รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวภัทชศา  คล้ายสุวรรณ
 
1. นางกุลธิดา  สมโสภา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. นายพุฒินาท  วนรัตน์วิจิตร
 
1. นางสาวประภาพร  แสงอนุศาสน์
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จำลองราษฎร์
2. เด็กชายวงศธร  จันทโสภณโน
 
1. นายปราโมท  เรณุมาร
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกานดา  รุ่งรังษี
2. เด็กหญิงนาฎลดา  แก้วกอง
3. เด็กหญิงศศิมณตรา  ทิมจันทร์
 
1. นางสมปอง  จันทราวุธ
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. นางสาวชวนหทัย  แก้ววงศ์วัฒนา
2. นางสาวศุภนิดา  ปั้นน้อย
3. นางสาวสิริวจี  สายต่างใจ
 
1. นางสาวจิราภา  ยอดเพชร
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญคง
2. เด็กชายอัครชล  อินทร์อิ่ม
3. เด็กหญิงโชติกานต์  แย้มจันทร์
 
1. นางสาวปภาวดี  แจ้งศิริ
2. นางสาวสายชล  สุขโข
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงนิธินันท์  มาชาวป่า
2. เด็กชายปิยกฤตย์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงวรรณา  บุญกอแก้ว
4. เด็กชายสุรชาติ  ราชา
5. เด็กหญิงเนตรนภา  มลฑา
 
1. นางพนิตนาฎ  รัตนพนิต
2. นางแน่งน้อย  ทองน้อย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกนกวรรณ  น้อยมั่น
2. นางสาวกัลยากร  สีแว่น
3. นางสาวขนิษฐา  จุ้ยทรัพย์
4. นายจิรมนตรี  ชะยันโต
5. นางสาวจิรวรรณ  เทพรักษา
6. นายฐิติกร  เสียมพัด
7. นางสาวณัฐวรรณ   สุวรรณรัตน์
8. นางสาวธนาวรรณ  สุทธิสนิทพันธ์
9. นางสาวบัว   ศรีสงคราม
10. นายปวริศร์  มังสา
11. นางสาวพรมุนินทร์  ธนะโสภณ
12. นางสาวภรณ์ชลิดา  ทองทิพย์
13. นางสาววริศรา  สถาพร
14. นายวีรยุทธ  จันทร์สุข
15. นางสาวศศินา   เอี่ยมอ่อง
16. นายศุภวิชญ์  ต่ายชาวนา
17. นางสาวสุกฤตา  นาคอิน
18. นางสาวสุภาพร  จิตรำพึง
19. นางสาวอาภาศิริ  ฤทธิรอด
20. นางสาวเฟื่องฟ้า  ขัดผาบ
 
1. นางนวลลักษณ์  พุ่มน้อย
2. นางพัชรา  แสงมณี
3. นางพิสมัย  โทนแจ้ง
4. นางมัณฑนา  ทองศรีพงษ์
5. นางสนธยา   พุทธารัตน์
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนัทธมน  ญาณมุข
 
1. นางสุภัค  อินทรมาศ
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวสุภาวดี  มั่นชาวนา
 
1. นางเพชรา  อาสมาน
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงสุภัสรา  หมื่นสง
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
12 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงวรประภา  ตรงต่อกิจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินเทศน์
 
13 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 1. เด็กชายวรายุทธ  ขวัญอยู่
 
1. นายอนุสรณ์  มีสุข
 
14 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคอินทร์
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
3. นางสาวนวรัฐ  คงสวัสดิ์
4. นางสาวนัทธมน  แก้วพฤกษ์
5. เด็กหญิงปวีณรัตน์  กาญจนรัตนสดุดี
6. เด็กหญิงมนสิชา  จันทร์นาคา
7. เด็กหญิงวิภาวี  ขันตรีมิตร
8. นางสาวสมนันท์  สุขประเสริฐ
9. นางสาวสุธิดา  เทียนสว่าง
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินเทศน์
2. นางศศิธร  นักปี่
3. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
 
15 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจินทภา  ธูปเรือง
2. นางสาวชนาพร  ครีบฟัก
3. เด็กหญิงชุติมาภรณ์  นิตสร้อย
4. นางสาวญานิศา  พึ่งน้อย
5. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
6. นางสาวธิดาพร  คงสกุล
7. นางสาวนิศารัตน์  ชื่นใจ
8. นางสาวพนัสญา  ลูกพลับ
9. นางสาวพิไลวรรณ  ปุ่นพันปี
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปุ่นพันปี
11. เด็กหญิงวรประภา  ตรงต่อกิจ
12. เด็กหญิงวันทนาพร  มิ่งภูษา
13. นางสาววิสาขา  คัมภีร์
14. เด็กหญิงสุทธิดา  ธนะมั่น
15. เด็กหญิงเสาวรส  เนียมนก
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินเทศน์
2. นางศศิธร  นักปี่
3. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
 
16 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายกฤษณะ  เนียมน่วม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูจิต
3. นางสาวงามเนตรอุดม  ผิวผ่อง
4. นางสาวจิตินันท์  อินจันทร์
5. นายฉัฎวัฏ  คำน้อย
6. นางสาวฉัตรนภา  ยางขันธ์
7. นางสาวชลดา  สีขาว
8. นายชัยวัฒน์  เฉลิมงาม
9. นายชาพิฆมณฑ์  ทับจันทร์
10. นายณรงค์ฤทธิ์  สมบุญมี
11. นายณัฐนนท์  ป้อมยุคล
12. นายณัฐพล  สีเขียว
13. เด็กชายทศพล  นิลชาวนา
14. นางสาวทัชนุช  ป้องกันทรัพย์
15. นายธนวัฒน์  อิ่มกระจ่าง
16. เด็กหญิงธันย์สิตา  ภูวศิริพัฒนาวรา
17. นางสาวนิราภร  บุญโพธิ์
18. เด็กชายบุญสิทธิ์  กาวี
19. เด็กชายปฏิภาณ  ศุภมงคลวิวัฒน์
20. นางสาวประภารัตน์  ถากาศ
21. นายปิยะราช  วงค์มั่น
22. นางสาวพรรณญาภรณ์  เนื้อไม้ชญา
23. นางสาวภัทรา  ทัดปอย
24. นางสาวภาสิตา  ใจพาขิด
25. นางสาวมินตา  ปิ่นมณี
26. นายลภัส  กรมศรี
27. นางสาวลลิตา  จันทร์ลาย
28. นางสาววาสิดา  เอี่ยมบัวหลวง
29. นายศรายุทธ  สุขสอาด
30. นางสาวศิริชล  วรพุฒ
31. นายศิริวัฒน์ธน  ปิยานนท์
32. นางสาวศืรินาฎ  พ่วงปาน
33. เด็กชายศุภชัย  กลิ่นชาวนา
34. เด็กหญิงสิตานัน  สุขสะอาด
35. นางสาวสุภาณัฐ  งามโฉม
36. นางสาวสุภาวดี  สันนิกร
37. นางสาวสุรัชดา  สิริรัตน์
38. นางสาวสุวนันท์  ชะอุ้ม
39. นายเกรียงไกร  หมื่นจำรัส
40. เด็กชายไพรัช  กันจู
 
1. นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
2. นายพรณรงค์  คำเอื้อ
3. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
4. นางศรีวรรณา  พัชรชมพู
5. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
6. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
7. นายสรศักดิ์  ไกรสอน
8. นางอัจฉรา  คงมา
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  กึกขุนทด
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวธันย์สิตา  ภูวศิริพัฒนวรา
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
19 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นายกฤษณา  บุญญานันท์
2. นายกฤษดา  คำเหล็ก
3. นายจิรภาส  พรมจีน
4. นายจิรเดช  บุญยิ้ม
5. นางสาวญาดา  ชัยสุนทรโยธิน
6. นางสาวณรินรัตน์  พุ่มอิ่ม
7. นางสาวณัชชา  แย้มกันชู
8. นายณัฐกฤษฏ์  ศรีวงษ์ฉาย
9. นางสาวทิชนันท์  ยิ่งประเสริฐ
10. นายธรรมรงค์  แผลงไพรี
11. นางสาวนุชจรี  ช้างพินิจ
12. นายปกาสิต  จำนงค์ภักดี
13. นางสาวปพีชญา  ติ๊ปปะละ
14. นางสาวปาริตา  ปราณีตพลกรัง
15. นางสาวพรธิดา  บุญธูป
16. นางสาวพาขวัญ  คงสุข
17. นายพิษณุ  ศักดิ์ดี
18. นางสาวพุทธรักษา  อ่อนละมูล
19. นายภาคภูมิ   เจียมเกตุ
20. นายภาณุวัฒน์  ศรีพรม
21. นางสาวมุทิตา  นิลเหม
22. นายสรอรรถ  เทิ้งบ้านคลอง
23. นายสันติภาพ  สุขเกิด
24. นางสาวสิรพิชญ์  ชำนาญยา
25. นางสาวสุรดา  มั่นคง
26. นายสุรยุทธ  เลิศฤทธ์วิทยา
27. นายสุรศิษย์   ด้วงโต
28. นายเตชัส  สารชาติ
29. นางสาวเบญจพร  สุขะหก
30. นางสาวเบญญา  เตจา
31. นายเมธา  พงษ์สิงห์
32. นางสาวแสงรวี  พรพรหมสวรรค์
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
 
20 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์สละ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยกุล
3. เด็กหญิงธนัชพร  พงษ์พยัคเลิศ
4. เด็กหญิงนพมาศ  เลื่อนศักดิ์
5. เด็กหญิงนภัสกรณ์  เพ็ญพันธุ์
6. เด็กหญิงวรัญญา  ทั่งพรม
7. เด็กหญิงวสุนต์ธรา  วงศ์ปัญญา
8. เด็กหญิงสิริยากร  บุญโสภา
 
1. นางสาวปาลิตา  แป้นไม้
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณญรัตน์  ค้นหา
2. เด็กหญิงจิตรา  หนูหริ่ง
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แสนทำพล
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สาคง
5. เด็กหญิงเดือน  จีนด้วง
6. เด็กหญิงเสาวรัตน์  นันต๊ะแก้ว
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางนันทิยา  ศุภราชโยธิน
3. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวปรานอม  ยอดสงค์
2. นางสาววิศัลย์ศยา  อินแบน
3. นางสาวเจนจิรา  สิงหเดช
 
1. นางเรืองรวี  ชัยรัตน์
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายณัฐพล  เสือคล้าย
2. นายปัฐวี  ตำรวจหาญ
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายมหาชัย  นุ่มมาก
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายนพรัตน์  รองทอง
2. เด็กหญิงมัชนาพร  ถนอมนวล
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวธนวรรณ  สมเชื้อ
2. นายธิติวุฒิ  บุญรอด
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชวิน  อิงชาติเจริญพร
2. เด็กชายณัฐภัทร  มาภู่
3. เด็กชายนพรัตน์  อยู่เย็น
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นายมหาชัย  นุ่่มมาก
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายิอภิวัฒน์  ยะโส
2. เด็กชายเกียรติยศ  ปุรณมณีวิวัฒน์
3. เด็กชายเรืองวิทย์  ประวิทย์ชาติ
 
1. นางสาวปาณิสรา  นาคสนิท
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายชนิสร  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางสาวญานิกา  ทรงสุภาพร
3. นางสาวธัญวาพร  เขียวใจดี
4. นายภานุพงศ์  พรมใจ
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นายมหาชัย  นุ่มมาก
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงกุลวัชร    ถาวรสุภเจริญ
2. เด็กชายวิชญะ    สุวรรณคีรี
3. เด็กหญิงศุภชา   ศรีภิรมย์
 
1. นายพิทักษ์  มีนนท์
2. นายสุรเชษฐ์    ทองประเสริฐ
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสิตานันท์  สุวรรณศิลป์
2. นางสาวสิริภัทร  นาคอ้าย
3. นางสาวอักษราภัค  เอี่ยมละไม
 
1. นายนิธิกร  แทบศรี
2. นายอานนท์  มากมี
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นายขวัญศิลา  ขาวผ่อง
2. นายพสธร  สัตยะคำ
3. นายรณชัย  อินทิยศ
 
1. นายธวัชชัย  ดลบุญ
2. นายมงคล  ม่วงน้อย
 
32 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวอิสริยาพร  นาคพรหม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ม่วงสีเมืองดี
 
33 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวชุติธนา  แนวราช
2. นางสาวนภัสวรรณ  ไกรเกตุ
3. นางสาวนิชกานต์  เหมือนมี
4. นายมหภพ  จันทร์เชื้อ
5. นางสาวมาศวัสสา  จันทร์เชื้อ
 
1. Mr.Alexis  Bertulfo
2. MissMa.Estela  Bolay-og
 
34 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวศุทธหทัย  ชมหอม
 
1. นางสาวจันทิมา  ประสงค์มณี
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงกฤษศินี  ต่ายแพ
2. เด็กหญิงฌัชฌา  มนกลมเมฆ
3. เด็กหญิงประวีณา  หยดย้อย
 
1. นางดวงเดือน  เร่งเจริญ
2. นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง
 
36 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายสุรวินท์  ไวตา
 
1. นางกิติยา  เตชะวรรณวุฒิ
 
37 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายกิตตภัทร   พันธ์ทอง
 
1. นางวัชรียา  พันธ์ทอง
 
38 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายสุจินดา  พะทัต
 
1. นายถวิล  นาคสุทธิ์