รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฐมน  กองเส็ง
2. เด็กหญิงโยษิตา  บุญนิ่ม
 
1. นายบุญลักษณ์  สมมีชัย
2. นางพรพิมล  ทิพนนท์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงนรมน   โตสงวน
2. เด็กหญิงนัยนา  คุณอาสา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงอภิญญา  หริกุลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  จบคุ้ม
 
1. นายนิรุทธ์  แก้วนิคม
2. นางวสุนธรา  สิทธิเกษร
 
4 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกิตติภัฎ  ศรีม่วง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  หมื่นอนันต์
3. เด็กหญิงทยิดา  คุ่ยต่วน
4. เด็กชายรัชบดินทร์  วงศ์เสนานุรักษ์
5. เด็กชายศุภกร  จันทรนิมิ
 
1. นางสาวชวนพิศ  จบคุ้ม
2. นางภูมิใจ  อินทพรโสภิต
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายสุรวิศ  ศรีวิลัย
 
1. นางธนัญรัตน์  ทองคำสุก
2. นางพัชรินทร์  โลหะบาล
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  โลกไพศาล
2. เด็กชายอาทิตย์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กชายเยีย  แซ่สง
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
2. นายสังคม  นกแก้ว
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. นายศุภชัย  พลทา
2. นายอนุพงษ์  แซ่หยาง
3. นายเกษม  เฮงพูนสวัสดิ์
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
2. นายสังคม  นกแก้ว
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. นายชัชพล  แซ่หว้า
2. นายวิศวชิต  กงวิรัตน์
3. เด็กชายอนุสรณ์  แซ่เถา
 
1. นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา
2. นางสาวนภา  วงศ์สิงห์แก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นายสมบัติ  แก้วสงค์
2. นางสาวสมฤทัย  สายคำจ่า
3. นางสาวสุภัทรา  ศรีนุกูล
 
1. นางสาวชลธิชา  บุญยอด
2. นายสุทธิศักดิ์   คุ้มศรี
 
10 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 93.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา 1. เด็กชายนพพล  พอท
2. เด็กชายอภิชัย  ชมภู
 
1. นางอริศรา  พัฒนากูล
2. นายเอนก  การกิ่งไพร
 
11 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุภานัน  สิมคำ
 
1. นางสมศรี  รังสิกรรพุม
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  กลมกลิ้ง
2. เด็กชายภาสกร  พรหมบุญ
3. เด็กชายร่มธรรม  สถิตโกศล
 
1. นางปทุมเมศ  เทียนนาวา
2. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรมยอด
2. นางสาวณัฐพร  กรมนิล
3. นางสาวณัฐริกา  มีอนันต์
4. นางสาวพิจิตรา  เสนานุช
5. นางสาววิจิตรา  วรสาร
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เพ็งแก่นแท้
2. นางสรรเพชญ  ใจชื่น
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายณัฐ  มีแสง
2. นายปิยะพล  ภูดี
3. นายพงษ์อนันต์  นพมาก
4. นางสาวพรนิษา  ม่านตา
5. นางสาววนาลี  ชาญเดช
 
1. นางลักขณา  แก้วเพิ่ม
2. นางเรียมศิริ  สำเภา
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายธีวรา  เมฆพายัพ
 
1. นายนาวี  บุญทัน
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายพิทวัส   สีหะวงษ์
2. เด็กชายวรัญชัย    อินป่าน
 
1. นางนาจรี   รามศิริ
2. นายไกรสีห์  เสนามนตรี
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกัลป์สิทธิ์   โพธิมาศ
2. เด็กชายกิตตินนท์   ทับแย้ม
3. เด็กชายปฏิพัทธ์   คงกะพัน
 
1. นางนาจรี   รามศิริ
2. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวปวีณา    จันทร์แก้ว
2. นายปุญญพัฒน์  ปิ่นตามูล
3. นายสพล  ควรหา
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นางแววตา   โค้วประเสริฐ
 
19 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายรุ่งศักดิ์  ศรีรุ่งฟ้า
2. เด็กชายสิทธินันท์  อุ่นอุบล
 
1. นายลือชัย  ศรีรักษา
2. นายวรถ  ลอยชื่น
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายธนพล  คุุ้มภัย
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย