รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  พุ่มพวง
 
1. นางภควรรณ  นาคสิงห์
 
2 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงสุมินตรา  พลสอนดา
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายสมชาย  แซ่หยาง
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
4 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรีฬารัต  ได้ดี
2. เด็กหญิงชนานันท์  นิลเพ็ชร
3. เด็กหญิงชุติมา  เพ็ชรพล
4. เด็กชายธนกร  จันโทมา
5. เด็กชายนพเก้า  กุลนอก
6. เด็กชายนัทธพงศ์  เครือพลับ
7. เด็กชายนิติรัฐ  ตราชื่นต้อง
8. เด็กชายประดิพัทธิ์  วงศ์สมัย
9. นางสาวมินตรา  ใจพันธ์
10. เด็กชายวรพล  สระทองน้อย
11. นางสาววราภรณ์  บัวด้วง
12. เด็กหญิงวริทธ์ธร  ยอดสุวรรณ์
13. นางสาววัชราพร  ใจพันธ์
14. เด็กชายศรราม  เนียมหอม
15. เด็กหญิงศศิธร  สุขแดง
16. เด็กชายศุภกิจ  สามงามยา
17. เด็กชายสุธิพร  สุทธิสุวรรณ
18. เด็กหญิงสุนิษา  วิระพันธ์
19. เด็กชายสุรัติ  ขำเอี่ยม
20. เด็กชายอมร  หอมขจร
21. นางสาวอ้อยใจ  สุขนวล
 
1. นางสาวดุจเดือน  เอี่ยมสวัสดิ์
2. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
3. นางพัฒน์ติญา  ศรีริอ่วม
4. นายพิษณุ  อภัยพรม
5. นางสาวเพ็ญนภา  เสมาทอง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจันทร์อัมพร  ลาดบัวคำ
2. นางสาวจินต์จุฑา  ฟั้นคุ้ม
3. นายจิรยุทธ์  ทิมศรี
4. นายชนาวี  มั่นคง
5. นางสาวธิดาพร  มากดี
6. นางสาวบงกชกร  บุญศรี
7. นางสาวศิริกัญญา  มุกดา
8. นางสาวสุธิดา  ขุ้นคีรี
9. นายสุนิติ  ช่อรัมย์
10. นางสาวสุประภา  จันทร์หม่อน
 
1. นายสถิตย์  พัวพัน
2. นางสาวสุวิมล  อาจทวีกุล
3. นางเบญจมาส  ภูมิถาวร