รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกพร  โพธิ์นอก
2. นายกัมพล  กาดกลางดอน
3. นายคฑาเทพ  คุณหพันธ์
4. นายณัฐวุฒิ  มูลขุนทด
5. นายธนกฤต  นันทะสาร
6. นายนราวิชญ์  พันชะนะ
7. นายปริญญา  ทาโพธิ์
8. นายพรชัย  วิเศษวงษา
9. นายพลิศร  เมฆขุนทด
10. นางสาวพัชรี  ใจกระสันต์
11. นายมงคลศิลป์  แกล้วเชิงค้า
12. นางสาวรุ้งทิวา  ทุยาวัตร์
13. นายศิรรุจน์  พรมจีน
14. นางสาวสุวดี  ขุมเงิน
15. นายอนันต์  ขำนาค
16. นายอภิสิทธิ์  ชื่นใจฉ่ำ
17. นายอรรจน์  น้อยเจริญ
18. นายอรรถพล  สุ่มหอม
19. นางสาวอาภาภรณ์  เพียภูเขียว
20. นายอิทธิพล  กอยขุนทด
 
1. นายปรีชา  สว่างจิตต์
2. นางสาวพนมไพร  น้อยเจริญ
3. นายวราวิช  อุดพ้วย
4. นายสกนธ์  จุลโพธิ์
5. นางหนึ่งฤทัย  สว่างจิตต์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  ยอดคง
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
3 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายไวทยา  มีน้อย
 
1. นางพิริยาภรณ์  ช้างอินทร์
 
4 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายสมพงษ์  นาสอ้าน
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
5 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายกรัณย์  ไก่กลางดอน
2. นายกัปตัน  นันทอินทร์
3. นายกิตติพันธ์  บรรพต
4. นางสาวขวัญฤทัย  ประเสริฐพงษ์
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คุณประทุม
6. นายชลิต  ประภาโส
7. นายชาญณรงค์  พรมแสง
8. นางสาวชไมพร  ฤาหาร
9. นางสาวฐิติกาญจน์  กาญจนกุล
10. นายทฤษณะ  ไชยพานิชย์
11. นายธญัฐชา  นาคศรีทา
12. เด็กหญิงธัญธาดา  แก้วเกิด
13. เด็กชายนรินทร์ทร  ลีคำโหมง
14. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
15. นายพิเชษฐ์  เนยทรงศักดิ์
16. นายพีรพัฒน์  อะภัย
17. นายพีรยุทธ  พรหมชุลี
18. นางสาวภานุมาส  แก้วเทียน
19. นางสาวมณชญา  ประมูลศิลป์
20. นางสาวรัฒนา  บรมทองชุ่ม
21. นางสาวรุ่งนภา  เรือนภู่
22. นางสาวลลิตวดี  บุญแย้ม
23. นางสาววรกมล  จิตรแก้ว
24. นางสาววราภรณ์  ชินหัวคง
25. นายวัชรวิทย์  เอื้อศิลป์
26. นายวุฒิพงษ์  เจริญทรัพย์
27. เด็กหญิงศิระประภา  เพ็งมา
28. นางสาวศิวพร  คุ้มสุวรรณ
29. นายสิทธิพร  คำชมเช้า
30. นางสาวสุภลักษณ์  อาจขำ
31. นางสาวอรพรรณ  มุ่งงาม
32. เด็กชายอัยรัช  คงศรี
33. นางสาวอาภาภรณ์  ทองอุ่น
34. นางสาวุจุมิฐา  เวียนไผ่
35. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมชุลี
 
1. นางนิรามัย  โยชุ่ม
2. นายพิพัฒน์  ตันติพันพิพัฒน์
3. นายพิพัฒน์พล  เนตรทิพย์
4. นางสาววรรณิศา  เย็นสุข
5. นายสาคร  เป้าใจสุข
6. นางอุไรวรรณ  ทัสสะ
7. นายเฉลิมศักดิ์  จงธรรม์
8. นายไพโรจน์  ผิวเณร
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันพิพัฒน์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันพิพัฒน์
 
8 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  เหมือยป่า
2. เด็กชายธีรศักดิ์  กวนขุนทด
3. เด็กชายนัตตภูมิ  จูงใจ
4. เด็กหญิงปฏิญญา  คุ่ยต่วน
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ภูเขียว
6. เด็กชายรุ่งเรือง  พรมแดง
7. เด็กชายวรวัฒน์  ชัยลา
8. เด็กชายสันติสุข  บุญเชิด
9. เด็กหญิงสุภาพร  สระมาลา
10. เด็กหญิงเกสินี  รักษา
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นางสุนันท์  คุ่ยต่วน
3. นายอัครชัย  ทองดี
 
9 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมา
3. เด็กหญิงบุษกร  สายสุวรรณ
4. เด็กหญิงวรกมล  อุดมพงษ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  สังข์ฤทธิ์
6. เด็กหญิงสรวงสุดา  หุ้มไธสง
7. เด็กหญิงสายน้ำฝน  พันธ์อ้น
8. เด็กหญิงไอรดา  แก้วพิลา
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นายอัครชัย  ทองดี
4. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
10 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรวิมล  อินทะผิว
2. นางสาวธัญชนก  ยะทะนะ
3. นางสาวธันยพร  ข่มอารมณ์
4. นายนันทวัฒน์  พลอยบุตร
5. นางสาวปวีณา  จันทร์ภูเขียว
6. นางสาววรารัตน์  บุญยงค์
7. นางสาวสุธางศ์รัตน์  บุญเพ็ง
8. นางสาวสุภาวดี  สายสุวรรณ
9. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
10. นายเสฏฐวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์  ยาวะระ
4. นายอัครชัย  ทองดี
 
11 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญมา
2. เด็กหญิงจิดาภา  เหมือยป่า
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมศรี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมา
5. เด็กหญิงนันทิชา  เพ่งมนัส
6. เด็กหญิงน้ำค้าง  คาระวะ
7. เด็กหญิงน้ำเพชร  พืชพันธ์
8. เด็กหญิงบุษกร  สายสุวรรณ
9. เด็กหญิงปฏิญญา  คุ่ยต่วน
10. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ภูเขียว
11. เด็กหญิงวรัญญา  สังข์ฤทธิ์
12. เด็กหญิงอรณิชา  เฉียบแหลม
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นางสุพิชญา  เหล็กแดง
4. นายอัครชัย  ทองดี
 
12 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  มูลสา
2. นายนันทวัฒน์  พลอยบุตร
3. นางสาวปรียานุข  เพชรวงศ์
4. นางสาวปวีณา  จันทร์ภูเขียว
5. นางสาวรุ่งนภา  บุญมี
6. นางสาววรารัตน์  บุญยงค์
7. นายอดุลย์  สารีสุข
8. นางสาวเจนจิรา  สมพงษ์
9. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
10. นายเสฏฐวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นายอัครชัย  ทองดี
4. นางเยาวลักษณ์  ช่างไม้
 
13 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ลอนลับ
3. เด็กชายชัยมงคล  อินทร์พรม
4. เด็กหญิงชุติมันต์  พิสิษฐ์ธนาดุล
5. เด็กหญิงฐานาวี  ศรีวสุธนา
6. เด็กชายทักษิณ  ยางเขียว
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยนตะศาต
8. เด็กชายภาคภูมิ  ใหม่จันทร์
9. นายภานุวิชญ์  วงษ์ประทีป
10. เด็กหญิงรัตตินันต์  ภาพันธ์
11. เด็กชายวีรภัทรา  วันทิยา
12. เด็กชายศรัณย์  มงคลเจริญ
13. เด็กชายสายรุ้ง  พรมชัย
14. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงจำปา
15. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ดวงตาปา
16. เด็กชายอรรถพล  จงทัน
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
 
14 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกรวิภา  พิมสอน
2. นายคุณัญฎา  วันศาลา
3. นางสาวชนาพร  แสนหาญ
4. นายชัยวัฒน์  ใจหาญ
5. นางสาวณัฐธิกา  ขุนวิชัย
6. นางสาวดวงมณี  โพธิ์ศรี
7. นางสาวนพวรรณ  สาระพินธุ
8. นายปิยะพล  ดุลยพจน์สุนทร
9. นางสาวพัชราภรณ์  แสนพล
10. นายพัฒนพงศ์  พันภู
11. นายรณกร  เหล็กดี
12. นายลิขิตพงศ์  ทองบ่อ
13. นางสาวศศิประภา  ปินะกาเส
14. นายศักดา  พลทวี
15. นางสาวสไบแพร  เฉลิมศรี
16. นายอนุวัฒน์  มาพร้อม
 
1. นายณัฐสันติ์  ประดับศิลป์
2. นางสาวประภากร  บุญเอนก
3. นางสาวปวีณา  พวงมะลิ
4. นางสาวสมใจ  สีดาจันทร์
5. นายสุพจน์  ทองหล่อ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  วิจิตรจันทร์
2. นายปฤษฎางค์  ผ่านพินิจ
3. นายมหพันธ์  ก๋งฉิน
 
1. นายธีรัตน์  อินประดับ
2. นายเทอดพงษ์  โสภาพ
 
16 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิรินญา  สุวรรณนัง
 
1. นายอาทิตย์  ใหม่สุวรรณ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเจริญ
2. เด็กชายวายุภัทร  ทัตเศษ
 
1. นางรมณ  ชมชื่น