รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นุชนิยม
 
1. นางเกศรินทร์  อิวกาศ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวภรภัทร  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นางศศิธร  ภักดิ์สันติพงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นางสาว รุจิรา  บุญพามา
2. นางสาวกุลธิดา  ยศกล้า
3. นายอภิวัฒน์  ปัญญา
 
1. นางขวัญฤทัย  เที่ยงจันทราทิพย์
2. นางสาวนิตยา  อุดทาคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายจักรพล  สมศรี
2. นายสุรกิตต์  กันวะนา
3. นายสุรชัย  เผ่าเต็ม
 
1. นางสาวจินตนา  กาวี
2. นางสาวทิพวรรณ  เมืองมูล
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.32 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นายสรศักดิ์  เมืองเขียว
2. นายไตรรงค์  เข็มแอ็ด
 
1. นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
2. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายธนกร  สอนวงษา
2. นายรัชชานนท์  จำปา
3. นายวงศธร  เสียงใส
 
1. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
7 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นายวรเมธ  เข็มพิลา
2. นายวโรดม  คานดะ
3. นายสธน  สมฤทธิ์
 
1. นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
2. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงศิริกานดา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงสุธาณีย์  ชื่นมุนีย์วงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทาเฟื้อง
 
1. นางชนิสรา  หลวงภา
2. นายอุทัย  นวลคำ
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
2. นางสาวณัฐพร  จันทร์ฝาย
3. นายสุวิทย์  นวนสาย
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
2. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายกิจการ  ปัญญาฟู
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นางสาวกรองกาญจ์  เกียรติมหาชัย
 
1. นายชินวัชร์  ปินตา
 
12 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรีย์  ขันคำ
2. เด็กหญิงกรกนก  สระสม
3. เด็กหญิงกวิสรา  กล้าหาญ
4. เด็กชายคนาธิป  จันทร์ทิพย์
5. เด็กหญิงจีระธิดา  ธรรทชัยกุล
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือมา
7. เด็กชายฉัตริน  แสนศรี
8. เด็กหญิงญาณิศา  ชัยศิริ
9. เด็กหญิงฐิตามร  ชัยกุหลาบ
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิยพันธุ์เศรณี
11. เด็กชายตะวัน  ประวงค์เทพ
12. เด็กหญิงธัญญาพร  อัศวนนท์
13. เด็กหญิงธัญวรัตม์  อยู่สบาย
14. เด็กหญิงนนทกานต์  ฟักแก้ว
15. เด็กชายนพคุน  นุขันธ์
16. เด็กหญิงประกายดาว  เทพวงศ์
17. เด็กหญิงปราณตะวัน  หาญสุข
18. เด็กหญิงปวีณ์นุช  บุญก่อน
19. เด็กหญิงพรรลดา  วงศ์ไขยา
20. เด็กหญิงพีรยา  สุภากาวี
21. เด็กหญิงภัทรกัณย์  ภิญโญ
22. เด็กหญิงภิรดา  สสิทธิชัย
23. เด็กหญิงมาริกา  อินต๊ะวิชา
24. เด็กหญิงรสริน  จินดาพานิช
25. เด็กหญิงรัชฎาพร  บุญวงศ์
26. เด็กหญิงลลิตรภัทร  เชี่ยวชาญ
27. เด็กหญิงลักษมี  อินต๊ะเสนา
28. เด็กหญิงวรินรำไพ  เทพทองคำ
29. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์วรรณ์
30. เด็กหญิงวันวิสา  บัวชุม
31. เด็กหญิงศศิภา  สมเพรช
32. เด็กหญิงศาตพร  วันเพ็ญ
33. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธรรมยศ
34. เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทร์ถนอม
35. เด็กหญิงสุประภา  อุตตะรี
36. นางสาวสุภารัตน์  จันทร์ถนอม
37. เด็กหญิงสุภาริน  ดุษฏีวิจัย
38. เด็กหญิงหทัยรัตร์  เมืองอินทร์
39. เด็กหญิงอุไรวรรณ  วงศ์โน
 
1. นายกวี  บุญกว้าง
2. นายพงศธร   โพธิแก้ว
 
13 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  สมวัน
2. นางสาวกรวลัย  สพานแก้ว
3. นายจารุเกียรติ  นิติกุลวรรักษ์
4. นายณัฐพนธ์  พิมสาร
5. นางสาวนฤวรรณ  รุ่งศุภตานนท์
6. นายปณชัยพงศ์  กุนศิล
7. นางสาวประณยา  บุญสุข
8. นายพงศ์พนัส  เพิ่มการ
9. นางสาวพรโอบอุ้ม  วงศ์วิลาศ
10. นางสาวรุ่งฤดี  เชี่ยวชาญ
11. นางสาววรรณพร  เป็งรักษา
12. นายสหัสชัย  ไชยวงค์
13. นางสาวสุปรียา  เจริญจักร
14. นายสุภวัฒน์  วงศ์ษา
15. นางสาวอาทิตา  โชติ์สวัสดิ์
16. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทองสิงห์
 
1. นายกวี  บุญกว้าง
2. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายสุกัลย์  โคงาม
2. เด็กหญิงอังคนางค์  หวานใจ
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพชร  เอื้อพิทักษ์สกุล
2. นางสาวพัทธิยา  ไชยมงคล
3. นายศุภวิชญ์   การสมพจน์
 
1. นางสาวพัชรี  สารงาม
2. นายวัชระ  การสมพจน์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพงษกร  พนัสสิตานนท์
2. นายพรชัย  มหายศ
3. นายพิสิฐพงศ์  พนัสสิตานนท์
 
1. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายชนกันต์  ราชคม
2. นายณัฐภัทร  นิยมไทย
3. นายพีรวิชญ์  แก่นเสลา
4. นายสัจจภัทร  ถปะติวงศ์
 
1. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง 5 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  โภชนา
2. นางสาวศุภิสรา  ขันชัยวงศ์
3. นางสาวสุจารีนุช  สุยะ
 
1. นายนายสุปรีชา  สูงสกุล
2. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวบวรลักษณ์  ฟูดุลยวัจนานนท์
 
1. นางสาวฤทัยพร  ทิพย์เทียม
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กชายซีเกท  สีม่วง
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ปินตา
3. เด็กชายนัฎฐวุฒิ  คำเมืองสา
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สมศรี
5. เด็กหญิงพรพัชชา  บัวเงิน
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  บุตตะมะ
7. เด็กชายรัชชาญนนท์  โนแก้ว
8. เด็กชายริคาร์โด้  เลิศฤทธิ์
9. เด็กชายสุดแดน  ชัยก๋า
10. เด็กชายอธิป  คำพลอย
 
1. นายรังสรรค์  ปินใจ
2. นายศิริขวัญ  ท้าวล่า
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิตพร  แลสันกลาง
2. เด็กชายพีรณัฐ  วินิจมโนกุล
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีใจป้อ
4. เด็กหญิงศิรประภา  เงินงาม
5. เด็กหญิงสายชล  ยุทธยงค์
 
1. นางสาวดารารัตน์  พันธวงค์
2. นางอภิญญา  โยธามาศ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฟองแก้ว
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คนอยู่
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คำเชื้อ
 
1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายวสันต์  เครือสาร
 
1. นายอร่าม  สมศรี