รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ   มังวงค์
 
1. นางสาวประกายเดืิอน  ปี่กลอง
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวมยุรา  มะราช
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  เชียงกาขัน
 
1. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  มังวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
5 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายนพดล  กันทะวิชัย
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายจิรวัฏ  สมรักษ์
 
1. นางเอมอร  สุมามาลย์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายนที  เมืองอินทร์
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
8 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายบุญญฤทธิ์  อุตทนัน
 
1. นายภาคภูมิ  ต้นผล
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. นายประดิษฐ์  ภัคดีวงค์
2. นายพันธ์ศักดิ์  ทรงวรพันธ์
3. นายวัฒนา  เล่าสัจจะกุล
 
1. นายชรินทร์  ภิชัยวงค์
2. นายสุกิจ  สุวรรณ์
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. เด็กหญิงดารินทร์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สหเจริญชัย
3. เด็กหญิงสุมาลัย  บุญอินทร์
 
1. นางกาญจนาวรรณ  คิดดี
2. นางประทุม  มหาวงศนันท์
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. เด็กชายชัยนาถ  ไศลภูมิ
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  แซ่โซ้ง
 
1. นายฉกรรจ์  เสนา
2. นางประกาย  ต้นผล
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. นางสาวภานิกา  แสนซุ้ง
2. นายวุฒิชัย  แซ่เล้า
 
1. นางกัลยาณี  ด้วงสุวรรณ์
2. นางสาวเสาวนีย์  ขันทะสอน
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. นายย่างกั๊วะ  แซ่ย่าง
 
1. นายสุรนันทร์  ลิ้มมณี
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกชกร  ก้อนทอง
2. เด็กชายภาคย์ศิลป์  ปาคำ
3. เด็กชายเศรษฐบุตร  ศรีใจอินทร์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บัณฑิต
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายกฤติพงษ์  หมอสุยะ
2. นางสาวกานติมา  ตาคำ
3. นางสาวกุลนิษฐ์  พุทธรักษา
4. นายจักรพล  สมจิตต์
5. เด็กหญิงจิราพร  แย้มจิตร์
6. นางสาวชนกนาถ  สุฤทธิ์
7. นางสาวชุติรัตน์  ต้นผล
8. นางสาวณัฏฐภรณ์  มหาวรกิติ์
9. นางสาวณัฐนิช  สิทธิ
10. นางสาวณิชญาพร  ทัศณีวรรณ์
11. นางสาวธนากาญจน์  เต็มอุ่น
12. นายนฤพนธ์  ทิพวงษ์
13. นางสาวประภากร  ไชยยะ
14. นางสาวมัทรียา  รัฐมนตรี
15. เด็กหญิงมินชริสา  พันหนูเทียน
16. เด็กหญิงวิชาภรณ์  จันธี
17. เด็กหญิงสายไหม  กันปวน
18. นายสิรวิชญ์  ช่อฟ้า
19. นางสาวเกวลิน  ทนะขว้าง
 
1. นางกาญจนา  ประกอบกิจ
2. นายธีรพล  เป็งมา
3. นางบุญเทียม  สมคำ
4. นางผุสดี  สงวนศรี
5. นางมัลลิกา  ปาณะเสรี
 
16 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายอนันตภูมิ  ปัญญานะ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
17 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพุธิตา  ตันติตระการวัฒนา
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นางสาวดลยา  ชำนาญ
2. นางสาวสุกัญญา  ทะนะวัน
3. นางสาวหฤทัย  ทรายคำ
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงนาถอนงค์  มูลเทียน
 
1. นางเพียงเพ็ญ  ศิวะวามร
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นางสาวกัณฐิกา  ชินสุขเสริม
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ไชยชนะ
2. นายพีรพัฒน์  กาพรม
 
1. นางสาวพิชญาพรรณ  พากเพียร
2. นางเรณู  ปันทะมา