงถนอม
2. นายไกรสรณ์    จันทร์สิงห์
 
1. นางสาวจรรยา   ปะนันท์วงศ์
2. นายนเรนทร   คชสาร
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา   กอบกำ
2. เด็กหญิงพรรณธิวา    ศรีงาม
3. เด็กหญิงศิริพร    จากน่าน
 
1. นางทองวรรณ    แห่งพิษ
2. นางนลินรัตน์   พริบไหว
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายกฤษฎา    จาอาบาล
2. เด็กหญิงปทุมวรรณ   ธินวล
3. เด็กหญิงแซนดี้    แซ่เซน
 
1. นางสาวคำมูล   สืบมา
2. นางสาววัลภา   กาแก้ว
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธีรวัฒน์    หงษ์ทอง
2. นายวรายุทธ   เกษร
3. นายวสันต์   เปี่ยงอ้น
 
1. นายสายัณห์   เปี่ยมงาม
2. นายสิทธิเจต  ปิ่นแ้ก้ว
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายชเณรินทร์   กันทาจ๋อย
2. นายปฏิกรณ์   เม่นเงิน
3. นายสิทธิชงค์   สายใจ
 
1. นายกันยา  อะติถะ
2. นายสายัณห์   เปี่ยมงาม
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร   อ่อนเป็ง
2. เด็กหญิงพูนพิศมัย    อารินแปง
3. เด็กหญิงวิชุรี    ศรีพลวารี
 
1. นางสาวคำมูล   สืบมา
2. นางสาววัลภา   กาแก้ว
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวสุพรรษา   วงค์เกตุ
2. นายอัษฎาวุฒิ   อินปั๋น
 
1. นางบุษยพรรณ   ขันแหลม
2. นางสาวประกายเพชร  เอ้ยวัน
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงกรรธิดา    ชัยชะนะ
2. เด็กหญิงกาญจนา    เครือแก้ว
3. เด็กหญิงทิพเกสร   รินตัน
 
1. นายสมบูรณ์    ดวงแก้ว
2. นายสายัณห์   เปี่ยมงาม
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวนันทวัน   เมืองน้อย
 
1. นายกิตติศักดิ์   หาญพล
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา   พรมมายะกุล
2. เด็กหญิงจิรสุตา   จอมหล้า
3. เด็กหญิงสุชาลิณี   พลอยมณี
4. เด็กหญิงอำพร   เสนอใจ
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์   นะฟู
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ   จันทร์ใส
 
1. นางสาวพนอจิตร์   ธนโชติกิติการณ์
2. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
3. นางสาวอุทัยทิพย์   ธนทิพยเนตร
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธันยบูรณ์   ชื่นสมบัติ
 
1. นายสมเกียรติ    ดอกพิกุล
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวเบญจวรรณ   เพ็ญวิจิตร
 
1. นางสาวดวงเนตร  อ่องละออ
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายอนุพงศ์   ศรีจันทร์กาศ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำรัตน์
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายไพรวุฒิ  ธูปนิ่ม
 
1. นางอุมาวรรณ   สง่างาม
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายพงษ์สิทธิ์  ยาอิน
2. นายฤชายุ  ศรีขัดเครือ
 
1. นางสาววาสนา  จันตาอุด
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายปณิธาน  ทองกาบ
2. นายพงศธร  กาศสนุก
 
1. นายปัญญา  สมจิตต์
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นายชาคริต  ฝากมิตร
2. นายชาญชิต  ตาวิยะ
3. นายภานุเดช  สง่ากูล
4. นายรัฐพงศ์  สุขุมพานิช
5. นายวิรุฬ  โปร่งใจ
6. นายอภิวัฒน์  ลำใย
 
1. นายธนชัย  เหล่างาม